Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29719

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

“c) İdari eğitim: Servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitimi,”

“m) Teknik eğitim: Yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin, muayenesini yapacakları tartı aletleri konusunda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlarca yetkilendirilmiş imalatçılarda veya akredite kalibrasyon laboratuvarlarında her bir tartı aleti için en az iki iş günü olarak almış ve belgelemiş olduğu teorik ve pratik eğitimi,”

“ö) Servis sorumlusu: Yetkili muayene servisinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tartı aletinin muayenesinde yetkili muayene servislerince kullanılacak olan etalonların en fazla iki yıl süreli olacak şekilde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarca kalibrasyonları yaptırılır. İl müdürlüğü ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarının kullandığı etalonların iki yılda bir izlenebilirliğinin sağlanmasından Bakanlık sorumludur. Kalibrasyon süresi içerisinde kalibrasyonu yapılmayan etalonlar, kalibrasyonları yapılıncaya kadar kullanılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Servis sorumlusu, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar, eksiksiz olarak doldurulmuş EK-1’de verilen Yetkili Muayene Servisi Başvuru Beyan Formu ve EK-2’de belirtilen listedeki sıraya uygun olarak hazırlanmış belge ve bilgileri içeren bir dosya ile il müdürlüğüne başvurur. Ancak Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte başvurular elektronik ortamda yapılır.

(2) Servis sorumlusunun en az lise mezunu ve on sekiz yaşını doldurmuş olması şartı aranır.

(3) Personel yetki belgesi başvurusunda bulunacak kişilerde; liselerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden veya üniversitelerin önlisans ve lisans programlarında teknik eğitim veren bölümlerin birinden mezun olması şartı aranır.

(4) Servis sorumlusu, şartlarını sağlamak kaydıyla personel yetki belgesi alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Teknik personel, Bakanlığın gerek görmesi halinde düzenleyeceği hizmet içi eğitimlere katılmak zorundadır.

(13) Yetkili muayene servisleri aldığı muayene başvurularında, yaptığı periyodik ve stok muayenelerinde her tartı aleti için Bakanlıkça yayımlanan güncel rapor ve formları kullanmak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) İl Müdürlükleri veya servisler tarafından yapılan muayeneler sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilen tartı aletleri için 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde belirlenen miktar ve esaslara göre damga ücreti alınır. Yetkili muayene servisleri tarafından bu miktarlara göre fatura düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında muayenesi gerçekleştirilen tartı aletlerinin; sınıf, marka, tip, seri numarası, kullanıcı adı, damgalama yılı ile bir sonraki damgalama yılı bilgileri Bakanlıkça oluşturulacak veri tabanına muayeneyi yapan yetkililer tarafından girilir. Veri tabanı oluşturuluncaya kadar, her ay içerisinde yapılan muayeneye ilişkin bilgiler, bir sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde elektronik ve yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü, yapılan bu muayenelerle ilgili istatistiki bilgileri piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanına girer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan Tablo 1’in Sınıf I sütununun ikinci satırındaki “50 000 e ≤ m ≤ 200 000 e” ibaresi “50 000 e < m ≤ 200 000 e” olarak, Sınıf III sütununun ikinci satırındaki “5 000 e < m ≤ 2 000 e” ibaresi “500 e < m ≤ 2 000 e” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’inin B.1 Statik Testler bölümünde yer alan B.1.5 ve B.1.6 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/9/2013 28755

“EK-2

YETKİLİ MUAYENE SERVİSİ BAŞVURU BELGELERİ (*)(**)(***)

1- Eksiksiz olarak doldurulmuş, EK-1’de verilen Yetkili Muayene Servisi Başvuru Beyan Formu.

2- Yetkili muayene servisinin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile MERSİS numarası, ticaret sicil numarasına ilişkin yazılı beyan.

3- Yetkili muayene servisinin merkezine ve şubelerine ait açık adresler.

4- Yetkili muayene servisinin; “TS EN ISO/IEC 17020 – Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler” standardına göre akreditasyon belgesi veya bu standardın “6.1 personel, 6.2 tesisler ve teçhizat, 7.1 muayene yöntemleri ve prosedürler, 7.2 muayene öğeleri ve numunelerinin elleçlenmesi, 7.3 muayene kayıtları, 7.4 muayene raporları ve muayene belgeleri” maddeleri altında yer alan uygulanabilir gerekliliklerin şartlarını sağladığını kanıtlayan Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenecek rapor (Bkz. Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi).

5- Yetkili muayene servisi tarafından damgalama işlemlerinde kullanılacak damganın bir numunesi ve bu damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim örneği.

6- Yetki talep edilen personel listesi.

7- Servis sorumlusuna ait;

a) Öğrenim belgesi veya diplomasına ait belge tarihi ve sayısını içeren beyanı.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen idari eğitimi aldığına dair beyanı.

d) Başvuru sahibinin; taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil beyanı.

8- Personel yetki belgesi alacak kişiye ait;

a) Öğrenim belgesi veya diplomasına ait belge tarihi ve sayısını içeren beyanı.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen idari eğitimi ve muayenesi yapılacak tartı aleti için teknik eğitimi aldığına dair beyanı.

(*) İstenilen belgelerin ve yazılı dokümanların ilgili firma kaşesi ve yetkili imzayı havi olması esastır.

(**) İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme bürosundan yaptırılmış Türkçe tercümeleri olmalıdır.

(***) Bu Ekteki 2, 4, 7, 8 numaralı maddelerde istenilen belgeler, gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlandığında İl Müdürlüğü tarafından ilgili Kurumdan kontrol edilir. İl Müdürlüğü tarafından ilgili kurumdan teyit edilemeyen bilgi ve belgeler için belgenin ibrazı ayrıca istenilir.”

Bu Yazıyı Paylaşın