Kamu İhale Tebliği No: 2017/1

21 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29955

Kamu İhale Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%9,94) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası) 8.980.120,-TL (Sekizmilyondokuzyüzseksenbinyüzyirmi Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası) 1.073.525,-TL (Birmilyonyetmişüçbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 1.789.213,-TL (Birmilyonyediyüzseksendokuzbinikiyüzonüç Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası) 39.362.920,-TL (Otuzdokuzmilyonüçyüzaltmışikibindokuzyüzyirmi Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası) 195.205,-TL (Yüzdoksanbeşbinikiyüzbeş Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası) 58.555,-TL (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası), 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 19.507,-TL (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası) 390.425,-TL (Üçyüzdoksanbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası) 618.044,-TL (Altıyüzonsekizbinkırkdört Türk Lirası), 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası) 3.707,-TL (Üçbinyediyüzyedi Türk Lirası), 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası) 2.472.180,-TL (İkimilyondörtyüzyetmişikibinyüzseksen Türk Lirası), 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası) 7.415,-TL (Yedibindörtyüzonbeş Türk Lirası), 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası) 18.541.351,-TL (Onsekizmilyonbeşyüzkırkbirbinüçyüzellibir Türk Lirası), 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası) 11.123,-TL (Onbirbinyüzyirmiüç Türk Lirası), 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası) 14.832,-TL (Ondörtbinsekizyüzotuziki Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası) 216.681,-TL (İkiyüzonaltıbinaltıyüzseksenbir Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 Eki İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın