Tarımsal Üretici Birlikleri Bağımsız Denetim Yetki Belgesi Sözleşmesi ve Raporları Hakkında Usül ve Esaslar

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarih: 16/08/2016

Sayı: 72825645-679/1518

Konu: Tarımsal Üretici Birlikleri Bağımsız Denetimi

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ BAĞIMSIZ DENETİM YETKİ BELGESİ, SÖZLEŞMESİ VE RAPORLARI HAKKINDA USUL VE ESASLAR
(2016/1)

1- 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 6 ncı maddesinin 1 inci ve 5 inci fıkraları gereği “Bağımsız Denetim Yetki Belgesine Dair Usul ve Esaslar” aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir,

2-    5200 sayılı Kanun kapsamında Tarımsal Üretici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin denetimi ile ilgili yetki belgesi talep eden “Yeminli Mali Müşavirler” aşağıdaki belgeler ile müracaat eder:

a)    Yetkilendirme talebi dilekçesi,

b)    Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı,

c)    Faaliyet Belgesinin aslı,

3- 5200 sayılı Kanun kapsamında Tarımsal Üretici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin denetimi ile İlgili yetki belgesi talep eden “Bağımsız Denetim Kuruluşları” aşağıdaki belgeler ile müracaat eder,

a)    Yetkilendirme talebi dilekçesi,

b)    Faaliyet Belgesinin aslı,

c) Şirketin Denetim Elemanları ve Unvanları ile Temsile Yetkili Olanlarını Gösteren Onaylı Liste,

4- 2 nci ve 3 üncü maddelerin uygulanmasında;

a) Talep dilekçeleri ilgili yeminli mali müşavir tarafından veya bağımsız denetim şirketlerinde şirketi temsile yetkili olanlar tarafından imzalanır.

b) Bağımsız denetim şirketlerinin talep dilekçelerinde, söz konusu şirketin tescil edildiği Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası yer alır.

c) Açıklık bulunmayan veya şüphe arz eden hallerde, belirtilenlerin dışında ek belge talep edilebilir. İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde doğrulama yapılabilir. Bu durumda, sunulan ek belgelere veya doğrulama sonuçlarına göre değerlendirme yapılır.

5- Yetki, belgelerinin süresi, ilam ve yenilenmesi bakımından;

a) Yetki belgeleri alındıkları tarihten itibaren (3) yıl için geçerlidir,

b) Yetkilendirilmiş yeminli mali müşavirler ile bağımsız denetim kuruluşları Genel Müdürlük ve/veya Bakanlık internet sayfasında ilan olunur.

c) Yetki belgeleri talep üzerine yenilenir. Yenileme talepleri, “talep dilekçesi” ekinde “faaliyet belgesinin” ve “bağımsız denetim kuruluşları için temsilcilerini ve çalışanlarını gösteren onaylı listenin” ibrazı yoluyla gerçekleşir. Ancak, açıklık bulunmayan veya şüphe arz eden hallerde, 4 üncü maddenin (c) bendine göre işlem tesis edilebilir,

6-    Faaliyet belgesi hariç olmak üzere belgelerin aslı gösterilmek kaydıyla nüshaları ibraz edilebilir. Onaylı nüshası İstenen belgelerin onay işlemleri İlgili birim veya kuruluşun kaşesini kullanmak kaydıyla, bu kurumların temsile yetkililerince yapılabilir.

7-    Bu İş ve işlemlerde;

a)    Birlik Denetim Yetki Belgesi posta yoluyla talep edilebilir.

b) Posta yoluyla müracaatta bulunanların müracaat tarihi, gönderinin Genel Müdürlükçe teslim alındığı tarihtir, Posta işlemlerinde oluşan her türlü gecikme, hata ve eksiklikten gönderici sorumludur

c) Posta yoluyla müracaatlarda, talep edilen hususlar belge veya yenileme talebinde bulunan tarafından imzalanan dilekçe ve ekindeki gerekli belgelerin gönderilmesi ile sağlanır,

ç) Yetki Belgeleri onaylanmaları halinde, başvuru sahibi Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketine, resmi üst yazı ekinde posta yoluyla gönderilir, Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirin kendisine veya Bağımsız Denetim Şirketinin temsile yetkili olan denetçilerine şahsen de teslim edilebilir,

8-    Uygulamada;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların yetki belgeleri, her hangi bir bildirimde bulunmaksızın Yönetmelik hükümlerine göre iptal edilir Bunlar hakkında yasal yollara başvurulur,

b) Yönetmelikte gösterilen değişikliklerin oluşması halinde, bahse konu hususlar Yetkili Yeminli Mali Müşavirler ile Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından süresi içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

9- Yönetmeliğin 7 nci ve 10 uncu maddeleri gereği, bağımsız mali denetim sözleşmeleri ve bağımsız denetim raporları için “teslim yeri” denetlenen birlik tarafından;

a) İl Birliklerinde, ilgili birliğin bulunduğu yerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,

b) Merkez Birliklerinde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Kontrolörler Başkanlığıdır.

10- Yapılacak iş ve işlemlerde, “04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazetede” yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliklerinin dikkate alınması gerekmektedir.

11- Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 28.02.2013 tarih ve 2013-1 sayılı “Tarımsal Üretici Birlikleri Bağımsız Denetim Yetki Belgesi, Sözleşmesi ve Raporları Hakkında Usul ve Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.

12-    Bu Usul ve Esaslar 16.08.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yazıyı Paylaşın