altinoz.com.tr

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31876 (Mükerrer)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den:

MADDE 1- 21/3/2003 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/12/2021 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya aynı maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

(2) Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve İdarenin onayı ile devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

(3) Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında İdareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından İdarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

(4) Bu madde kapsamında ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(5) Bu maddeye göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde İdareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve İdarenin onayı ile devredilebilir.

(6) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrine ilişkin işlemler 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şekilde yapılır.

Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi

GEÇİCİ MADDE 3-  (1) 1/4/2022 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde;

a) 1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilir.

b) 1/1/2022-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilir.

c) 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.

(2) Bu madde kapsamında artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin İdareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin İdareye 30 gün içinde yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

(3) 1/1/2022 tarihinden önce iş veya teslim süresi sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplanmaz.

(4) Bu madde kapsamında ek fiyat farkının hesaplanabilmesi veya sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur. Ancak bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi kapsamında sözleşmenin devredilmesi halinde bu sözleşmeler için gerçekleşme oranı hangi seviyede olursa olsun bu madde kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. Yüklenicinin fesih başvurusunda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(5) Bu madde kapsamında artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmelerin feshine ilişkin işlemler 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şekilde yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü yürütür.