Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30149

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “150C” ibareleri “15°C” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden yurtiçine girişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak rapor düzenlenir ve bu raporlar Kuruma ve ilgili ithalatçıya ibraz edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/6/2007 26543
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/4/2016

29698

Bu Yazıyı Paylaşın