Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair 14/12/2015 Tarihli ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8587)

16 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29655

Karar Sayısı: 2016/8587

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair 14/12/2015 Tarihli ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 11/3/2016 tarihli ve 7960 sayılı yazısı üzerine 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci madesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

14/3/2016 Tarihli ve 2016/8587 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

MADDE 1– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair 14/12/2015 tarihli ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kredi kullanacak olanların 1/1/2012 tarihinden itibaren desteklerden yararlanmadıklarına dair KOSGEB’den yazı getirmeleri zorunludur. Ancak; KOSGEB desteği kullandıktan sonra deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle işletmeleri zarar görenlerden bu durumu ilgili kamu idaresinden alacakları resmi yazı ile belgeleyenler ve Bankaca talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeleri ibraz edenler için dördüncü fıkra kapsamında kullanılacak kredilerde KOSGEB desteğinden yararlanmama şartı aranmaz.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteraşlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın