İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30149

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi ile aynı fıkranın (d) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, taşınmazları kısmen kamulaştırılan, taşınmazı olmayan ya da taşınmazı olup da kamulaştırmadan etkilenmeyen ailelerin hayat seviyeleri ve yerleşim biriminin genel durumu ile kamulaştırılmayan arazilerin durumu dikkate alınmak suretiyle konu ile ilgili ziraat mühendisi ve ihtiyaca göre harita mühendisi, inşaat mühendisi, ekonomist gibi meslek gruplarından olmak üzere en az üç kişiden oluşan teknik heyetçe durum incelenerek ve ilgililerin geçim imkânlarını kaybedip kaybetmedikleri oy birliği ile rapora bağlanarak işlem yapılır.”

“Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının incelemeleri sonucunda, yurda girişleri münferit veya toplu olarak uygun görülen serbest göçmenlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgili valilik gözetimi altında il göç idaresi müdürlüğünce, iskânlı göçmenlerin işlemleri ise Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili valilik gözetimi altında müdürlük ve il göç idaresi müdürlüğünce yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “yerleşmiş olup da” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamulaştırılacak” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yüzyirmi” ibaresi “altmış” olarak ve aynı fıkranın (d) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hak sahiplerinin alacağı kamulaştırma bedellerinin Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirlenen miktarı, kamulaştırmayı yapan kurum tarafından Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılır.”

“İskân planlama etütlerinin başladığı tarihten geriye doğru üç yıl içerisinde, kamulaştırılacak taşınmazlarını ellerinden çıkaran ve yerine eşdeğerde veya daha fazla değerde kamulaştırılacak taşınmaz almayan aileler yerlerini terk etmemiş olsalar dahi, aşağıda belirtilen zorunlu halleri;”

“(3) Hak sahibi ailelerin yatırmayı taahhüt ettiği kamulaştırma bedelini iskân gelir hesabına yatırmadığının tespiti halinde, müdürlükçe, kamulaştırma bedelinin hak sahibinin hesabına yatırıldığı tarih itibarı ile güncellenen kamulaştırma bedelinin yatırılması için 60 gün süre verilir. Bu süre içerisinde yatırmayan ailelerin hak sahiplikleri iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Süresi içinde müracaat etmeyenler ile müracaat edip de hak sahipliğine esas olacak bilgi ve belgelerden eksik olanları müdürlük tarafından belirlenecek süre içerisinde vermeyenler, iskân haklarını kaybederler.”

“(2) Kesin iskân aşamasında, Müdürlükçe talep edilen belgelerden eksik olanlar, hak sahibi aileler tarafından tamamlanıncaya kadar verilecek taşınmazların tescilleri yapılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine “olmadıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, durumunda değişiklik olan ailelerin hak sahipliklerinin güncellenmesine, taşınmaz mal tahsisine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle, dokuzuncu fıkrasına “aynı yerleşim yerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknik ve idari zorunluluklar hariç” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi

“Köy nakli, köy toplulaştırması, köy merkezinin bitişiğinde köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi, plânlı merkezî köy yerleşimlerinin oluşturulması uygulamalarında, yöresel veya geleneksel mimarînin geliştirilmesi ve güvenli yapılara kavuşturulması amacı ile; eski yerleşim yerindeki konutunu yıkıp boşaltmayı taahhüt eden ailelerden, Valilik veya Kaymakamlıkça yaptırılacak incelemeler sonucu en az bir yıldan beri kendisi veya aile fertlerinden birisinin köyde ikamet ettiği belgelenen aileler hak sahibi olurlar ve bu ailelere arsa satışı yapılır.”

“Bu fıkra gereği yapılan uygulamalar yıllık yüzde iki faizli olup, konut teslim tarihini takip eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunur.”

“f) Yöresel mimarî yapıların geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça kabul edilecek projelerin uygulanması koşuluyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya konut kredisi yıllık yüzde bir faizli olup son kredi diliminin ödenmesini, altıncı fıkra uygulamalarında ise konut teslimini takip eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunur.”

“(10) Ayrıca; bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yürütülen köy gelişme alanı uygulamasında belirlenen hak sahibi aile sayısı ve %20 rezervden fazla, köy nakli ve köy toplulaştırması uygulamalarında ise köyde ikamet eden aile sayısı ve %20 rezervden fazla arsa kalması koşuluyla, o yerlerin nüfusuna kayıtlı olan ancak ikamet etmeyen ailelerin arsa almayı talep etmeleri halinde arsa bedelini peşin olarak banka şubesine yatırmaları veya birinci taksiti peşin olarak yatırmaları ve kalan miktar için yıllık yüzde beş faizli olarak iki yılda iki eşit taksitle ödenmek üzere borçlandırma sözleşmesi senetlerini imzalamaları halinde arsa satılabilir. Başvuru sayısının satılacak arsalardan fazla olması halinde arsa sahipleri kura çekilerek belirlenir. Bu arsalardan alanlar tip projeler hariç Kanun kapsamındaki herhangi bir iskân yardımından yararlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Alacakların yapılandırılması, ertelenmesi, takibi ve tahsili işlemleri

“(3) Hak sahipleri adına borçlandırma sözleşmesi düzenlendiği ve ödemesiz süresi bittiği halde hukuki, teknik veya idari sebepler dolayısıyla geri ödemesi başlatılamamış olan ailelerin taksit miktarları Bakanlıkça vade süresini geçmeyecek şekilde yapılandırılabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/12/2007 26718
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/7/2009 27305
2- 8/5/2010 27575
3- 13/10/2011 28083
4- 21/11/2012 28474
5- 14/2/2014 28913
6- 10/1/2015

29232

Bu Yazıyı Paylaşın