Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2014/28/Ab)

19 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30159

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeleri kapsar.

(3) Bu Yönetmelik;

a) Ulusal mevzuat gereğince polis, jandarma veya askeri güçler tarafından kullanılması amaçlanan patlayıcı ve mühimmatları,

b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB) kapsamında yer alan piroteknik maddeleri,

c) Mühimmatları,

kapsamaz. Ancak,  polis, jandarma veya askeri güçler tarafından kullanılması amaçlanmayan mühimmatlara bu Yönetmeliğin 13, 14 ve 15 inci maddeleri uygulanır.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendinde anılan piroteknik maddeler ve 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan mühimmatların Birleşmiş Milletlerin tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik tavsiye kararları göz önünde tutularak oluşturulan kısmi listeleri EK-I’de yer almaktadır.

(5) Bu Yönetmelik, direktifte patlayıcı olarak tanımlanmamış belli maddeleri ulusal kanun ve düzenlemelerle patlayıcı olarak belirlemeye engel olmaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) AB Uyum Mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin koşulları uyumlaştıran AB Mevzuatını,

c) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Bayi: Mesleğinin; imalat, değişim, kiralama, tamir veya ateşli silahlar ve teçhizatın dönüşümünü kısmen veya tamamen kapsadığı herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

e) CE işareti: İmalatçı tarafından patlayıcı maddenin “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

f) Dağıtıcı: Bir patlayıcı maddeyi tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran imalatçı veya ithalatçı haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Emniyet: Kazaların önüne geçilmesini ve bunda başarılı olunmadığı taktirde kazanın etkilerinin kontrolünü,

ğ) Geri çağırma: Hâlihazırda nihai kullanıcının elinde bulunan bir elektrikli ekipmanın iktisadi işletmeciye iadesini gerçekleştirmeyi amaçlayan her türlü önlemi,

h) Güvenlik: Kanunlara ve düzene aykırı kullanımın önlenmesini,

ı) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması, kullanımı, taşınması, ithalatı, ihracatı ve ticareti ile iştigal eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

i) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir patlayıcı maddeyi imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticarî markası ile pazarlayan veya kendi amaçları doğrultusunda kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

j) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

l) Mühimmat: Taşınabilir ateşli silahlar, diğer silahlar ve top gibi ağır silahlarda kullanılan sevk barutlu veya barutsuz mermiler ile manevra cephanesini,

m) Onay: Patlayıcıların birlik içinde öngörülen taşınmalarına izin vermek için alınan kararı,

n) Patlayıcılar: Tehlikeli malların taşınması ile ilgili Birleşmiş Milletler tavsiyelerinde patlayıcı olarak düşünülen ve bu tavsiyelerin Sınıf 1 kapsamına giren malzeme ve maddeleri,

o) Piyasaya arz: Bir patlayıcı maddenin piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ö)  Piyasada bulundurma: Bir patlayıcı maddenin ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

p) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir patlayıcı maddenin piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

r) Teknik şartname: Bir patlayıcı maddenin karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belgeyi,

s)Transfer: Patlayıcıların aynı işyeri içerisindeki taşınımı dışında birlik içerisinde herhangi bir fiziksel taşınımı,

ş) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

t) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

u) Uygunluk değerlendirmesi: Bir patlayıcı maddenin, bu Yönetmelikte yer alan temel güvenlik gereklerini yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,

ü) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

v) Yetkili temsilci: Bir imalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Serbest dolaşım

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getiren patlayıcı maddelerin piyasada bulunması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

Piyasada bulundurma

MADDE 5 – (1) Bakanlık, sadece bu Yönetmelikte belirtilen gereklilikleri yerine getiren patlayıcı maddelerin piyasada bulundurulmasını temin etmek için gerekli tüm tedbirleri alır.

İKİNCİ BÖLÜM

İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) İmalatçı, patlayıcı maddeleri piyasaya arz ederken veya onları kendi amaçlarına uygun şekilde kullanırken ürünlerin Ek-II’de belirtilen temel güvenlik gerekliliklerine uygun bir şekilde tasarlandıklarını ve üretildiklerini garanti etmek zorundadır.

(2) İmalatçı, EK-III’te belirtilen teknik dosyayı hazırlamak ve 21 inci maddede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü yerine getirmek zorundadır. Bu prosedür sonucunda patlayıcının ilgili gereksinimlere uygun olması halinde imalatçı AB uygunluk beyanını hazırlayarak “CE” işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını, patlayıcının piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmek zorundadır.

(4) İmalatçı, patlayıcının bu Yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdürülmesini sağlar. Bir patlayıcının tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikleri ve uyumlaştırılmış standardlar ya da patlayıcının uygunluğuna ilişkin olarak bildirilen diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler yeterince dikkate alınmalıdır.

(5) İmalatçı, piyasaya arz edilen patlayıcıların 16 ncı maddede düzenlenen patlayıcıların tanımlanması ve izlenebilirlik sistemi ile uyumlu tek bir tanımlamayı taşımasını temin eder.  Bu sistem dışında kalan patlayıcılar için imalatçı:

a) Piyasaya arz ettikleri patlayıcıların tip, parti veya seri numarası veya tanınmalarını sağlayacak başka bir unsur taşımasını, küçük ölçü, şekil veya tasarım gibi özellikleri nedeniyle patlayıcının bunu mümkün kılmadığı durumlarda ise gerekli bilginin patlayıcının ambalajında ya da patlayıcıya iliştirilen bir dokümanda verilmesini temin eder.

b) Patlayıcının üzerinde, bunun mümkün olmaması halinde patlayıcının ambalajında veya ürüne ilişik bir dokümanda ismini, kayıtlı ticari unvan veya ticari markasını ve kendisine ulaşılabilecek posta adresini belirtmelidir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kurulabilecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(6) İmalatçı pazara arz edilen patlayıcıların, talimat ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe olarak ürünle birlikte bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri herhangi bir etiketlemede olduğu gibi açık ve anlaşılabilir ve okunaklı olmalıdır.

(7) Piyasaya arz edilen bir patlayıcının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde imalatçı, gerektiğinde söz konusu patlayıcıyı uygun hale getirmek, gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, patlayıcının risk teşkil ettiği durumlarda, imalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(8) İmalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi doğrultusunda, patlayıcının bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde, yazılı veya elektronik ortamda sunar. İmalatçı, Bakanlığın talebi olması halinde piyasaya arz ettikleri patlayıcılardan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

Yetkili temsilci

MADDE 7 – (1) İmalatçı, yazılı bir yetki belgesi ile yetkili bir temsilci tayin edebilir. 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan yükümlülükler ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin görevleri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin en az aşağıdakileri yerine getirmesine izin verir:

a) AB uygunluk beyanı ve teknik dosyanın, patlayıcının piyasaya arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle, talep halinde Bakanlığa sunulmak üzere saklanması,

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bir ürünün uygunluğunun tespit edilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgelerin sunulması,

c) Bakanlığın talebi üzerine, yetkili temsilcinin görevlendirilmesine konu ürünlerin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet hususunda Bakanlık ile işbirliği yapılması.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) İthalatçı sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun patlayıcıları piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı, bir patlayıcı maddeyi piyasaya arz etmeden önce, 21 inci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirildiğinden emin olur. İthalatçı, imalatçının teknik dosya düzenlediğini, patlayıcı maddenin CE işaretini taşıdığını ve gerekli belgelerin patlayıcıyla birlikte sunulduğunu, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olur. Herhangi bir patlayıcının Ek II’de belirtilen temel güvenlik gerekleriyle uyumlu olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda ithalatçı, söz konusu patlayıcı, uyumlu hale getirilene kadar ürünü piyasaya arz edemez. Ayrıca patlayıcının tehlike arz ettiği durumlarda imalatçıyı ve Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(3) İthalatçı, patlayıcının üzerine adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresini yazmak ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri patlayıcıların paketlerinin üzerinde ya da beraber gelen belgelerde bulundurmak zorundadır. İletişim bilgileri Türkçe veya nihai kullanıcının anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(4) İthalatçı, kullanım ve güvenlik talimatlarının Türkçe olarak patlayıcının beraberinde bulunmasını sağlamak zorundadır.

(5) İthalatçı, bir patlayıcının kendi sorumluluğunda bulunduğu sürece muhafaza ya da nakliye koşullarının Ek II’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(6) Piyasaya arz edilmiş olan bir patlayıcının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde ithalatçı, ilgili patlayıcıyı uygun hale getirmek, gerekirse ürünü piyasadan çekmek ya da gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri almak zorundadır. Ayrıca, patlayıcının risk arz ettiği durumlarda, ithalatçı, özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(7) İthalatçı, patlayıcının piyasaya arzından sonraki on yıl boyunca veya satışı durdurulmuş ise bu tarihten itibaren 10 yıl süreyle, AB uygunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere saklar ve teknik dosyanın da talep edilmesi halinde, sunulabilmesini sağlar.

(8) İthalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine ilgili patlayıcının bu Yönetmeliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı veya elektronik ortamda sunmak zorundadır. İthalatçı, piyasaya arz ettikleri patlayıcıların taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Dağıtıcı herhangi bir patlayıcıyı piyasada bulundurduğunda, bu Yönetmeliğin gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Dağıtıcı piyasada herhangi bir patlayıcıyı bulundurmadan önce söz konusu patlayıcının CE işareti taşıdığını, gerekli belgelerin ve kullanım ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe olarak ürünle birlikte sunulduğunu, imalatçının ve ithalatçının sırasıyla 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında ve 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenleri yerine getirdiğini doğrulamak zorundadır. Herhangi bir patlayıcının Ek II’de belirtilen temel güvenlik gerekleriyle uyumlu olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda dağıtıcı, söz konusu patlayıcı, uyumlu hale getirilene kadar ürünü piyasaya arz edemez. Ayrıca, patlayıcının tehlike arz ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçıyı ve ithalatçı ile Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(3) Dağıtıcı, herhangi bir patlayıcının kendi sorumluluklarında bulunduğu sürece muhafaza veya nakliye koşullarının Ek II’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye atmasını önlemek zorundadır.

(4) Piyasada bulundurdukları herhangi bir patlayıcının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde dağıtıcı, ilgili patlayıcıyı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gereken düzeltici önlemlerin alındığından emin olur. Ayrıca, dağıtıcı patlayıcının tehlike arz ettiği durumlarda, özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(5) Dağıtıcı, gerekçeli talep üzerine ilgili patlayıcının bu Yönetmelikle uygunluğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sağlamak; ayrıca piyasada bulundurdukları patlayıcıların ortaya çıkardığı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde talebi halinde Bakanlıkla işbirliği yapmak zorundadır.

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için de geçerli olduğu durumlar

MADDE 10 – (1) Bir patlayıcıyı kendi adı ya da ticari markası altında piyasaya arz eden veya hali hazırda piyasaya arz edilmiş olan bir patlayıcının, bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar bu Yönetmeliğe istinaden imalatçı olarak kabul edilir ve 6 ncı maddede belirtilen imalatçının tabi olduğu yükümlülüklere tabi olur.

İktisadi işletmecilerin belirlenmesi

MADDE 11 – (1) 16 ncı maddede öngörülen sisteme dâhil olmayan patlayıcılar hakkında talep üzerine, iktisadi işletmeciler, Bakanlığa aşağıda belirtilen bilgileri sunar:

a) Kendilerine patlayıcı tedarik eden iktisadi işletmecilerin bilgilerini,

b) Kendilerinin patlayıcı tedarik ettiği iktisadi işletmecilerin bilgilerini.

(2) İktisadi işletmeler, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, söz konusu patlayıcıyı tedarik ettikleri tarihten itibaren 10 yıl süreyle ve patlayıcıyı başkasına tedarik ettikleri tarihten itibaren de 10 yıl süre ile sunabilecek durumda olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik Hükümleri

Patlayıcıların taşınması

MADDE 12 – (1) Patlayıcılar, bu maddenin ikinci ile sekizinci fıkralarına uygun olarak taşınabilirler.

(2) Patlayıcı maddeleri ithal, ihraç edecek ve transit geçiş ile yurtiçi taşıma yapacaklar İçişleri Bakanlığından onay almak zorundadırlar. İçişleri Bakanlığı, ülke içerisindeki alıcının patlayıcıları edinmeye yasal olarak yetkili olduğunu ve gerekli izin ve belgelere sahip olduğunu doğrular. Taşımadan sorumlu olan iktisadi işletmeci, patlayıcının geçiş yapacağı ülkenin yetkili otoritesine bildirmek ve geçiş yapacağı ülkenin önceden yazılı iznini almak zorundadır.

(3) İçişleri Bakanlığı, ikinci fıkrada belirtilen patlayıcı edinme yetkisinin teyidi hususunda bir sorun olduğunu düşünürse, konu hakkındaki mevcut bilgileri, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla  Komisyona bildirir.

(4) İçişleri Bakanlığı bir ithal, ihraç transit geçişe ve yurtiçi taşımaya onay vermesi halinde, alıcıya beşinci fıkrada belirtilen tüm bilgileri içeren bir belge hazırlar ve bir nüshasını da muhafaza eder. Söz konusu belge, patlayıcılar belirtilen varış adresine ulaşana kadar patlayıcılarla birlikte bulunur. İlgili mercilerin talep etmesi halinde bu belgeler gösterilir. Bu belgenin bir nüshası, alıcının ülkesindeki yetkili otorite tarafından incelenmek üzere talep edilmesi halinde, bu belgeyi sunmakla yükümlü olan alıcı tarafından muhafaza edilir.

(5) Türkiye topraklarında veya topraklarının bir kısmında patlayıcıların taşımasının özel güvenlik gereklerine uymak amacıyla özel olarak denetime tabi tutulması zorunda olan durumlarda, taşımadan önce alıcı tarafından İçişleri Bakanlığına aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

a) İlgili iktisadi işletmenin isim ve adresleri,

b) Taşınacak patlayıcıların adet ve miktarı,

c) Söz konusu patlayıcıların ve Birleşmiş Milletler kayıt numarası da dâhil olmak üzere tanımlanma yöntemlerinin kapsamlı bir tanımı,

ç) Patlayıcıların piyasaya arzı halinde, piyasaya arz koşullarına uyulduğunu gösteren bilgiler,

d) Taşıma yöntemi ve güzergah bilgileri,

e) Tahmini gönderim ve varış tarihleri,

f) Ülke giriş ve çıkış noktalarını gösterir net bilgi.

(6) Beşinci fıkranın (a) bendinde yer alan bilginin, İçişleri Bakanlığının iktisadi işletmecilerle irtibata geçmesine ve iktisadi işletmecilerin teslimatı almaya yetkili olduklarını teyit edebilmesini sağlamak amacıyla yeterli detaya sahip olması gerekmektedir.

(7) İçişleri Bakanlığı, taşımanın yapılabileceği koşulları, özellikle özel güvenlik gerekliliklerine göre inceler. Özel güvenlik gerekliliklerinin karşılanması halinde, taşıma için onay verilir. Üye ülkelerin toprakları üzerinden taşıma yapılması halinde, bu üye ülkeler de aynı şekilde taşımaya ilişkin şartları ilgili mevzuat uyarınca inceleyebilir ve onaylayabilir.

(8) Eğer İçişleri Bakanlığı, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen özel emniyet gerekliliklerine ihtiyaç olmadığına karar verir ise, beşinci fıkrada belirtilen öncelikle bilgi verme hükmü işletilmeden taşıma yapılabilir. İçişleri Bakanlığı, daha sonra belli bir süre için makul bir gerekçeye dayalı olarak herhangi bir zamanda geri çekme veya askıya alma sorumluluğunu içeren bir onay verir.  Dördüncü fıkrada belirtilen, patlayıcıların son varış yerine ulaşana kadar patlayıcılarla birlikte bulunacak dokümanlar sadece bu onaya atıfta bulunur.

(9) Gönderinin yapıldığı ülkenin kendi topraklarında yapacağı normal kontrollere halel getirmeksizin, ilgili yetkili otoritenin talebi üzerine, ilgili alıcılar ve iktisadi işletmeciler, patlayıcıların taşınmasına ilişkin olarak ellerinde bulunan tüm bilgileri, gönderinin yapıldığı üye ülkenin ve taşıma güzergâhında bulunan üye ülkelerin yetkili mercilerine iletir.

(10) Hiçbir iktisadi işletmeci, alıcının bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarına uygun olarak taşıma için gerekli izinleri almadıkça patlayıcıları taşıyamaz.

(11) Nakil sırasında kullanılan tüm araçların hareketleri GPS aracılığı ile izlenir. Kazaya karışmaları ve nakil sorumlusunun başlatacağı erken uyarı sistemi ile bulunduğu yere en yakın acil sağlık çağrı merkezine olay ve riskleri konusunda bildirimde bulunur.

Mühimmatın taşınması

MADDE 13 – (1) Mühimmat, ikinci ila beşinci fıkralarda açıklanan prosedüre uygun olarak taşınır. Bu fıkralar aynı zamanda posta yolu ile yapılan mühimmat taşınmalarında da geçerlidir.

(2) Bir başka ülkeye mühimmat nakledilecek olması halinde ilgili şahıs, herhangi bir sevkiyat yapılmadan önce, İçişleri Bakanlığına aşağıdaki hususları iletir:

a) Mühimmatın satıldığı kişinin veya mühimmatın nakledileceği kişinin, satın alan ya da almaya hak kazanan kişinin ve gerektiğinde sahibinin adları ve adresleri,

b) Mühimmatın gönderileceği ya da nakledileceği adres,

c) Gönderilecek ya da nakledilecek mühimmat miktarı,

ç) Mühimmatı tanımlamayı sağlayacak veriler ve ayrıca, mühimmatın 1 Temmuz 1969 tarihli Küçük Silahların Kontrol Damgalarının Karşılıklı Olarak Tanınmasına Dair Konvansiyona uygun bir kontrolden geçtiğine dair bir ibare,

d) Nakliye yöntemi,

e) Hareket tarihi ve tahmini varış tarihi.

(3) İkinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde atıfta bulunulan bilgi, alıcılar arasında taşıma yapılacağında uygulanmaz. İçişleri Bakanlığı nakliyenin yapılacağı şartları özellikle güvenlikle ilgili olanları inceler. İçişleri Bakanlığının böyle bir taşımaya onay vermesi halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özelliklerin hepsini içeren bir izin belgesi İçişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bu izin belgesi, teçhizat son varış yerine ulaşana kadar mühimmatla birlikte bulunur. Bu belge, İçişleri Bakanlığı tarafından talep edildiği her an düzenlenebilir.

(4) İçişleri Bakanlığı alıcılara ikinci fıkrada belirtilen ön izin olmaksızın, kendi topraklarından başka bir üye ülkede yerleşik bir alıcıya mühimmatın taşınması yetkisi tanıyabilir. İçişleri Bakanlığı bu amaçla, üç yıl süresince geçerli olan ancak gerekçeli bir kararla her zaman askıya alınabilen ya da geri çekilebilen bir yetki belgesi verir. İzin belgesi, mühimmat yerine ulaşana kadar mühimmatla birlikte bulunur. Bu belge, İçişleri Bakanlığı tarafından talep edildiği her an düzenlenebilir. Taşımadan önce, alıcı bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tüm bilgileri İçişleri Bakanlığına iletir.

(5) İçişleri Bakanlığı, diğer üye ülkelere, ön onay olmaksızın kendi topraklarına nakliyesine müsaade edilebilecek mühimmatların bir listesini verir. Bu mühimmat listeleri, bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan usul uyarınca ön izin almaksızın mühimmat nakliyesi için onay almış olan alıcılara iletilir.

(6) İçişleri Bakanlığı kesin olarak gerçekleşecek mühimmat nakliyatlarına ilişkin olarak elinde bulunan tüm faydalı bilgileri, nakliyatın yapılacağı üye ülkeye bildirir. Bakanlığın bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca elde ettiği tüm bilgiler, nakliyatın ulaşacağı üye ülkelere söz konusu nakliyatlar gerçekleşmeden önce; gerektiğinde ise nakliye güzergahı üzerinde bulunan üye ülkelere yine nakliye zamanından önce iletilir.

Güvenlik istisnaları

MADDE 14 – (1) Patlayıcıların veya mühimmatların yasadışı şekilde bulundurulması veya kullanılması nedeniyle kamu güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye girmesi ya da saldırıya uğraması halinde İçişleri Bakanlığı, 12 nci maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile 13 üncü maddeye uymaksızın, patlayıcıların veya mühimmatın nakliyesine ilişkin olarak, söz konusu yasadışı bulundurma veya kullanımı durdurmak amacıyla gereken tüm önlemleri alabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tedbirler orantılılık prensibine uygun olmalıdır. Bu önlemler, keyfi ayrımcılık ya da ticarete getirilen gizli bir sınırlama unsuru olamaz.

(3) Söz konusu önlemleri alan İçişleri Bakanlığı, bunları Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Bilgi alışverişi

MADDE 15 – (1) İçişleri Bakanlığı, 12 nci ve 13 üncü maddelerin uygulanması ile ilgili bilgi alış verişini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ile gerçekleştirir. İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bu maddelerde belirtilen prosedürleri uygulamaktan, bilgileri almaktan veya iletmekten sorumlu olan ulusal otoritelerini bildirir.

(2) İçişleri Bakanlığı, 17 nci maddede belirtilen yetki veya izinlere haiz iktisadi işletmeciler ile ilgili  güncel bilgileri, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve üye devletlerin talebi halinde onlarla paylaşmak üzere hazır bulundurur.

Patlayıcıların tanımlanması ve takibi

MADDE 16 – (1) İktisadi işletmeciler, patlayıcıların kendine özgü şekilde tanımlanması ve takibi için, patlayıcıların büyüklüğünü, şeklini veya tasarımını göz önünde bulunduran, patlayıcının düşük seviyede tehlikeli olması, düşük zarar verici etkisi ve kötü kullanımdan kaynaklı düşük potansiyel etkileri nedeniyle içerdiği düşük güvenlik riskleri gibi özellikleri veya faktörleri açısından yeknesak bir tanımlama gerekmeyen durumlar dışında, yeknesak bir sisteme üye olurlar. Bu sistem, paketlenmemiş halde veya taşıma kamyonları ile doğrudan patlama deliğine boşaltılmak üzere taşınmış patlayıcılara veya patlama alanlarında üretilen ve üretim sonrası acele olarak doldurulan patlayıcılara uygulanmaz.

(2) Bu sistem, verilerin toplanması ve depolanmasına olanak tanımakta ve böylelikle, patlayıcının kendine özgü bir şekilde tanımlanmasına ve takibine; ayrıca da patlayıcı ve/veya ambalajı üzerine bu verilere ulaşılmasını sağlayan kendine özgü bir tanımlayıcı işaret konmasına imkân sağlar. Söz konusu veriler, uygun olan durumlarda elektronik olarak da toplanabilir. Bu veriler, söz konusu patlayıcının kendine özgü tanımlamasına ilişkin olur ve buna, iktisadi işletmecilerin elinde bulunduğu esnadaki konumu ve bu iktisadi işletmecilerin kimlikleri de dâhildir.

(3) İkinci fıkrada bahsi geçen veriler belirli aralıklarla test edilir ve kazara veya kasten zarar görmeleri ya da yok edilmelere karşı korunurlar. Bu veriler, iktisadi işletmeci ticari faaliyetlerini durdurmuş olsa dahi, işlemin gerçekleşmesinden veya patlayıcıların kullanılmış ya da imha edilmiş olması halinde kullanım ya da imha tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir. Bu veriler,  yetkili mercilerin talebi olması halinde gecikmeksizin hazır bulundurulur.

Belge ve yetkilendirme

MADDE 17 – (1) İktisadi işletmeciler, patlayıcıların imalat, depolama, kullanım, ithalat, ihracat, taşıma veya ticareti ile ilgili tüm belge ve yetkileri haiz olurlar.

(2) Birinci fıkra, lisans veya yetki belgesine sahip olan bir iktisadi işletmecinin çalışanlarına uygulanmaz.

İmalat faaliyetlerinin belgelenmesi

MADDE 18 – (1) İçişleri Bakanlığı, 17 nci maddede belirtilen patlayıcıların imalatı ile ilgili bir belge ya da yetki belgesi düzenlediğinde, özellikle iktisadi işletmecilere verilen lisans veya yetki belgelerindeki gerekliliklere uygun hareket etme ehliyetlerini de kontrol eder.

El koyma

MADDE 19 – (1) Patlayıcının kanunsuz şekilde ele geçirileceğine, kullanılacağına veya bunun için uğraşıldığına dair yeterli kanıt olması halinde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliğinin 5 inci maddesi kapsamında patlayıcıya el konulmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Patlayıcı Maddelerin Uygunluğu

Patlayıcı maddelerin uygunluk varsayımı

MADDE 20 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara (veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk Standartlarına) veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek II’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 21 – (1) İmalatçı, patlayıcı maddelerin uygunluğunun değerlendirilmesi için EK III’te belirtilen aşağıdaki prosedürlerden birini takip eder:

a) AB Tip İncelemesi (Modül B) ile birlikte imalatçının tercihine göre aşağıdakilerden birisi olmalıdır:

1) Düzensiz aralıklarla yapılacak denetimli ürün kontrolleri ile iç imalat kontrollerine dayanan tip uygunluk modülü (Modül C2),

2) İmalat sürecinin kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül D),

3) Ürün kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü (Modül E),

4) Ürün doğrulamasına dayanan tip uygunluk modülü (F Modülü),

b) Birim doğrulamasına dayanan uygunluk  modülü (Modül G).

AB uygunluk beyanı

MADDE 22 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek II’de belirtilen temel güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB uygunluk beyanı, EK IV’te belirtildiği şekilde olur, EK III’te yer alan ilgili modüllerde belirtilen unsurları içerir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Bir patlayıcı maddenin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik mevzuata tabi olduğu durumlarda, tüm söz konusu teknik mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Bu beyan ilgili teknik mevzuatın yayınlanma referanslarını da dahil tanımlamasını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek patlayıcı maddenin bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygunluğu ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş olur.

CE işaretinin genel esasları

MADDE 23 – (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve koşullar

MADDE 24 – (1) CE işareti görünür, okunabilir ve kalıcı bir şekilde patlayıcı maddelere iliştirilir. Bunun mümkün olmadığı veya patlayıcı maddenin mahiyetinden dolayı garanti edilemediği durumlarda ambalaj malzemesinin ve beraberinde gelen belgelerin üzerine iliştirilir.

(2) CE işareti patlayıcı maddenin piyasaya arzından önce iliştirilir.

(3) CE işaretini, imalatın kontrol aşamasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip eder. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası kuruluşun kendisi tarafından veya kendi talimatlarına istinaden imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(4) CE işareti ve uygulanabildiği durumlarda onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, özel bir tehlike ya da kullanımı ifade eden diğer bir işaret tarafından takip edilebilir.

(5) Patlayıcıların kişisel kullanım için imal edilmesi, taşınması ve paketlenmeden gönderilmesi veya patlatma deliğine doğrudan boşaltım yapan mobil araçların ve imalat sonrası imalat sahasında acilen yüklendikleri durumlarda, CE işareti beraberindeki evraklara iliştirilir.

(6) Bakanlık, CE işaretinin doğru uygulanmasını sağlamak için mekanizmaları kurar ve işaretin yanlış kullanımı durumunda uygun önlemleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim

MADDE 25 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için yetkilendirilen kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 26 – (1) Bakanlık, 31 inci madde hükümlerine uygunluk da dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile onaylanmış kuruluşların gözetimine ilişkin gerekli prosedürlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 27 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şekilde,

b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili karar alacak uzman personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak personelin farklı olması sağlanacak biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabetçi bir biçimde sunulmayacağı bir biçimde,

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,

e) İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,

yürütülür.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 28 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, bildirilmesi, onaylanmış kuruluşların denetimi ve bunlarla ilgili tüm değişiklikler konusundaki prosedürü Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 29 – (1) Bildirimin gerçekleştirilebilmesi için uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıdaki ikinci ila on birinci fıkralarda belirtilen tüm şartları yerine getirmek zorundadır.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliğe haiz olur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendireceği kuruluş veya patlayıcı maddeden bağımsız üçüncü bir kuruluş olmaz. Değerlendirdiği cihazın tasarımı, imalatı, tedariği, montajı, kullanımı veya bakımına dâhil olan işletmeleri temsil eden bir sanayi, ticaret ve meslek odası, birlik veya dernek ya da mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsızlığının ve hiçbir çıkar çatışması olmadığının kanıtlanması koşuluyla, üçüncü taraf kuruluş olarak kabul edilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, patlayıcı maddelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısıdır. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun çalışmaları için gerekli olan patlayıcı maddelerin kullanımına veya patlayıcı maddelerin kişisel amaçlarla kullanımına engel teşkil etmez.

b) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, patlayıcı maddelerin tasarımı, imalatı, yapımı, pazarlaması, kurulumu, kullanılması ya da bakım işlemlerinde doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetleri yürüten tarafları temsil edemez. Bu kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemezler. Bu durum, danışmanlık hizmetleri için de geçerlidir.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin faaliyetlerinin kendi gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağlar.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onların personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde yürütür ve söz konusu faaliyetlerin sonunda özellikle mali konulara ilişkin kararları alırken, her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyet sonucundan etkilenebilecek kişi ya da kişilerden bağımsız hareket eder.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, EK III ile kendisine atanan ve hakkında yetkilendirilmiş olduğu tüm uygunluk değerlendirme işlerini, ister kendisi tarafından ister onun adına ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun yerine getirebilecek kapasiteye sahip olur. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir uygunluk değerlendirme prosedürü ve her bir patlayıcı madde sınıfı ile ilgili olarak her zaman aşağıda belirtilen zorunlu gereklilikleri tasarrufunda bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilecek teknik bilgiye, uygun ve yeterli tecrübeye sahip personele,

b) Uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve yeniden üretilebilmesini temin edecek şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulacak prosedürlerin açıklamalarına, onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasında ayırım yapılabilmesini sağlayacak uygun politika ve prosedürlere,

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürün teknolojisinin karmaşıklık derecesi ve imalat prosesinin toplu ya da seri mahiyetine uygun faaliyetlerin geçekleştirilmesi için gerekli prosedürlere,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirecek gerekli imkanlara sahip olmalı ve tüm gerekli ekipman veya tesislerden yararlanma imkanı bulunmalıdır.

(7) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personel aşağıda belirtilen hususlara sahip olmak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayacak yeterlilikte teknik ve mesleki eğitim,

b) Gerçekleştirecekleri değerlendirmelerin gereklilikleri hakkında yeterli bilgi birikimi ve söz konusu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için yeterli yetki,

c) Ek II’de belirtilen temel güvenlik gerekliliklerine, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ile Avrupa Birliği mevzuatının ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgi birikimi ve bunları kavrama gücü,

ç) Gerçekleştirdiği değerlendirmelerin yerine getirildiğini gösteren sertifika, kayıt ve raporları düzenleyebilme yeterliliğine.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirecek personelin tarafsızlığını güvence altına alır. Herhangi bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan personelinin ücretleri gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı olur.

(9) Sorumluluk, ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmedikçe veya Bakanlığın kendisi doğrudan uygunluk değerlendirmesinden sorumlu olmadıkça, uygunluk değerlendirme kuruluşları mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlık ile ilişkili durumlar hariç olmak üzere, EK III’e veya ulusal mevzuatın yürürlüğe koyduğu herhangi bir hükme istinaden görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin mesleki gizliliğini korumak zorundadır. Ayrıca, mülkiyet hakları da korunur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, Avrupa Birliği tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında oluşturulan onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun çalışmalarına ve ilgili standardizasyon faaliyetlerine katılmak ve/veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelin bu faaliyetlerden bilgilerinin olmasını sağlamak, bu grubun çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan idari kararlar ve belgeleri rehber kılavuz olarak kullanmak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uygunluk varsayımı

MADDE 30 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların ilgili bölümlerinde belirlenen kriterlere uygunluğunu kanıtlaması durumunda, 29 uncu maddede düzenlenen gerekliliklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartların bu gereklilikleri kapsaması koşuluyla uygun varsayılır.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve alt yüklenicileri

MADDE 31 – (1) Onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirmesi işlemi ile ilgili belirli görevlerini herhangi bir alt yükleniciye yaptırması veya bir şube/temsilciliği bu faaliyetler için kullanması halinde, onaylanmış kuruluş alt yüklenicinin veya şube/temsilciliğin 29 uncu maddede belirtilen gereklilikleri karşılamasını sağlamak ve Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu görevlerin belirlenmiş olduğu hallerde, alt yükleniciler veya şubeler/temsilcilikler tarafından yerine getirilen görevler ile ilgili tüm sorumluluğu alır.

(3) Faaliyetlerin alt yükleniciye yaptırılması veya şubeler/temsilcilikler tarafından yerine getirilebilmesi için müşterinin mutabakatı gerekmektedir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, alt yüklenici ya da şubenin/temsilciliğin nitelikleri ile ilgili değerlendirmelere ilişkin belgeleri ve bunlar tarafından EK III kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.

Bildirim başvurusu

MADDE 32 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa müracaat eder.

(2) Görevlendirme müracaatında, kuruluşun yetkin olduklarını belirttikleri tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme modül/modüllerinin ve patlayıcı madde/maddelerinin ve varsa 29 uncu maddede düzenlenen gerekliliklerin uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından karşılandığını doğrulayan TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi bulunur.

Bildirim süreci

MADDE 33 – (1) Bakanlık, sadece 29 uncu maddede düzenlenen gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendirebilir.

(2) Bakanlık görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili tüm detayları, ilgili uygunluk değerlendirme modülü/modülleri, patlayıcı madde/maddeleri ve ayrıca kuruluşun yetkinliğine ilişkin tüm ayrıntıları içerir.

(4) Komisyona bildirim tarihinden itibaren, onaylanmış kuruluş adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde iki hafta süre içinde Komisyon veya AB üyesi ülkeler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.

(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen değişiklikler hakkında Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluşların atanması

MADDE 34 – (1) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarası tahsis edilmesi ile Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.

Görevlendirmelerde değişiklikler

MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 29 uncu maddede düzenlenen gereklilikleri artık karşılamadığı veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit eder veya bu yönde bilgilendirilirse bu gerekliliklerin karşılanmaması veya yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunun ciddiyet derecesine bağlı olarak, kuruluşun faaliyetlerini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri bu konu hakkında derhal bilgilendirir.

(2) Bakanlık, faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş statüsüne son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren onaylanmış kuruluşun faaliyette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya Bakanlığın talep etmesi halinde, Bakanlığa sunmak üzere  saklanmasını sağlamak için uygun önlemleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yetkinliğine ilişkin itiraz

MADDE 36 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talebi üzerine Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri

MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, EK III’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirir.

(2) Uygunluk değerlendirmeleri iktisadi işletmeciler için gereksiz yük oluşturmayacak şekilde orantılı bir tutum izlenerek yapılır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, faaliyetlerini yerine getirirken taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin karmaşıklık derecesini ve imalatın toplu ya da seri mahiyetini gerektiği şekilde dikkate alır. Bunu yerine getirirken patlayıcı maddenin bu Yönetmeliğin gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak için gereken titizlik derecesi ve koruma seviyesini de göz önünde bulundurmak zorundadır.

(3) Onaylanmış kuruluş, Ek II’de düzenlenen temel gerekliliklerin, ilgili uyumlaştırılmış standartların veya teknik şartnamelerin bir imalatçı tarafından karşılanmadığını tespit etmesi durumunda, söz konusu imalatçının uygun düzeltici önlemleri almasını ister ve uygunluk belgesi düzenlemez.

(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme belgesi verildikten sonra, uygunluğun izlenmesi sürecinde patlayıcı maddenin artık uygun olmadığını belirlemesi durumunda imalatçının gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve gerekirse uygunluk belgesini askıya alır veya iptal eder.

(5) Düzeltici önlemlerin alınmaması veya istenilen etkiyi yapmaması durumunda, onaylanmış kuruluş, uygun şekilde, ilgili bütün belgeleri kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itirazlar

MADDE 38 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı itiraz mekanizmasının mevcut olmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 39 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığa aşağıdaki durumlarda bilgi vermek zorundadır:

a) Herhangi bir uygunluk belgesinin kabul edilmemesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi,

b) Bildirim-kapsamı veya koşullarını etkileyen herhangi bir durum,

c) Uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle ilgili Bakanlıktan gelen bilgi talepleri,

ç) Talep olması halinde, görevlendirmeleri kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile bir işin alt yükleniciye verilmesi de dahil olmak üzere diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, aynı patlayıcı maddeler üzerinde benzer uygunluk değerlendirme faaliyetleri yürüten, bu Yönetmeliğe göre görevlendirilmiş diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili sonuçları ve talep halinde olumlu uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili bilgileri sunarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 40 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki onaylanmış kuruluşlar koordinasyon ve işbirliği çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Patlayıcı Maddelerin Kontrolü ve Korunma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi ve patlayıcı maddelerin kontrolü

MADDE 41 – (1)  Bakanlık, patlayıcı maddelerin uygun bir şekilde depolanması ve amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde, insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi şartıyla patlayıcı maddelerin piyasaya arz edilmesini sağlamak amacıyla tüm uygun önlemleri alır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddelerin piyasa gözetimi ve denetimi,  13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden patlayıcı maddelere yönelik işlemler

MADDE 42 – (1) Bakanlığın herhangi bir patlayıcı maddenin insan sağlığı ile güvenliği veya kamu yararının ve çevrenin korunması açısından tehlike arz ettiğine ilişkin bir gerekçesinin olması durumunda, bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklerin tümünü kapsayacak şekilde söz konusu patlayıcı madde ile ilgili değerlendirme yapar. Bu konuda ilgili iktisadi işletmeciler gerektiği şekilde Bakanlık ile işbirliği yapmak zorundadır.

a)Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığın, söz konusu patlayıcı maddenin bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklere uymadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle, riskin mahiyeti ile orantılı olarak makul bir süre içerisinde ilgili iktisadi işletmecinin cihazı söz konusu gerekliliklere uygun hale getirmek için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, gerekli görülmesi halinde, cihazı piyasadan çekmesini veya makul bir zaman içerisinde geri çağırmasını ister.

b) Bakanlık ilgili onaylanmış kuruluşu da bu yönde bilgilendirir.

c) Bu fıkrada belirtilen önlemlere istinaden Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, söz konusu uygunsuzluğun sadece ülke içinde sınırlı olmadığını mütalaa etmesi durumunda, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmeciden almalarını istediği önlemler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve AB üyesi ülkelere iletir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm patlayıcı maddelerle ilgili gerekli düzeltici faaliyetin yerine getirilmesini sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletmeci tarafından, birinci fıkrada belirtilen süre içinde yeterli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda, Bakanlık, söz konusu patlayıcı maddelerin piyasada bulundurulmasını yasaklamak, kısıtlamak, bu maddeleri piyasadan çekmek veya geri çağırmak için tüm gerekli geçici önlemleri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyon ve AB üyesi devletleri derhal bu önlemler hakkında bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen bilgiler; bütün mevcut detayları, özellikle de uyumsuz olan patlayıcı maddenin tespit edilebilmesi için gerekli verileri, patlayıcı maddenin menşeini, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu riskin mahiyetini, alınan önlemlerin mahiyeti ve süresini ve ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanları içerir. Bakanlık özellikle uygunsuzluğun aşağıda belirtilen hususların birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir:

a) Patlayıcı maddenin, insan sağlığı, güvenliği veya belirtilen diğer kamu yararının ya da çevrenin korunmasına ilişkin gereklilikleri karşılayamaması,

b) Uygunluk varsayımı içeren 20 nci maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili patlayıcının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme ilişkin bir üye devlet veya Komisyon tarafından itiraz edilmemesi durumunda söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu patlayıcı ile ilgili olarak, patlayıcı maddenin piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri usulü/prosedürü

MADDE 43 – (1)  42 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyon’dan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Risk arz eden mevzuata uygun patlayıcı maddeler

MADDE 44 – (1) 42 nci maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirme sonucunda, patlayıcı maddenin bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen, insan sağlığı ile  güvenliği ve kamu yararının ve çevrenin korunmasına yönelik risk  arz ettiğinin belirlenmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden, bahsedilen patlayıcı maddeyi piyasada bulundurduğunda bu riski arz etmemesi için tüm gerekli önlemleri almasını, gerektiği durumlarda  söz konusu riskin mahiyetine bağlı olarak, patlayıcı maddenin piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içinde geri çağrılmasını talep eder.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bütün patlayıcı maddelere ilişkin her türlü düzeltici faaliyetin yerine getirilmesini sağlar.

(3) Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme, mevcut bütün ayrıntıyı, özellikle ilgili patlayıcı maddenin tanımlanması için gerekli olan bilgiyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin tanımını ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerecek şekilde yapılır.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 45 – (1) 42 nci madde saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğu sona erdirmesini ister.

a) CE işaretinin “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen genel esaslara aykırı şekilde iliştirilmiş olması,

b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması,

c) Onaylanmış kuruluşun imalat kontrol aşamasına müdahil olduğu durumlarda, kuruluşun kimlik numarasının iliştirilmemiş veya 24 üncü maddeye uygun iliştirilmemiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,

d) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması,

e) Teknik dosyanın sunulmaması ya da eksik olması,

f) 6 ncı maddenin beşinci fıkrası veya 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen  bilgilerin mevcut olmaması, yanlış olması ya da eksik olması,

g) 6 ncı veya 8 inci maddelerde belirtilen herhangi başka bir idari gereksinimin yerine getirilmemesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık patlayıcı maddenin piyasada bulunmasını kısıtlamak veya engellemek için tüm uygun önlemleri alır ve piyasadan geri çağrılmasını ve çekilmesini sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Uygulanan yaptırımlar etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik, 26 Şubat 2014 tarihli ve 2014/28/EC sayılı Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcıların Piyasada Bulundurulması ve Denetlenmesine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici hükümler

MADDE 48 – (1) Bakanlık, 20 Nisan 2016 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olup bu Yönetmelik ile uyumlu olan 93/15/EEC sayılı Direktifi uyumlaştıran Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT) kapsamında yer alan patlayıcı maddelerin piyasaya arz edilmesini engelleyemez.

(2) 93/15/EEC sayılı Direktif kapsamında düzenlenen sertifikalar, bu Yönetmelik kapsamında da geçerli olur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın