Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

24 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30047

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile bu haklarla ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tescil edildiği adla birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği gereği ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda kolayca görülebilecek şekilde hak sahibi kullanıcılar tarafından uygulanan ve coğrafi işaretler bakımından kullanılması zorunlu olan işareti,

b) Biyolojik materyal: Genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen ya da bir biyolojik sistemde üretilebilen herhangi bir maddeyi,

c) Budapeşte Anlaşması: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşmasını,

ç) Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen hususların yayımlandığı ilgili yayını,

d) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasını,

e) İletişim bilgileri: Adres bilgileri ile varsa elektronik posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi temasa geçilmesine elverişli bilgileri,

f) Kanun: 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu,

g) Kimlik bilgileri: Gerçek kişiler için adı, soyadı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası; tüzel kişi ise adı veya ticaret unvanı ile vergi numarasını, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adı ve vergi numarasını, kimlik bilgisi marka vekili veya patent vekiline ilişkin ise ayrıca vekil Sicil numarasını,

ğ) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

h) Kurul: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurulu,

ı) Locarno Anlaşması: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşmasını,

i) Madrid Protokolü: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokolü,

j) Marka vekili: Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri,

k) Nis Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması ve değişikliklerini,

l) Patent İşbirliği Antlaşması: 7/7/1995 tarihli ve 4115 sayılı Kanunla katılım sağlanan patentlerin uluslararası başvuru sistemini kuran Antlaşmayı,

m) Paris Sözleşmesi: 8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri,

n) Patent vekili: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri,

o) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli,

ö) Sınıf: Markalar için tescile konu mallar veya hizmetlerin yer aldığı her bir sınıfı, tasarımlar için Locarno Anlaşmasına dayanılarak tasarımların uygulandığı ürün sınıfı,

p) Sicil: Sınai mülkiyet hakları ile geleneksel ürün adlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı kayıt ortamını,

r) Tebliğ: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine göre Türk Patent ve Marka Kurumunca uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

s) Ücret: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurum tarafından belirlenen varsa vergi ve harç dâhil ücreti,

ifade eder.

BİRİNCİ KİTAP

Marka

BİRİNCİ KISIM

Marka Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM

Başvurunun Yeri ve Tarihi, Başvuru Şartları

Başvurunun yeri ve tarihi

MADDE 4 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler marka tescili için Kuruma başvuruda bulunabilir.

(2) Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.

Başvuru formu ve başvuru formunun içermesi gereken bilgiler

MADDE 5 – (1) Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kuruma sunulur. Aksi halde başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret başvuru sahibine iade edilir.

(2) Başvuru formunda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.

b) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.

ç) Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği.

d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.

e) Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.

f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.

g) Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

ğ) Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.

h) Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.

ı) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Başvuru formuna eklenecek belgeler

MADDE 6 – (1) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

b) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.

c) Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya söz konusu muvafakatnamenin noter onaylı örneği.

Marka örneğinin gösterimi

MADDE 7 – (1) Sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka başvurusuna konu edilmesi halinde marka örneği, başvuru formu ile Kuruma sunulur.

(2) Başvurunun ses markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilir.

(3) Başvurunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.

(4) Başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir. Renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda işaret renk markası olarak değerlendirilmez ve birinci fıkra hükmü uygulanır.

(5) Başvurunun hareket markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işareti oluşturan hareketi tasvir eden bir görüntünün veya hareketsiz ya da hareketli görüntü dizisinin Kuruma sunulması gerekir. Gösterimler, markanın bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olmalıdır.

(6) Bu madde hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, yukarıda sayılanlar dışında kalan bir işaretin gösterimi hakkında da uygulanır. Bu durumda, başvuru sahibi, özellikle görüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt, yazılı açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi Kuruma sunar.

(7) Başvuru sahibi, bu maddede zorunlu tutulanlar yanında işaretin gösterimine ilişkin yazılı açıklama da sunabilir.

(8) Kurum, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse veya gerekli gördüğü hallerde başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve açıklama talep edebilir.

(9) Sunulan gösterimlerin bu maddede belirtilen şartları taşımaması veya başvuruya ilişkin olarak Kuruma sunulan bilgi, gösterim ve açıklamalar arasında bir uyumsuzluk olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri gideren bilgi veya belgelerin Kurumca alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvurunun İncelenmesi

Şekli inceleme

MADDE 8 – (1) Kurum, bir marka başvurusunu 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeler açısından inceler.

(2) Başvuru tarihi, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formunun, Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneğinin, başvuruya konu mal veya hizmet listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen unsurlardan kimlik bilgilerinin, imzanın, başvuru formunun, marka örneğinin, başvuru ücretinin eksik olduğu veya başvuruya konu mal veya hizmetlerin belirtilmediği tespit edilirse başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için iki aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru işlemlerine devam edilir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri gideren bilgi veya belgelerin Kurumca alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(4) Birden fazla sınıf içeren başvurularda başvuru kapsamında yer alan mal veya hizmet sınıflarının tamamına karşılık gelen ücretin ödendiğine ilişkin bilginin sunulmadığı tespit edilirse ilave sınıf ücretine ilişkin eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. Ancak eksikliğin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde 9 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

(5) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında kalan eksikliklerin giderilmesi ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan teknik şartnamenin sunulmaması halinde söz konusu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. Eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödenmemesi veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgenin Kanunun 13 üncü maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren üç aylık süre içinde Kuruma sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.

(7) Birden fazla başvuru sahibinin olduğu durumlarda ortak temsilci belirtilmemiş ise buna ilişkin herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve başvuru formunda adı geçen ilk başvuru sahibinin ortak temsilci olduğu kabul edilir.

(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen teknik şartnamenin garanti markasına ilişkin olması halinde, başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin özellikle markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde edileceğinin markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağının ve teknik şartnameye aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.

(9) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen teknik şartnamenin ortak markaya ilişkin olması halinde, başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin, başvuruya ilişkin denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağının ve başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım şartlarının, markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, bu işletmelerin oluşturduğu topluluğa üyelik şartlarının, varsa teknik şartnameye aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.

(10) Teknik şartnamenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilen hususları içermemesi ya da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olması halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için altı aylık süre verilir. Eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Sınıflandırma

MADDE 9 – (1) Başvuruya konu mal veya hizmetler Kanunun 11 inci maddesine uygun olarak Nis Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.

(2) Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir.

(3) Mal veya hizmet listesinde genel tabir veya Kurum tarafından açıklanması gerekli görülen ifadeler kullanılmış ise, bunların açıklanması için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez ve başvuru işlemlerine devam edilir. Açıklamanın belirtilen süre içinde Kuruma sunulmaması halinde açıklanması talep edilen genel tabirler ve ifadeler listeden çıkartılır.

(4) Kurum, başvuru formunda yer alan mal veya hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Başvuruda Nis Sınıflandırmasında kullanılan genel ifadeleri de içeren genel terimlerin kullanılması halinde, kullanılan ifade veya terim, bunların lafzi anlamının açıkça kapsadığı mal ve hizmetleri içerecek şekilde yorumlanır. Mal veya hizmet listesinin Nis Anlaşmasında yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmemiş olması halinde, gerekli görülen hallerde, Kurum yapacağı düzenlemeler için başvuru sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme ücretinin iki aylık süre içinde ödenmesini talep eder. Bu süre içinde söz konusu ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(5) Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum tarafından verilen iki aylık süre içinde Kuruma sunulmaması halinde başvuru, mal veya hizmet sınıflarının başvuru formundaki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınır. Ancak ödenen ücrete karşılık gelen mal veya hizmet sınıflarının belirlenmesinde varsa başvuru sahibinin talebi dikkate alınır.

Muvafakatname

MADDE 10 – (1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur:

a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.

b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.

c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.

ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.

d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.

(2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

(3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.

(4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.

(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.

(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun Yayımlanması, Tescil, Tescilin Yayımlanması ve Rüçhan

Başvurunun yayımlanması

MADDE 11 – (1) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanunun 15 inci ve 16 ncı madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu, periyodik olarak yayımlanan Bültende aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yayımlanır:

a) Başvuru numarası ve tarihi.

b) Başvuru sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Marka örneği.

ç) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf numaraları.

d) Başvurunun kısmen reddedilmesi halinde reddedilen mal veya hizmetler.

e) Varsa vekil bilgileri.

(2) Kurum, periyodik olarak yayımlanan Bültene bağlı kalmaksızın ek Bülten yayımlayabilir.

(3) Kanunun 15 inci ve 16 ncı maddeleri hükümlerine göre başvurunun reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, ret kararı ayrıca yayımlanır.

Tescil

MADDE 12 – (1) Bir marka başvurusu, Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen aşamaların tamamlanması ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum tarafından verilen iki aylık süre içinde Kuruma sunulması ile tescil edilir. Tescil ücretinin eksik ödenmesi durumunda söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine bir aylık ek süre verilir. Belirtilen süreler içinde ödemeye ilişkin bilginin sunulmaması veya ücret eksikliğinin giderilmemesi durumunda başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.

Tescilin yayımlanması

MADDE 13 – (1) Kanunun 22 nci maddesine göre tescil edilen markalar, Sicil kaydında bulunan bilgileri içerecek şekilde Bültende yayımlanır. Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan markalar tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende yayımlanır. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması halinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez.

Sicil kaydında bulunması gereken bilgiler

MADDE 14 – (1) Sicilde, aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Marka tescil numarası, başvuru ve tescil tarihi.

b) Marka örneği.

c) Marka sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Tescile konu mal veya hizmetler.

d) Tescile konu mal veya hizmetlerin sınıf numaraları.

e) Varsa vekil bilgileri.

Rüçhan hakkının talep edilmesi

MADDE 15 – (1) Kanunun 12 nci maddesi ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca talep edilen rüçhan hakkının Kurumca uygun bulunması halinde, marka tescil belgesinde ve Sicilde rüçhan hakkına ilişkin bilgiye yer verilir.

(2) Türkiye’de açılan ulusal veya uluslararası sergilerdeki teşhire dayanan rüçhan hakkı taleplerinde, yetkili mercilerden alınan, teşhir edilen mal veya hizmetin kullanıldığı markayı açık ve eksiksiz bir şekilde gösteren, bu markanın fotoğraf veya fotoğraflarını içeren, serginin resmî açılış tarihini ve malların sergiye konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihi belirten sergi rüçhanı belgesi ve markanın tasdikli örneği sunulur.

(3) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan uluslararası sergilerdeki teşhire dayanan rüçhan hakkı taleplerinde, sergiyi açan yetkili merciler tarafından teşhir edilen mal veya hizmetin kullanıldığı markaya ilişkin düzenlenen ve ikinci fıkrada belirtilen hususları içeren belge ile markanın tasdikli örneği sunulur.

(4) Rüçhan hakkı talebinde, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası belirtilir.

(5) Birden fazla rüçhan hakkı talebinde bulunulması durumunda yapılan her bir rüçhan hakkı talebi için ayrı ücret ödenir.

Rüçhan hakkı belgesinin düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka başvurusuna dayanarak talep edilen rüçhan hakkı belgesi, ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması koşuluyla marka sahibinin talebi üzerine verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Bölünme

MADDE 17 – (1) Bir marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, Kurum tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli markalar bölünemez.

(2) Bölünme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

(3) Bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler, bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni başvuru numarası alan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, ilk başvurunun başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvurular tekrar birleştirilemez.

(4) Başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca yayımlanır.

(5) Başvurunun bölünmesi talebi aşağıdaki durumlarda kabul edilmez:

a) Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayıma itiraza konu olması halinde itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması.

b) Bölünmesi talep edilen başvurunun, Kurumun ret kararına konu olması halinde itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması.

c) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yenileme

Yenileme

MADDE 18 – (1) Koruma süresi sona eren bir marka, yenileme ücretinin ödenmesi ve marka sahibinin talep etmesi koşuluyla yenilenir ve bu durum Bültende yayımlanır.

(2) Yenileme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

(3) Bir yenileme talebiyle sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.

Kısmi yenileme

MADDE 19 – (1) Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için yenilenebilir.

(2) Kısmi yenileme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Yenilenmesi istenen mal veya hizmetlerin sınıf numaralarını da içeren talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

c) Talep vekil tarafından yapılmış ise kısmi yenileme yetkisini açıkça içeren vekâletname.

ç) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

d) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

e) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından kısmi yenilemeyi onaylayan beyan.

(3) Ortak markanın kısmen yenilenmesi için gruba dahil işletmelerin tümünün birlikte hareket etmesi zorunludur.

(4) Usulüne uygun olarak yapılmış kısmi yenileme talebi Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

(5) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen unsurlarda eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep 18 inci madde hükmü kapsamında değerlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler

Lisans

MADDE 20 – (1) Marka sahibi, markasına ait mal veya hizmetlerin tamamında veya bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilir.

(2) Lisansın Sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Lisansa konu markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu.

b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını ve varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Hataların düzeltilmesi

MADDE 21 – (1) Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için marka başvuru veya tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep formu ile Kuruma başvurulur.

(2) Marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde ya da marka başvurusu veya tescili kapsamında yer alan mal veya hizmetlerde değişiklik içeren düzeltme talepleri kabul edilmez.

Başvurunun geri çekilmesi

MADDE 22 – (1) Başvuru sahibi, markanın tescil edilmesinden önce başvuruyu kısmen veya tamamen geri çekebilir.

(2) Başvurunun geri çekilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Geri çekilmek istenen başvurunun numarası ile geri çekme talebine konu mal veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.

c) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından geri çekmeyi onaylayan beyan.

ç) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

(3) Usulüne uygun olarak yapılmış geri çekme talebi, başvurunun işlemden kaldırılması sonucunu doğurur ve bu durum Bültende yayımlanır.

(4) Birden fazla başvuru sahibinin olması durumunda, marka başvurusunun geri çekilmesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına başvurunun geri çekilmesi talebini imzalama yetkisi yoktur.

Marka hakkından vazgeçme

MADDE 23 – (1) Marka sahibi markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir.

(2) Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Vazgeçilmek istenen markanın tescil numarası ile markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekâletname.

c) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan.

ç) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

(3) Usulüne uygun olarak yapılmış vazgeçme nedeniyle marka hakkının sona ermesi Bültende yayımlanır.

(4) Birden fazla marka sahibinin olması durumunda marka hakkından vazgeçilmesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına marka hakkından vazgeçilmesi talebini imzalama yetkisi yoktur.

İKİNCİ KISIM

Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili

Protokol Çerçevesinde Yapılan Marka Başvuruları

Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları

MADDE 24 – (1) Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Kuruma gönderilen uluslararası marka başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, bahsedilen Madrid Protokolü ile 12/3/1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Menşe ofis başvuru ve talepleri

MADDE 25 – (1) Kurumda başvuru halinde bulunan veya tescilli bir markaya dayanarak, Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak uluslararası başvuruların veya uluslararası başvurulara ilişkin taleplerin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına iletilmesinin istenmesi durumunda; Kurum, 24 üncü maddede belirtilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından sağlanan resmi form.

c) Menşe ofis taleplerinin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

Ulusal bir tescilin uluslararası tescille yer değiştirmesi

MADDE 26 – (1) Madrid Protokolünün 2 nci mükerrer 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, marka sahibinin Kuruma doğrudan yaptığı bir talep üzerine, ulusal tescilin uluslararası bir tescille değiştirildiği Sicile kaydedilir ve söz konusu durum Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına bildirilir.

(2) Yer değiştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki şartların bir arada sağlanması zorunludur:

a) Ulusal ve uluslararası başvurular aynı sahip adına olmalıdır.

b) Uluslararası başvurunun koruma alanı belirlenmiş akit tarafı da kapsamalıdır.

c) Ulusal başvuruda yer alan tüm mal ve hizmetler aynı zamanda uluslararası başvuru kapsamında belirlenmiş akit taraf için de bulunmalıdır.

(3) Yer değiştirme işlemi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Uluslararası bir tescilin ulusal tescile dönüştürülmesi

MADDE 27 – (1) Madrid Protokolünün 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında menşe ofiste uluslararası başvuru veya tescilin herhangi bir nedenle hükmünü yitirmesi durumunda, marka sahibi Madrid Protokolünün 5 inci mükerrer 9 uncu maddesi gereğince uluslararası tescilin ulusal tescile dönüştürülmesini talep edebilir. Bu talep uluslararası tescilin iptalinden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulmalıdır.

(2) Dönüştürme işlemi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Dönüştürme işlemine konu mal ve hizmetlerin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İtiraz, Kullanımın İspatı ve Uzlaşma

Yayıma itiraz

MADDE 28 – (1) Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde ilgili kişilerce yapılır.

(2) Yayıma itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı yayıma itiraz formu ile Kuruma yapılır.

(3) İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.

(4) Kurum, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süreler içinde istenilen ek bilgi, belge, açıklama ve görüşlerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(5) Taraflar, itiraz hakkında karar verilene kadar ileri sürdükleri görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.

Kullanımın ispatı

MADDE 29 – (1) Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanabilmesi için başvuru sahibinin, yayıma itiraza ilişkin görüşünü sunması gereken süre içinde kullanımın ispatına ilişkin talebini açıkça ve yazılı olarak Kuruma bildirmesi gerekir. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan kullanımın ispatına ilişkin talepler yapılmamış sayılır.

(2) Kullanımın ispatı talebi açık, net ve koşulsuz olarak yapılır. Bu talepte, kullanımın ispatı istenilen markaların tescil numaralarının açıkça belirtilmesi zorunludur. Aksi halde talep yapılmamış sayılır.

(3) Başvuru sahibinin talepte bulunması halinde Kurum, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması için itiraz sahibine bir aylık süre verir. İtiraz sahibi tarafından süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan delillerin itirazla ilgili olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe gösterilen başka bir marka da yoksa Kurum itirazı reddeder.

(4) Kurum, gerekli gördüğü takdirde, itiraz sahibi tarafından sunulan delillere ilişkin görüşünü bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verir. Bu süre içinde başvuru sahibinin görüşünü bildirmesi halinde itiraz sahibine, buna ilişkin görüşlerini sunması için bir aylık süre verilir. Başvuru sahibinin süresi içinde görüş bildirmemesi halinde Kurum mevcut deliller kapsamında itirazı değerlendirir.

(5) Başvuru sahibi, kullanımın ispatı talebini geri çekebilir. Bu takdirde talep yapılmamış sayılır.

(6) İtiraz sahibi, itiraza dayanak gösterdiği markasını, yayımına itiraz ettiği markanın itiraza konu mal ve hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delilleri yayıma itiraz formu ile birlikte sunabilir. Başvuru sahibi tarafından süresi içinde kullanımın ispatı talebinin yapılması halinde, yayıma itiraz anında sunulan deliller kullanımın ispatı için yeterli ise, itiraz sahibine üçüncü fıkrada öngörülen bir aylık süre verilmeksizin itiraz incelemesine geçilir. Sunulan delillerin Kurum tarafından yeterli görülmemesi halinde ise, itiraz sahibine ek delil sunması için üçüncü fıkrada öngörülen süre verilir.

Kullanımın ispatı hallerinde sunulacak deliller

MADDE 30 – (1) 29 uncu madde kapsamında sunulan deliller, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır. İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerin itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekir.

(2) Deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekir.

(3) Deliller, her bir vakıanın hangi delillerle ispat edildiğini açıkça gösteren ayrıntılı bir delil listesi ile birlikte ve yazılı olarak sunulur. Delil olarak ürün numunelerinin incelenmesinin talep edilmesi halinde söz konusu ürünlerin numuneleri yerine, renk özellikleri de dâhil olmak üzere ayrıntılı şekilde çekilmiş ve yeterli çözünürlüğe sahip fotoğrafları sunulur.

(4) Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz. Delillerin yabancı dilde olması halinde Kurum, söz konusu delillerin tamamının ya da bir kısmının yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin sunulması için iki aylık süre verebilir. Tercümelerin süresi içinde sunulmaması halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

(5) Delillerin süresinde, sırasıyla ve düzenli sunulması sorumluluğu taraflara aittir. Niteliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, düzenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan ve iddialarla ilişkilendirilmemiş deliller hakkında söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

(6) Bu madde hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde yayıma ve karara itirazlarda sunulacak deliller hakkında uygulanır.

Karara itiraz

MADDE 31 – (1) Kurum kararlarından zarar gören taraflar, bu kararların bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itirazda bulunabilir.

(2) Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara itiraz formu ile Kuruma yapılır. Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.

(3) İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir. Belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise itiraz süresinin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir.

(4) Kurul, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için taraflara bir aylık süre verir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi, belge ve görüşlerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(5) İtiraz hakkında karar verilene kadar taraflar ileri sürdükleri görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.

(6) Karara itiraz süresi sona erdikten sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

Uzlaşma

MADDE 32 – (1) Kurum, gerekli görmesi halinde, yayıma itirazlar ile Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Bu durumda, taraflar, Kurum tarafından kendilerine yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde uzlaşmaya ilişkin beyanlarını yazılı olarak Kuruma iletir. Taraflardan birinin uzlaşma teklifine süresi içinde olumlu cevap vermemesi halinde uzlaşma daveti reddedilmiş sayılır ve Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(2) Tarafların Kurum nezdinde vekille temsil edildiği durumlarda vekil uzlaşma davetini ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme elverişli olduğunu asile derhal bildirmekle yükümlüdür.

(3) Tarafların uzlaşmak istemeleri ve arabulucuya başvuracaklarını birlikte Kuruma bildirmeleri hâlinde itiraz incelemesi üç ay ertelenir. Ancak, bu süre içinde tarafların birlikte talepte bulunması halinde süre üç aya kadar uzatılabilir.

(4) Uzlaşma sürecinin 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen sebeplerden biri nedeni ile sona ermesi halinde tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığına ilişkin düzenlenen tutanağın aslı veya noter onaylı örneği uzlaşma faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilir. Tarafların anlaşması halinde, taraflarca düzenlenen ve 6325 sayılı Kanuna göre ilam niteliği kazanan tutanağın Kuruma verilmesiyle başvuruya ilişkin işlemler uzlaşma sonucuna uygun şekilde devam ettirilir. Bu süre içinde tutanağın teslim edilmemesi veya tarafların anlaşmaya varamaması halinde Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(5) Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, hak düşürücü sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İtirazın geri çekilmesi

MADDE 33 – (1) Yayıma ve karara itirazlar, Kurum tarafından itiraz hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir.

(2) İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:

a) İtirazın geri çekilmesi talebini içeren form.

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.

c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

Karara itiraz ücreti

MADDE 34 – (1) Kurumun marka başvuruları ile ilgili tek taraflı işlemlerde aldığı karara itiraz ücreti, itiraz kabul edildiği takdirde, talep üzerine başvuru sahibine iade edilir. Kurumun bu itirazlar için almış olduğu itirazın kısmen kabulü kararlarında iade işlemi yapılmaz. Ayrıca Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında verilmiş bir ret kararının, ret gerekçesi markanın itirazın incelendiği tarihte hükümden düşmüş olması veya ret konusu ya da gerekçesi markaya veya başvuruya ilişkin devir, adres, tür, unvan değişikliği, muvafakatname sebepleriyle kaldırılması veya Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kullanıma dayalı ayırt edicilik iddiasının kabulü sonucunda kaldırılması durumlarında da iade işlemi yapılmaz.

İKİNCİ KİTAP

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

BİRİNCİ KISIM

Başvuru

Başvuru hakkı ve şartları

MADDE 35 – (1) Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilenler coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

(2) Coğrafi işaret ya da geleneksel ürün adı başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen formun elektronik ortamda doldurularak Kuruma sunulması suretiyle yapılır. Farklı usullerde Kuruma sunulan başvuru işlemden kaldırılır ve alınan ücret talep halinde başvuru yapana iade edilir.

(3) Coğrafi işaret başvurusu kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması zorunludur:

a) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

b) Birinci fıkrada belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgi ve bu durumu gösteren belgeler.

c) Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hususu ispatlayan bilgi ve belgeler.

ç) Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işareti olduğuna ilişkin bilgi, beşinci fıkrada yer alan ürün grubuna ilişkin bilgi ile menşe adı veya mahreç işareti tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.

d) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekli hallerde hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.

e) Coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi ve belgeler ile gerekli hallerde coğrafi sınırları gösteren harita.

f) Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapılacak olanları açıklayan bilgi ve belgeler.

g) Üretim metoduna ve varsa ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler.

ğ) Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler.

h) Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler.

ı) 45 inci madde hükmüne uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan ve örnek denetim tutanağını da içeren bilgi ve belgeler.

i) Coğrafi işaretin kullanım biçimini, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usulleri açıklayan bilgi.

j) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda coğrafi işarete konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

k) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

l) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

(4) Geleneksel ürün adı başvurusu kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması zorunludur:

a) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

b) Birinci fıkrada belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgi ve bu durumu gösteren belgeler.

c) Tescili istenen geleneksel ürün adı, beşinci fıkrada yer alan ürün grubuna ilişkin bilgi ve geleneksel ürün adı tanıma uygun olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.

ç) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.

d) Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu.

e) 45 inci madde hükmüne uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan ve örnek denetim tutanağını da içeren bilgi ve belgeler.

f) Geleneksel ürün adının kullanım biçimini, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usulleri açıklayan bilgi.

g) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda geleneksel ürün adına konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

ğ) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

h) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

(5) Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen ve Kanunun 44 üncü ve 45 inci maddeleriyle belirlenmiş tescilden doğan hakkın kapsamını genişletici şekilde kullanılamayan ürün grupları aşağıdaki kategorilere uygun olarak başvuruda belirtilir:

a) Peynirler.

b) Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri.

c) Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar.

ç) Dondurmalar ve yenilebilir buzlar.

d) Alkolsüz içecekler.

e) Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler.

f) Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar.

g) Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz.

ğ) İşlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri.

h) Bal.

ı) İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar.

i) Yemekler ve çorbalar.

j) Biralar ve diğer alkollü içkiler.

k) Tütün.

l) Halılar ve kilimler.

m) Dokumalar.

n) Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri.

o) Diğer ürünler.

Başvurunun incelenmesi

MADDE 36 – (1) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuruları, Kurum tarafından Kanunun 33 ilâ 37 nci ve 39 uncu maddelerine uygunluğu yönünden incelenir.

(2) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin başvuru formunda bulunmaması halinde başvuru yapılmamış sayılır. Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde ise Kurum bu eksikliklerin bir ay içinde giderilmesini ister. Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır. Başvurunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar Kurumun nihai kararı olup, Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında itiraza konu olamaz.

(3) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgiler hariç olmak üzere başvuruda Kanunun 37 nci ve 39 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğin 35 inci ve 37 nci maddelerinde yer alan şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, Kurum bu eksikliklerin üç ay içinde giderilmesini ister. Bu süre içinde başvuru yapan tarafından talep edilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için iki defayı geçmemek üzere üçer aylık ek süre verilir. Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi veya sunulan belge ve bilgilerin Kurum tarafından yeterli bulunmaması halinde başvuru reddedilir.

(4) Kurum, başvuru kapsamında sunulan teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan bir aylık süre içinde gönderilmek üzere teknik görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde bu ücret Kurum tarafından ödenir.

(5) Bu madde kapsamında incelenerek uygun bulunan başvurular Bültende yayımlanır.

Yabancı ülke kaynaklı başvurular

MADDE 37 – (1) Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülke kaynaklı başvurular için 35 inci maddede belirtilen hususlara ek olarak başvuruya konu ad ve işaretin kaynak ülke veya uluslararası toplulukta korunduğuna, 45 inci maddede belirtilen denetim şartlarının kaynak ülke veya uluslararası toplulukta sağlandığına ve kaynak ülke veya uluslararası topluluğun Türkiye kaynaklı başvurulara eşit koruma sağladığına dair resmi belgenin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış sureti ile bunların yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi Kuruma sunulur.

(2) Yabancı ülke kaynaklı başvuru Türkiye’de korunan coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile aynı ise inceleme, bölgesel ve geleneksel kullanım ile benzer adların tüketici tarafından birbiriyle karıştırılma riski göz önünde bulundurularak yapılır. Bu kapsamda Kurum, başvuru yapandan söz konusu karıştırma riskini ortadan kaldıracak tedbirleri almasını ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri üç ay içinde göndermesini isteyebilir. Bu durumdaki coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımına, sadece üretildiği kaynak ülkenin açık ve görülebilir şekilde belirtilmesi halinde izin verilir. Başvurunun Bültende yayımlanması halinde ilanda, tescil edilmesi halinde ise tescil belgesinde bu husus ayrıca belirtilir.

(3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten daha sonraki bir tarihte ülkemizin taraf olduğu veya müzakere ettiği ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler, aksi ilgili anlaşmada öngörülmedikçe, söz konusu coğrafi işaretin adının ve menşe ülkedeki sicil bilgilerinin özetinin anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce Bültende yayımlanmış, bu yayıma karşı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların Kurum tarafından nihai olarak reddedilmiş olması koşuluyla; anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurum tarafından belirlenecek süre içinde 41 inci madde uyarınca Sicile kaydedilip bültende yayımlanmak suretiyle Kanunun tescilli coğrafi işaretlere sağladığı korumadan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren yararlanır. Ayrıca bu coğrafi işaretlerin menşe ülkesindeki sicil kaydına ait bilgiler, Kurum tarafından Türkçe veya İngilizce olarak kamunun erişimine sunulur.

Başvurunun yayımı

MADDE 38 – (1) Coğrafi işaret başvurusunun Bültendeki yayımında aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Başvuru numarası ve tarihi.

b) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Coğrafi işaret başvurusunun adı ve türü.

ç) Ürün ve ürün grubu.

d) Coğrafi alanın sınırları.

e) Ürünün tanımı ve coğrafi alan ile bağlantısı.

f) Üretim metodu.

g) Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden hangilerinin belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapıldığı.

ğ) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.

h) Coğrafi işaretin kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usuller.

ı) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

i) Varsa vekil bilgileri.

(2) Geleneksel ürün adı başvurusunun Bültendeki yayımında aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Başvuru numarası ve tarihi.

b) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Geleneksel ürün adı.

ç) Ürün ve ürün grubu.

d) Ürünün, Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullardan en az birini sağladığını gösterir bilgi.

e) Ürünün tanımı.

f) Ürün karakteristiğine işaret eden üretim metodu.

g) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.

ğ) Geleneksel ürün adının kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usuller.

h) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

ı) Varsa vekil bilgileri.

İKİNCİ KISIM

İtiraz

İtiraz ve itirazın incelenmesi

MADDE 39 – (1) Başvuru yapan, Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde reddedilen başvuruyla ilgili olarak, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, itiraza ilişkin gerekçelerin belirtildiği imzalı itiraz formunu elektronik ortamda doldurarak Kuruma itiraz edebilir.

(2) Tescil talebinin Kanunun 33 ilâ 37 nci ve 39 uncu maddelerine uygun olmadığı iddiasıyla üçüncü kişiler veya 48 inci maddesi kapsamında önceki tarihli herhangi bir hak sahibi, başvurunun Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, itiraza ilişkin gerekçelerin belirtildiği imzalı itiraz formunu elektronik ortamda doldurarak Kuruma itiraz edebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında yapılan itiraza ilişkin gerekçelerin veya itiraz ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması durumunda itiraz yapılmamış sayılır.

(4) İkinci fıkra uyarınca yapılan itiraz hakkında başvuru yapana bilgi verilir. Başvuru yapanın, itiraza ilişkin görüşünü tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmemesi halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında incelenir.

(5) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yapılan itirazlar Kurul tarafından incelenir. Kurul, inceleme sırasında gerekli görmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep eder. Ek bilgi ve belgelerin bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında incelenir.

(6) Kurul, itirazda ileri sürülen hususların değerlendirilmesi için ilgili kurum veya kuruluşlardan bir ay içinde gönderilmek üzere görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde söz konusu ücret, itiraz eden tarafından bir ay içinde ilgili kurum veya kuruluşa ödenir. Ödemeye ilişkin bilgi aynı süre içinde Kuruma sunulur. Talep edilen ücretin süresi içinde ödenmemesi ve ödemeye ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında incelenir.

(7) İtirazın incelenmesi sonucunda başvuruda değişiklik yapılması halinde başvurunun son hali, değişikliğe uğrayan kısım ayrıca belirtilmek suretiyle Bültende yayımlanır. Bu yayıma itiraz edilemez.

(8) İtiraz üzerine başvurunun reddedilmesi halinde karar Bültende yayımlanır.

Uzlaşma

MADDE 40 – (1) Tescil talebinin Kanunun 33 ilâ 37 nci ve 39 uncu maddelerine uygun olmadığı iddiasıyla üçüncü kişiler veya 48 inci maddesi kapsamında önceki tarihli herhangi bir hak sahibi tarafından yapılan itirazların incelenmesi sırasında Kurum tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Bu durumda taraflar, Kurum tarafından kendilerine yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde uzlaşmaya ilişkin beyanlarını yazılı olarak Kuruma iletir. Taraflardan birinin uzlaşma teklifine süresi içinde olumlu cevap vermemesi halinde uzlaşma daveti reddedilmiş sayılır ve Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(2) Tarafların Kurum nezdinde vekille temsil edildiği durumlarda vekil uzlaşma davetini ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme elverişli olduğunu asile derhal bildirmekle yükümlüdür.

(3) Tarafların uzlaşmak istemeleri ve arabulucuya başvuracaklarını birlikte Kuruma bildirmeleri hâlinde itiraz incelemesi üç ay ertelenir. Ancak, bu süre içinde tarafların birlikte talepte bulunması halinde süre üç aya kadar uzatılabilir.

(4) Uzlaşma sürecinin 6325 sayılı Kanunda düzenlenen sebeplerden biri nedeni ile sona ermesi halinde tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığına ilişkin düzenlenen tutanağın aslı veya noter onaylı örneği uzlaşma faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilir. Tarafların anlaşması halinde, taraflarca düzenlenen ve 6325 sayılı Kanuna göre ilam niteliği kazanan tutanağın Kuruma verilmesiyle başvuruya ilişkin işlemler uzlaşma sonucuna uygun şekilde devam ettirilir. Bu süre içinde tutanağın teslim edilmemesi veya tarafların anlaşmaya varamaması halinde Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(5) Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, hak düşürücü sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tescil ve Değişiklik Talepleri

Tescil

MADDE 41 – (1) Bültende yayım tarihinden itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir ve Sicile kaydedilir. Tescil edilen coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tescil belgesinde bulunan bilgileri içerecek şekilde Bültende yayımlanır.

(2) Coğrafi işaret tescil belgesinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Tescil numarası ve tarihi.

b) Başvuru numarası ve tarihi.

c) Tescil ettirenin kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Coğrafi işaretin adı ve türü.

d) Ürün ve ürün grubu.

e) Coğrafi alanın sınırları.

f) Ürünün tanımı ve coğrafi alan ile bağlantısı.

g) Üretim metodu.

ğ) Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden hangilerinin belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapıldığı.

h) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.

ı) Coğrafi işaretin kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usuller.

i) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda, tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

(3) Geleneksel ürün adı tescil belgesinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Tescil numarası ve tarihi.

b) Başvuru numarası ve tarihi.

c) Tescil ettirenin kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Geleneksel ürün adı.

d) Ürün ve ürün grubu.

e) Ürünün, Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullardan en az birini sağladığını gösterir bilgi.

f) Ürünün tanımı.

g) Ürün karakteristiğine işaret eden üretim metodu.

ğ) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.

h) Geleneksel ürün adının kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usuller.

ı) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda, tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

(4) Sicil kaydında tescil belgesindeki bilgiler yer alır.

Değişiklik talepleri

MADDE 42 – (1) Tescil edilen coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının tescile konu özelliklerinde iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler ve üretimde yeni metotların geliştirilmesi gibi nedenlerle değişiklik olması veya tescil belgesinde yer alan bilgilerde hata bulunması halinde değişiklik talebi, menfaati bulunanlar tarafından Kuruma yapılabilir.

(2) Değişiklik talepleri, imzalı değişiklik talep formunun elektronik ortamda doldurulması ile Kuruma sunulur. Değişiklik talebinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması zorunludur:

a) Talepte bulunanın kimlik ve iletişim bilgileri ile tescilli coğrafi işaret veya geleneksel ürün adına ilişkin değişiklikle ilgili menfaatini açıklayan bilgi ve belgeler.

b) Tescil belgesinde belirtilen özelliklerden değişiklik talebine konu olan hususlar, gerekçeleri ve bunlara ilişkin kanıtlar ile Sicilde değiştirilmesi talep edilen kısımlar.

c) Varsa vekil bilgileri.

ç) Değişiklik talebi ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

(3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlarda eksiklik bulunması halinde Kurum, söz konusu eksikliklerin üç ay içinde giderilmesini ister. Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları karşılayan değişiklik talebi, Kanunun 38 inci maddesi kapsamında incelenir ve uygun bulunan değişiklikler Bültende yayımlanır. Yayım tarihinden itibaren üç ay içinde söz konusu değişikliğe gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edilebilir. Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında yapılan itirazlar, aynı maddeye göre incelenir. İtiraz olmaması veya inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi halinde değişiklikler Bültende yayımlanır ve bu tarih itibarıyla kesinleşir. Kesinleşen ve Sicile kaydedilen değişiklikler, ilgililer tarafından yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uygulanır.

(5) Değişiklik talebinde bulunanın tescil ettiren olmaması halinde Kurum, değişikliği Bültende yayımlamadan önce tescil ettirene bilgi verir ve varsa kendisine yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde görüşlerini bildirmesini ister. Değişikliğin Bültende yayımlanması halinde tescil ettiren usulüne uygun biçimde itiraz edebilir. Kurum, değişikliğin kesinleşmesi halinde değişikliğin ilgililerce uygulanması için gerekli tedbirleri almasını tescil ettirenden ister.

Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik

MADDE 43 – (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapanların veya tescil ettirenlerin, Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağlamadığına mahkeme tarafından karar verilmesi veya bu durumun Kurum tarafından resen tespiti ya da başvuru yapan veya tescil ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının Kuruma yazılı olarak bildirilmesi hâlinde bu karar, tespit ya da beyan Bültende yayımlanır. Başvuru yapan veya tescil ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının imzalı değişiklik formu ile Kuruma sunulması zorunludur.

(2) Yayımı takip eden üç aylık süre içinde Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanların başvuru yapan veya tescil ettiren olarak kaydedilmek istemesi durumunda talep sahipleri Kurum tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda doldurulmuş imzalı değişiklik talep formu ile Kuruma yazılı olarak başvuru yapar. Değişiklik talebi kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması zorunludur:

a) Talepte bulunanın kimlik ve iletişim bilgileri ile Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren bilgi ve belgeler.

b) Varsa vekil bilgileri.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hususlarda eksiklik bulunması halinde Kurum, söz konusu eksikliklerin iki ay içinde giderilmesini ister. Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

(4) İkinci fıkra kapsamında birden fazla talep yapılması halinde Kurum, denetim faaliyetini etkin biçimde yerine getirme, ürünün üreticilerini temsil etme yeterliliği gibi hususları dikkate alarak en uygun gördüğü talebi kabul eder. Talep kabul edilirse değişiklik Bültende yayımlanır.

(5) Talep olmaması veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması halinde coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı hakkı sona erer ve bu durum Bültende yayımlanır.

(6) Başvuru yapan veya tescil ettiren ile Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağlayanın anlaşması halinde değişiklik talebi aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde Kuruma sunulur:

a) Talepte bulunanın kimlik ve iletişim bilgisi ile Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren bilgi ve belgeler.

b) Varsa vekil bilgileri.

c) Değişiklik anlaşması.

ç) Değişiklik ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

(7) Talep kabul edilirse değişiklik Bültende yayımlanır. Kurum değişiklik anlaşmasına ilişkin gerekli gördüğü hallerde noter onayı da dâhil her türlü delilin sunulmasını talep edebilir.

(8) Altıncı fıkrada yer alan anlaşmanın Kurum tarafından uygun bulunmaması durumunda değişiklik talebi reddedilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kullanım, Denetim ve Vazgeçme

Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı

MADDE 44 – (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları Sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. Üreticiler ve pazarlama faaliyetinde bulunanlardan üretici olmayıp tedarik zincirinde yer alarak ürünlerin tescile konu özelliklerine etkisi bulunanlar, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik faaliyet gösterdiklerine dair tescil ettirene bildirimde bulunur. Bu bildirim, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilinin Bültende yayımından sonraki altı ay içinde; tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına konu ürünün üretimi ve pazarlama faaliyetine tescilden sonra başlayacak olanlar için ise üretim ve pazarlama faaliyetine başlama tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır. Yalnızca satış faaliyetinde bulunanların tescil ettirene bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. Tescil ettiren, kendisine yapılan bildirimleri 45 inci maddede belirtilen listeye ekleyerek sürekli güncel tutar. Aynı madde kapsamında yapılan denetimler için esas teşkil eden bu liste, talep edilmesi halinde Kuruma sunulur.

(2) Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur.

(3) Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli işaret veya ad, kullanım hakkına sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.

(4) Geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı Kanun ve Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Kullanımın denetimi

MADDE 45 – (1) Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; tescilli coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar.

(2) Denetim, Kurum tarafından yeterliliği onaylanan Sicilde kayıtlı denetim merci tarafından yerine getirilir. Denetim merciinin objektif olması, denetimleri yapmak için yetkin ve yeterli sayıda personele, gerekli kaynağa ve donanıma sahip olması gerekir. Kurum, denetim merciinin yeterliliğinin ispatı için gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını isteyebilir. Sicilde yer alan denetim merciinde değişiklik Kurumun onayı ile yapılabilir.

(3) Denetim merci, tescilli coğrafi işareti veya geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimini yaparken 44 üncü maddede belirtilen amblemin kullanımını da denetler.

(4) Tescil ettiren, denetime esas teşkil etmek üzere tescilli coğrafi işareti veya geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üreticilerinin ve pazarlamasında faaliyet gösterenlerin listesini tutar. Tescil ettiren bu listeyi, talep edildiğinde Kuruma ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gönderir.

(5) Tescilde belirtilen denetim sıklığı göz önünde bulundurularak denetim merci tarafından denetim planı oluşturulur. Her bir denetlenen için ayrı bir tutanak hazırlanır. Denetlenen ürünün niteliğine ve tescil kapsamına göre içeriği farklılaştırılabilen tutanaklar özellikle aşağıdaki hususları kapsar:

a) Denetlenenin kimlik ve iletişim bilgisi, birden fazla adreste üretim veya pazarlama yapılıyorsa ilgili yerlerin adresleri.

b) Denetim merciinde bulunanlar ile denetlenen yerin sorumlusunun kimlik bilgileri ve imzaları.

c) Denetim tarihi ve denetlenen ürüne ilişkin miktar, parti numarası ve benzeri bilgiler.

ç) Denetimin etkin bir şekilde yapılabilmesi için varsa denetlenenin hazır bulundurması gereken ek bilgi ve belgeler.

d) Tescil belgesi bilgileri esas alınmak üzere denetlenen özellikler ve bu özelliklerin uygun bulunup bulunmadığı.

e) Uygun bulunmayan kullanımlar için alınması gereken tedbirler ve bu kapsamda yeni bir denetim öngörülmüşse buna ilişkin detaylar.

f) Amblem kullanımının uygunluğu.

(6) İki nüsha halinde imzalanan denetim tutanaklarının bir nüshası denetim merci diğer nüshası ise denetlenen tarafından muhafaza edilir.

(7) Yapılan denetimler sonucunda hazırlanan tutanaklar denetim merci tarafından tescil ettirene bildirilir. Tescil ettiren, kendisine bildirilen tutanakları inceler ve tescile aykırı hususların bulunması halinde gerekli yasal yollara başvurur.

(8) Tescil ettiren, kendisine bildirilen denetim tutanaklarının raporlamasını yapar. Şekli Kurum tarafından duyurulan denetim raporları özellikle aşağıdaki hususları içerir:

a) Denetlenenlerin kimlik ve iletişim bilgileri ile denetim yapılan yerlerin adresleri.

b) Her denetlenen için ayrı olmak üzere denetimin yapıldığı tarih, denetlenen ürün miktarı, tescilde belirtilen özelliklere uygun bulunmayan ürünler için uygulanan tedbirler, varsa tescile aykırılık nedeniyle başvurulan yasal yollar.

c) Amblem kullanımının uygunluğu.

(9) Denetim raporları yılda bir Kuruma sunulur. Ancak Kurum şikâyet olması hâlinde denetim raporlarının süresinden önce sunulmasını talep edebilir. Denetim raporlarının sunulmasına ilişkin süre tescilin Bültende yayımlandığı tarihte başlar.

(10) Denetim raporlarının Kurum tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik tespit edilirse tescil ettirene bildirilerek altı ay içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin süresi içinde giderilmemesi veya denetim faaliyetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Kanunun 43 üncü maddesi hükmü uygulanır.

(11) Kurum gerekli gördüğü hallerde denetim faaliyetine ilişkin ek bilgi ve belge isteyebilir.

(12) Tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep edebilir.

(13) Bu Kitapta belirtilen denetim, tescilde belirtilen denetim merciinin yaptığı denetimleri kapsamakta olup, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının denetimine yönelik hükümler saklıdır.

Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme

MADDE 46 – (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettiren, tescilin sağladığı haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme talebi imzalı form ile Kuruma yazılı olarak yapılır. Vazgeçme talebi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği.

b) Tescil ettirenin hak ve sorumluluktan vazgeçtiğini gösterir beyanı.

c) Tescil ettiren tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği, gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise vazgeçme yetkisini gösterir belgenin aslı veya aslına uygun örneği.

(2) Birinci fıkrada öngörülen hususlarda eksiklik bulunması halinde iki ay içinde giderilmesi istenir. Aksi takdirde vazgeçme talebi yapılmamış sayılır.

(3) Uygun bulunan vazgeçme talebi Bültende yayımlanır.

(4) Bültendeki yayımı takip eden üç aylık süre içinde Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar tarafından tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulması halinde, bu talep Kanunun 43 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde incelenir.

(5) Üç aylık süre içinde tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulmaması halinde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı bu sürenin sonunda Kurum tarafından Sicilden terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır. Vazgeçme, Sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Tasarım

BİRİNCİ KISIM

Tasarım Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM

Başvurunun Yeri ve Tarihi

Başvurunun yeri ve tarihi

MADDE 47 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler tasarım tescili için Kuruma başvuruda bulunabilir.

(2) Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarihtir.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Şartları

Başvuru ve başvuruda yer alacak unsurlar

MADDE 48 – (1) Tasarım başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kuruma sunulur. Aksi halde başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde ödenen ücretler iade edilir.

(2) Tasarım başvurusunda aşağıdaki unsurlar yer alır:

a) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.

b) 50 nci maddede belirtilen şartları taşıyan, tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış görsel anlatım.

c) İsteğe bağlı olarak tarifname.

ç) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı.

d) Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri.

e) Varsa tasarımcı isminin gizli tutulması talebi.

f) Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgi.

g) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.

ğ) Varsa yayım erteleme talebi.

h) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

ı) Başvuru ücretinin, yayım ücretinin, başvuru kapsamında ilave tasarımlar varsa bu ilave tasarımların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı ve yayım erteleme talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

i) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.

j) Yayım erteleme talebi varsa 54 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan numune.

Tasarımcı olarak belirtilme hakkı

MADDE 49 – (1) Tasarımcı, korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişidir.

(2) Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri Sicilde, rüçhan belgelerinde ve Bülten yayımında yer alır.

(3) Tasarım başvurusunda yer alan tasarım ya da tasarımların birden fazla kişi tarafından oluşturulmuş olması halinde, hangi tasarımların kimler tarafından yapıldığı başvuru formunda belirtilir.

(4) Tasarımcı, isminin başvuruda belirtilmemesi halinde tasarımcı olarak belirtilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak tasarımcı, isminin gizli tutulmasını da talep edebilir. Birden çok tasarımcı olduğu durumda adının gizli tutulmasını talep eden tasarımcıların adları gizli tutulur ve bunların adı yayımda yer almaz.

(5) Başvuru sahibinin tasarımcı olmaması veya tasarımcılardan sadece biri veya birkaçı olması halinde, başvuru sahibinin tasarımcı veya tasarımcılardan tasarım başvurusu yapma hakkını ne şekilde elde ettiği başvuruda açıklanır.

Görsel anlatım

MADDE 50 – (1) Görsel anlatım, tasarımın görsel özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür.

(2) Görsel anlatımlar en az 8×8 cm en fazla 16×16 cm boyutunda sunulur.

(3) Sunulan görsel anlatımlar, yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli ve tasarıma ait görsel özelliklerin açık ve net şekilde ayırt edilmesine imkân sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tescile konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulur.

(4) Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır. Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar ise çizim aletleri veya elektronik vasıtalarla çizilir ve ürünün üç boyutlu görünümünü sağlamak amacıyla gölgelendirme veya paralel çizgiler kullanılır.

(5) Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda ise koruma talep edilen kısımlar açıkça işaretlenerek sınırlandırılır. Fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda teknik sebeplerden dolayı işaretlemenin çizgilerle yapılamaması durumunda koruma talep edilmeyen kısımlar gölgelendirilerek veya bulanıklaştırılarak gösterilebilir.

(6) Ek görsel anlatım, tescile konu tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için tasarımın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla aynı tasarımın farklı yönlerden elde edilmiş görünümü olup, kesit ve tasarımın kullanım özelliklerini yansıtan farklı görünümler de ek görsel anlatım olarak değerlendirilir.

(7) Tescile konu tasarım dışında, başka bir cisim, aksesuar, ölçü veya açıklayıcı metin içeren, ürünleri eksenler ve boyutları ile beraber gösteren görünümler görsel anlatım olarak kabul edilmez. Aynı görsel anlatım içerisinde birden fazla görünüme yer verilemez.

(8) Tescil konusu tipografik karakterler ise, görsel anlatımda tipografik karakterlerden oluşan bir metin ek görsel anlatım olarak verilir.

(9) Görsel anlatımın marka unsuru içermesi, tasarım sahibine marka hakkı sağlamaz.

(10) Tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, yazılı ibarelerden oluşuyorsa veya bu ibareleri taşıyorsa, söz konusu yazılı ibareler tasarım sahibine, ibarelerin ifade ettiği kavram üzerinde inhisari nitelikte bir hak sağlamaz.

Tarifname

MADDE 51 – (1) Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin ifade edildiği yazılı metindir.

(2) Tarifname, başvuru aşamasında isteğe bağlı olarak verilir.

(3) Sunulan ek görsel anlatımlara ilişkin görsel özellikler, bunlar için hazırlanan tarifnamede ifade edilir.

(4) Tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özellikleri dışında ürüne ait teknik ve fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere tarifnamede yer verilmesi korumanın kapsamını etkilemez.

Ürün adı

MADDE 52 – (1) Tasarımlar, Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen sınıf, alt sınıf ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Başvuruda ifade edilen ve Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürün adları Kurum tarafından tanımlanır.

Başvuru işlemlerine ilişkin ücretler

MADDE 53 – (1) Başvuruya ilişkin ücretler, tasarım başvuru ve yayım ücreti ile varsa rüçhan ve yayım erteleme talebi ücretlerinden oluşur.

(2) Her bir tasarım başvurusu için alınan ücret tasarım başvuru ücretidir. Bir tasarım içeren başvurular tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için Tebliğde belirlenen ilave tasarım başvuru ücreti ödenir.

(3) Yayımlanması istenen her 8×8 cm alan için yayım ücreti ödenir. Bir görsel anlatım boyutlarının 8×8 cm’yi aşması durumunda ilave yayım ücreti alınır. Yayım erteleme talebi varsa yayım ücreti olarak ödemenin yapıldığı yıl geçerli olan ücret ödenir.

(4) Rüçhan hakkının talep edilmesi halinde rüçhan ücreti ödenir. Birden fazla rüçhan hakkı talebinde bulunulması durumunda yapılan her bir rüçhan hakkı talebi için ayrı ücret ödenir. Rüçhan hakkı ücretinin ödenmemesi halinde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

(5) Yayım ertelemesinin talep edilmesi halinde, yayım ertelemesi talep edilen her bir tasarım için yayım erteleme ücreti ödenir.

(6) Tasarım başvuru ve yayıma ilişkin ücretlerin ödenmemesi ve süresi içinde ödemeye ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde başvuru yapılmamış sayılır.

(7) Tasarım başvurusunun geri çekilmesi halinde ödenen tasarım başvuru ücreti iade edilmez ancak, başvuruya ilişkin diğer ücretler talep üzerine iade edilir. Tasarım başvurusunun reddedilmesi veya işlemden kaldırılması halinde ise tasarım başvuru ücreti yanında varsa rüçhan ücreti de iade edilmez, başvuruya ilişkin yayım ücreti ve varsa yayım erteleme ücreti talep üzerine iade edilir.

(8) Çoklu başvuruda yer alan tasarımların Locarno Sınıflandırmasının farklı olması veya yüz adedi aşması nedeniyle bölünmesi halinde, başvurunun kapsamından çıkarılan tasarımlara ilişkin tasarım başvuru ücreti talep üzerine iade edilir.

Numune

MADDE 54 – (1) Başvuru konusunun iki boyutlu bir tasarım olması ve yayım erteleme talebinde bulunulması halinde, 50 nci maddede istenen görsel anlatım yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün maksimum 20×30 cm ebatlarında örneği başvuruyla birlikte verilebilir.

Çoklu başvurular

MADDE 55 – (1) Birden fazla tasarımın tescili, çoklu başvuru adı altında tek bir başvuru olarak yapılabilir.

(2) Çoklu başvurulara ilişkin görsel anlatımlar ile tarifnameler, 50 nci ve 51 inci maddelere uygun olarak düzenlenir. Her bir görsel anlatım için ayrı numaralandırma yapılır.

(3) Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin aynı sınıfa dahil olmaları şarttır.

(4) Çoklu tasarım başvurusu, en fazla yüz adet tasarım içerebilir.

(5) Kurum, başvuru formunda belirtilen tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin sınıflandırılmasında Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasında belirtilen esaslara uygun olarak düzenleme yapar. Çoklu başvuruda yer alan tasarımların aynı sınıfta olmaması veya tasarım sayısının yüz adedi aşması nedenleriyle bölünme söz konusu olması halinde Kurum, hangi tasarımların işleme alınacağı hususunda başvuru sahibinden veya vekilinden iki aylık süre içinde bildirim yapmasını ister. Ayrıca bu süre içinde, bölünen tasarımların yeni bir başvuruya konu edilmesi hâlinde, başvuru tarihi olarak bölünen dosyanın başvuru tarihi esas alınır. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmiş olması halinde bu hak, bölünmüş her başvuru için tanınır.

(6) Çoklu başvuru veya çoklu tescili oluşturan tasarımlar ayrı ayrı değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Rüçhan Hakkı

Rüçhan hakkının talep edilmesi

MADDE 56 – (1) Başvuru sahibi veya vekili, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru formunda belirtir.

(2) Başvuruda rüçhan hakkından yararlanmak istenilmesi halinde, ilk başvurunun yapıldığı ülkenin yetkili idaresi tarafından verilmiş onaylı rüçhan belgesinin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma verilir. Rüçhan hakkı talep ücretinin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya rüçhan belgesinin onaylı Türkçe tercümesinin bulunmaması halinde Kurum, bu eksikliklerin giderilmesi için iki ay süre verir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

(3) Rüçhan hakkının Türkiye’de açılan sergilerdeki teşhire dayanması halinde yetkili mercilerden alınan, teşhir edilen ürünü açık ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğrafları içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve serginin resmi açılış tarihini gösterir şekilde belge sunulur.

(4) Yabancı ülkelerde veya ülkelerdeki sergilerde teşhir edilen ürünler için, serginin açıldığı yetkili merciler tarafından düzenlenen ve üçüncü fıkrada belirtilen hususları içeren belge sunulur.

(5) Rüçhan hakkı kullanma süresi altı aydır. Bu süre, rüçhan hakkı doğuran ilk başvurunun yapıldığı tarihten başlar. Başvuru günü bu süreye dahil değildir.

(6) Bir tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.

(7) Rüçhan hakkı talebinde, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası belirtilir.

(8) Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde bu durum Sicile kaydedilir ve tasarım tescil belgesine işlenir.

(9) Çoklu başvurular için sunulan rüçhan belgesinin, tescili talep edilen tasarımlardan hangisine veya hangilerine ilişkin olduğu başvuruda belirtilir.

Rüçhan hakkı sahipliğinin değişmesi

MADDE 57 – (1) Yabancı ülkede yapılan ilk başvurudaki başvuru sahibinin Türkiye’deki başvuru sahibinden farklı olması halinde, bu değişikliğin nasıl gerçekleştiği ve değişikliğin tarihi ile bu değişikliğe taraf kişilerin isimleri başvuruda beyan edilir.

Rüçhan hakkı belgesi düzenleme

MADDE 58 – (1) Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış tasarım başvurusuna veya tesciline dayanarak talep edilen rüçhan hakkı belgesi, ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması koşuluyla tasarım sahibinin talebi üzerine verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun İncelenmesi, Eksikliklerin Giderilmesi ve

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Başvurunun incelenmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi

MADDE 59 – (1) Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formu ile tasarıma ait görsel anlatımın Kuruma verildiği tarih itibarıyla kesinleşir. Koruma başlangıç tarihi, başvurunun kesinleştiği tarihtir.

(2) Tasarım başvurusu Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında incelenir.

(3) Konusu ve kapsamı Kanunun 64 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı bir tasarım tescil talebi Kurum tarafından reddedilir.

Eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi

MADDE 60 – (1) Bir başvuruda Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan bilgi ve belgelerle ilgili eksiklik tespit edilmesi halinde, Kurum tarafından söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bir ay süre verilir. Tasarım başvurusu, bu eksikliklerin giderildiği an itibarıyla kesinlik kazanır.

(2) Kurum, Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan eksikliklerin giderilmesi için iki ay süre verir. Bu eksiklikler, başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde tasarım başvurusu yapılmamış sayılır.

(4) Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuruya konu tasarımlar rüçhan hakkından yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tescil, Sicil Kaydı, Yayımlama ve Yayım Ertelemesi

Tescil ve Sicil kaydı

MADDE 61 – (1) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen ve Kanunun 64 üncü maddesi hükmüne uygun olan bir tasarım başvurusu, Sicile kaydedilir.

(2) Sicil kaydında aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Başvuru numarası ve tarihi.

b) Tasarım tescil numarası, tarihi ve tasarımın yayımlandığı Bülten tarihi ile numarası.

c) Başvuru çeşidi, başvuruda yer alan tasarım sayısı.

ç) Varsa rüçhan bilgileri.

d) Tasarım sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.

e) Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri.

f) Tasarımın görsel anlatımı.

g) Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.

ğ) Devir, lisans, yenileme gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar.

h) Varsa vekil bilgisi.

Yayımlama

MADDE 62 – (1) Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıdaki unsurları kapsayacak şekilde Bültende yayımlanır:

a) Başvuru numarası ve tarihi.

b) Tasarımın tescil numarası ve tarihi.

c) Tasarım sayısı.

ç) Varsa rüçhan bilgileri.

d) Tasarım sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.

e) Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri.

f) Tasarımın görsel anlatımı.

g) Tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.

ğ) Varsa vekil bilgisi.

(2) Tescilli tasarımlara ilişkin değişiklikler ve yenileme işlemleri de Bültende yayımlanır.

(3) Bülten periyodik olarak yayımlanır. Kurum, gerektiğinde ek Bülten yayımlayabilir.

Yayım ertelemesi

MADDE 63 – (1) Başvuru sahibi, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden başlamak üzere otuz ay süreyle başvuruyla birlikte yayım erteleme talebinde bulunabilir.

(2) Yayım erteleme talebi bulunan ve Kanunun 64 üncü maddesi hükmüne göre reddedilmemiş başvuru, tescil edilerek Sicile kaydedilir. Ancak, tasarımın görsel anlatımı ve başvuru dosyasına ilişkin bilgi ve belgeler üçüncü kişilerin incelemesine kapalı tutulur.

(3) Başvuru sahibinin kimliği, başvuru tarihi, tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün sınıfı ve yayım erteleme talebi Bültende yayımlanır.

(4) Kurum, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihte veya hak sahibinin isteği üzerine daha önceki bir tarihte, başvuruyla ilgili bütün kayıt ve belgeleri üçüncü kişilerin incelemesine açar ve yayımlar. Ancak, yayım ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi ile başvuru sırasında sadece tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün numunesi verilmiş ise tasarımın yayıma uygun görsel anlatımının da yayımdan önce Kuruma sunulması zorunludur.

(5) Numune verilmesi sebebi ile yayımı ertelenen tasarımların görsel anlatımlarının sunulmaması ve yayım ücretlerinin ödenmemesi hallerinde, ücretin ödenmesi ve eksik görsellerin sunulması için bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibine veya vekiline iki ay süre verilir.

(6) Yayım erteleme süresi sona eren ve eksikliği süresi içinde tamamlanmış tasarım başvuruları, 62 nci maddede belirtilen içeriğe göre yayımlanır. Eksikliklerin verilen süre içinde giderilmemesi halinde tasarıma tanınan haklar başvuru tarihinden itibaren hiç doğmamış sayılır.

(7) Yayım ertelemesi bulunan tasarımın yayım tarihi, görsel anlatımlarının yayımlandığı tarihtir.

(8) Çoklu başvurularda, başvuruda yer alan tasarımların yalnız bir kısmı için de yayım ertelemesi talebinde bulunulabilir.

(9) Ertelenen tasarımlar için ödenecek yayım ücreti, ödemenin yapıldığı yıl için belirlenen ücrettir.

İKİNCİ KISIM

İtiraz

Karara ve tescile itiraz

MADDE 64 – (1) Kurum kararlarından zarar gören başvuru sahipleri, Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ret veya kısmi ret kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde bu kararlara karşı itirazda bulunabilir.

(2) Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara itiraz formu ile Kuruma yapılır. Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.

(3) Üçüncü kişiler, yayım tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek tasarımın Kanunun 55 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 nci maddelerinde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötü niyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği gerekçelerini ileri sürerek tescil belgesinin verilmesine yazılı olarak itiraz edebilir.

(4) Tescil kararına itirazın geçerli olabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:

a) Tasarım Yayımına İtiraz Formuna göre hazırlanmış, itiraz gerekçelerini açıklayan itiraz başvuru formu ile ispatlayıcı bilgi ve belgeler.

b) Tescil kararına itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

(5) Yayıma İtiraz Formunda itiraza konu tasarıma ilişkin hangi bilgi ve belgelerin sunulduğu belirtilir ve sunulan belgelerde itiraza konu tasarım işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilir.

(6) Kuruma yabancı dilde sunulan bilgi ve belgelerin yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri verilir.

(7) İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür ve benzeri belgelerin tümü yerine yalnızca kapak ve itiraza dayanak gösterilen tasarımlar ya da tasarımların uygulandığı ürünlerin yer aldığı sayfalar ile tarih içeren kısımların renkli ve net fotokopileri sunulur. Söz konusu kapak ve sayfaların aynı sayıya ait olduğu belirtilir.

(8) İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz gerekçeleri ile itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.

İtirazın incelenmesi

MADDE 65 – (1) Kanunun 67 nci maddesi kapsamında Kurum kararına ve tescil kararına yapılacak itirazlar, Kurul tarafından incelenir. Kurul, itirazları inceleme sürecinde gerek duyulan süre ve sıklıkta taraflardan ilave bilgi, belge veya ürün numunesi talep edebilir.

(2) Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurum kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi aşamasında ve gerekli görülen hallerde başvuru sahibinin görüşü alınır ve başvuru sahibinin görüşünü bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Kurula bildirmesi istenir. Bu süre içinde görüşün sunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(3) Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü kişilerin tasarım tescilinin yayımına ilişkin yaptığı itirazlar, görüşlerini açıklayabilmesi için başvuru sahibine bildirilir ve karşı görüşünü bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Kurula bildirmesi istenir. İtiraz sahibinden, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmak üzere ek bilgi ve belge istenebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi ve belgeler ile itiraza karşı görüşün sunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(4) 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerde itiraz ücreti dışında herhangi bir eksiklik varsa, Kurum ilgili eksikliğin giderilmesi için bir aylık süre verir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde tescil kararına itiraz yapılmamış sayılır. Aynı itirazın birden fazla kişi tarafından yapılmış olması halinde, yazışmalar itiraz başvuru formunda ilk sırada yer alan kişi ile yapılır.

(5) İtiraz süresi boyunca veya itirazın incelenmesi aşamasında Kanunun 64 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri kapsamında başvuruda eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde, işlemlere tamamlanmayan aşamadan devam edilir ve gerekli görülen hallerde alınan kararlar Bültende yayımlanır.

(6) Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazın kabul edilmesi halinde, tasarımın tescili hükümsüz kılınır. Kanunun 64 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına yapılan itirazın kabul edilmesi halinde ise sadece o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır. Çoklu bir başvuruya yapılan itirazın incelenmesi aşamasında, itiraza konu edilmeyen ancak itirazın eki belgelerden hükümsüz kılınması gerektiği anlaşılan tasarım tescilleri dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak resen hükümsüz kılınır.

(7) Tescilin kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.

(8) Kurul kararı, tescilin tamamen veya kısmen devamı yönünde ise tasarım tescil belgesi düzenlenir.

(9) Kurul tarafından hükümsüz kılınan tasarım tescilleri için ödenen itiraz inceleme ücreti, talep edilmesi halinde itiraz sahibine iade edilir.

İtirazın geri çekilmesi

MADDE 66 – (1) Yayıma ve karara itirazlar, Kurum tarafından itiraz hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir.

(2) İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:

a) İtirazın geri çekilmesi talebini içeren form.

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.

c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yenileme

Yenileme

MADDE 67 – (1) Koruma süresi sona eren bir tasarım, sahibinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir ve bu durum Bültende yayımlanır.

(2) Yenileme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

(3) Çoklu başvurularda, kısmi yenileme işlemi yapılabilir. Kısmi yenileme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Yenilenmesi istenen tasarımların numaralarını içeren talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

c) Talep vekil tarafından yapılmış ise kısmi yenileme yetkisini açıkça içeren vekâletname.

ç) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

İKİNCİ BÖLÜM

Hataların Düzeltilmesi

Hataların düzeltilmesi

MADDE 68 – (1) Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talep, talep formu ile Kuruma yapılır. Tasarım başvuru veya tescil numarası ile düzeltilmesi istenilen hatalar talep formunda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans

Lisans

MADDE 69 – (1) Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan tasarım hakkına ilişkin kullanma yetkisi, ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

(2) Lisans talebinin Sicile işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescilden Doğan Haktan Vazgeçme

Vazgeçme

MADDE 70 – (1) Tasarım sahibi, başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkından kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Kısmi vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları belirtilir. Sicilde kayıtlı bir tasarımın hak sahibinin birden fazla olması durumunda, tescilden vazgeçilebilmesi için hak sahiplerinin tamamının izni gerekirken, hak sahipleri kendi haklarından feragat edebilir.

(2) Tasarım hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekâletname.

c) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından tasarım hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan.

ç) Talep eden tasarım sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

d) Talep eden tasarım sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesinin aslı veya noterden onaylı sureti.

(3) Usulüne uygun olarak yapılmış vazgeçme nedeniyle tasarım hakkının sona ermesi Bültende yayımlanır.

(4) Birden fazla tasarım sahibinin olması durumunda tasarım hakkından vazgeçilmesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına tasarım hakkından vazgeçilmesi talebini imzalama yetkisi yoktur.

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Patent ve Faydalı Model

BİRİNCİ KISIM

Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Rüçhan Hakkı

Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi

MADDE 71 – (1) Patent başvurusu;

a) Başvuru formunu,

b) Buluş konusunu açıklayan tarifnameyi,

c) İstemleri,

ç) Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimleri,

d) Özeti,

e) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,

kapsar.

(2) Başvurunun işleme alınabilmesi için Kanunun 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurlar aşağıda belirtildiği şekilde Kuruma sunulur:

a) Patent verilmesinin istendiğine dair yazılı talep.

b) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler ve başvuru sahibi ile temasa geçilebilmesini sağlayan iletişim bilgileri.

c) Türkçe veya Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname veya önceki bir başvuruya yapılan atıf.

(3) İkinci fıkranın (c) bendi uyarınca sunulacak tarifname, 75 inci maddeye uygun bir şekilde hazırlanabileceği gibi, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık, ayrıntılı ve eksiksiz olarak açıklandığı yazılı bir metin olarak da verilebilir. Önceki bir başvuruya atıf yapılması durumunda ise önceki başvurunun başvuru tarihi, başvuru numarası ve hangi ülkede yapıldığı belirtilir. Önceki başvurunun tarifnamesinin ve varsa resimlerinin atıf yapılan kısımları da beyan edilir.

(4) Başvuru tarihinin kesinleşebilmesi için ikinci fıkrada belirtilen unsurların tamamının Kuruma verilmesi gerekir. Kuruma verildiği tarihte bu unsurlardan herhangi birinin eksik olması durumunda Kanunun 95 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru işleme alınmaz ve bu durum talep sahibine bildirilir. İkinci fıkrada belirtilen unsurların tamamının Kuruma verilmemesi halinde eksik olan unsurlar sonradan tamamlanamaz.

Başvuru unsurlarının tamamlanması

MADDE 72 – (1) 71 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unsurlarla yapılan ve işleme alınan başvuruda, aşağıda belirtilen unsurlardan en az birinin eksik olması halinde, bu eksiklikler herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde giderilir:

a) 74 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sırasında verilmemiş olan bilgiler.

b) İstemler.

c) Varsa tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler.

ç) Özet.

d) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

(2) 71 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sunulan tarifname veya tarifnameyle birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer unsur veya unsurlar başvuru sırasında Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmî dillerinden birinde verilmişse, bu unsurların Türkçe çevirileri ve bu çevirinin yabancı dilde verilen metin ile aynı olduğuna dair beyan herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma sunulur.

(3) Başvuru sırasında önceki başvuruya atıf yapılması durumunda atıf yapılan önceki başvurunun tarifname, istemler, özet ve varsa resimlerini içeren onaylı bir sureti ve onaylı suretin yabancı dilde olması durumunda Türkçe çevirisi ile birlikte bu çevirinin yabancı dilde verilen metinle aynı olduğuna dair beyan herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma sunulur. Başvuru sırasında önceki başvuruya atıf yapılması ve önceki başvurunun bazı resimlerine veya kısımlarına atıfta bulunulmaması halinde sonradan tamamlanan tarifname, atıfta bulunulan başvurunun tarifnamesinden atıfta bulunulmayan resimlerle veya kısımlarla ilgili referanslar ve açıklamalar çıkarılarak düzenlenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen unsurların belirtilen sürede tamamlanmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır ve bu durum başvuru sahibine bildirilir. Sonradan tamamlanan unsurlar başvurunun ilk kapsamını aşamaz.

Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya girecek başvurular

MADDE 73 – (1) Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddeleri uyarınca ulusal aşamaya girecek olan başvuru, uluslararası başvurunun rüçhan tarihinden itibaren, rüçhan yoksa uluslararası başvuru tarihinden itibaren otuz aylık sürede, 71 inci maddenin birinci fıkrasındaki unsurlar ve Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine ilişkin bilgi ile birlikte Kuruma sunulur. Başvuru otuz aylık sürede Kuruma sunulmazsa bu süreye ek olarak üç aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için Tebliğde belirtilen ek ücret, başvuru ücretiyle birlikte ödenir. Başvuru otuz aylık süreye ek olarak verilen üç aylık sürede de Kuruma sunulmazsa Patent İşbirliği Antlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca;

a) Başvurunun aşağıda belirtilen sürelerden hangisi önce bitiyorsa o süre içinde Kuruma sunulması,

1) Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık sürenin bitiminden itibaren on iki aylık süre veya,

2) Otuz aylık süreye uyulmaması sebebinin giderildiği tarihten itibaren iki aylık süre,

b) Uyulması gereken otuz aylık süreye şartların gerektirdiği özen gösterilmesine rağmen uyulamadığına ilişkin sebeplerin belirtilmesi ve anılan sebepleri destekleyecek bilgi ve kanıtların verilmesi,

c) Tebliğde belirtilen başvuru ücreti ve ilgili ek ücretin ödenmiş olması,

gerekir.

(2) Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla ulusal aşamaya giriş yapan başvuruların geçmiş yıllara ait yıllık ücretleri, ulusal aşamaya giriş tarihinde başvuruyla birlikte ek ücretsiz ödenir. Ulusal aşamaya giriş tarihinde ödenmeyen geçmiş yıllara ait yıllık ücretler ise, Tebliğde belirtilen ek ücretlerle birlikte ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir. Yıllık ücretler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan Tebliğdeki miktarlar esas alınarak ödenir.

(3) Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla birinci fıkraya uygun olarak ulusal aşamaya giriş yapan patent veya faydalı model başvurularının başvuru tarihi, uluslararası başvuru tarihidir. Birinci fıkrada belirtilen unsurların yabancı dilde verilmesi halinde Türkçe çevirileri, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma sunulur. Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla ulusal aşamaya giren başvurulardan yapılan bölünmüş başvurulara, bölündüğü ilk başvurunun ulusal aşamaya girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan uluslararası başvurunun birinci fıkrası hükmüne uygun olarak ulusal aşamaya giriş yapmaması ya da birinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilen bilgi ve kanıtların Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde anılan Antlaşmanın 24 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca başvuru geri çekilmiş sayılır.

Başvuru formu

MADDE 74 – (1) Başvuru formu aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Buluş başlığı.

b) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.

d) Buluşu yapan veya yapanlar ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri ve buluşu yapan kişinin isminin gizli tutulmasının istenmesi halinde talebe ilişkin beyan.

e) Başvuru sahibinin buluşçu olmaması veya buluşçulardan sadece biri veya birkaçı olması halinde, başvuru sahibinin buluşçu veya buluşçulardan patent başvurusu yapma hakkını ne şekilde elde ettiğine ilişkin beyan.

f) Başvuru bölünmüş başvuru ise önceki başvurunun numarası.

g) Başvuru ek patent başvurusu ise asıl patent başvurusunun numarası.

ğ) Başvuru, Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan bir başvuru ise ilk başvurunun numarası.

h) Buluş, genetik kaynağa dayanıyorsa bu kaynağın coğrafi kökenine, coğrafi kökeni bilinmiyorsa genetik kaynağın nereden alındığına ilişkin beyan. Buluş, genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu bilginin kaynağının coğrafi kökenine, coğrafi kökeni bilinmiyorsa bilginin nereden alındığına ilişkin beyan.

ı) Başvurunun, Kanunun 122 nci maddesi kapsamında kamu kurum veya kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin olması halinde, destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşunun adı.

i) Başvuru sahibinin veya varsa vekilin imzası ve tarih. Başvuruda birden çok başvuru sahibi varsa başvuru sahipleri tarafından atanmış ortak temsilcinin veya ortak temsilci atanmaması durumunda başvuru formunda belirtilen ilk başvuru sahibinin ya da başvuru vekil vasıtasıyla yapılmışsa patent vekilinin imzaladığı patent verilmesi talebi.

j) Erken yayım talebine ilişkin beyan.

k) Tarifnamenin hangi dilde sunulduğuna ilişkin bilgi.

l) Başvuru ücretinin ödenip ödenmediğine dair bilgi.

m) Başvuru ile birlikte araştırma talebinde bulunulması halinde buna ilişkin beyan ve ücretin ödendiğine ilişkin bilgi.

n) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patent verilmişse patentin verildiğine ilişkin Bülten tarihi.

(2) Birinci fıkranın (h) bendinde, 101 inci maddenin üçüncü fıkrasının (i) bendinde, 104 üncü maddenin ikinci fıkrasının (k) bendinde ve 111 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen genetik kaynak, bugün veya gelecek için değer taşıyan, işlevsel kalıtım birimleri içeren bitki, hayvan, mikrop veya başka menşeli olan her türlü genetik materyali ifade eder.

Tarifname

MADDE 75 – (1) Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte, açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Başvuru konusu buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden, eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar:

a) Buluş başlığı: Tarifnamenin başlangıcında başvuru formunda belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı, buluş konusu teknik geliştirmeyi kısaca tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz.

b) Teknik alan: Buluşun ilgili olduğu teknik alan belirtilir.

c) Tekniğin bilinen durumu: Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için başvuru sahibinin bildiği kadarıyla buluş konusunun hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Buluş konusunun benzerlerine atıflar yapılarak patentle korunması istenen buluşun bunlardan farklılıkları, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte ayrıntılı biçimde açıklanır.

ç) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Başvuruda teknik problem açıkça ifade edilmese dahi teknik problemin ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluş ortaya konulur ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunularak buluşun varsa avantajları belirtilir.

d) Resimlerin açıklanması: Varsa, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların numaraları ve tanımları açıklanır.

e) Buluşun açıklanması: Patentle korunması istenen buluş, hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde, örnekler verilerek, varsa resimlere atıfta bulunularak ayrıntılı olarak açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her bir parçanın sonunda parça numarası parantez içinde belirtilir.

f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği ve buluşun ne şekilde uygulanabileceği veya kullanılabileceği belirtilir.

(2) Tarifnamenin birinci fıkrada belirtilen şekil ve düzende sunulması zorunludur. Ancak, buluşun doğası gereği, farklı bir anlatım şekli buluşun daha iyi anlaşılmasını sağlıyorsa bu zorunluluk aranmaz.

İstemler

MADDE 76 – (1) Başvuru, buluşun yeterli ayrıntıda ifade edildiği ve açıkça ortaya konduğu bir veya birden çok istemi içerir. İstemler, korunması istenilen buluş konusunun teknik özelliklerini tanımlar.

(2) Her istem tek cümle halinde yazılır. İstemler, iki bölümlü yazılmasının uygun olması halinde, korunması istenen konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten karakterize edici bir bölüm olmak üzere iki bölüm halinde yazılır. Bu durumda, bölümleri birbirinden ayırmak amacıyla “içeren, karakterize edilen, içeriği, -den oluşan, -den ibaret olan, olup özelliği, ayırt edici özelliği” ifadeleri ya da aynı anlama gelecek herhangi başka bir ifade kullanılır. İstemlerde buluş, sadece erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz.

(3) Bağımsız bir istemde, buluşun esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir. Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve sonra da korunması istenilen ilave teknik özellikler belirtilmelidir. Bağımlı bir istemde, başka bir bağımlı isteme de atıfta bulunulabilir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunulan tüm bağımlı istemler, mümkün olan en uygun biçimde gruplandırılır.

(4) Bir bağımlı istemde birden fazla isteme “veya” ifadesi kullanılarak ayrı ayrı atıfta bulunulabilir.

(5) Kanunun 91 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir patent başvurusu aşağıda sayılan durumlardan birinin oluşması halinde, ürün, yöntem, aparat veya kullanım kategorilerinde aynı kategoriye ait birden fazla bağımsız istem içerebilir:

a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.

b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.

c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde korunmasının uygunsuz olması.

(6) İstemler, buluşun özü göz önünde tutularak makul sayıda ve buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.

(7) Zorunlu kalınmadığı sürece istemlerde, buluşun teknik özellikleri, tarifname veya resimlere atıf yapılarak ifade edilmez. İstemler özellikle, “tarifnamede anlatıldığı gibi”, “resimlerde gösterildiği gibi” ve benzeri ifadeler içermez.

(8) İstemlerin dayanağı tarifname olup, istemler korunması talep edilen konuyu tanımlamalı, açık ve öz olmalı ve başvurunun kapsamını aşmamalıdır. Başvuru esnasında tarifname ve istemlerin birlikte verilmesi durumunda tarifnamede yer almayıp istemlerde yer alan teknik özellikler tarifnameye eklenmelidir. Başvuru esnasında sadece tarifname verilmesi durumunda sonradan verilen istemlerde yer alıp tarifnamede yer almayan teknik özellikler tarifnameye eklenemez.

Resimler

MADDE 77 – (1) Resimler; kalıcı, siyah, yeterince yoğun ve koyu, kalın ve iyi tanımlanmış çizgiler ile yapılır. Resimlerde renklendirme yapılmaz. Resimlerdeki tüm çizgiler, genel olarak çizim aletleri veya çizim programları yardımıyla çizilir.

(2) Fotoğraflar resim olarak kabul edilmez ancak buluşun başka türlü gösteriminin mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı durumlarda fotoğraf kullanılabilir. Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.

(3) Kesitler; referans işaretlerinin ve ana çizgilerin açık biçimde görülmesine engel olmayacak şekilde tarama yapılarak belirtilir.

(4) Resimlerin ve bunların grafik uygulamalarının ölçeği; üçte iki oranında küçültülerek yapılan fotografik veya elektronik çoğaltmada, tüm ayrıntıların kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacak şekilde olur.

(5) Resimlerde bulunan tüm sayılar, harfler ve referans işaretleri basit ve açık olur. Sayılar ve harflerle birlikte köşeli parantezler, daireler veya tırnak işaretleri kullanılmaz.

(6) Aynı şeklin öğeleri, şeklin açık olması için oranlama bakımından bir fark yaratmak zorunlu olmadıkça, birbirleriyle orantılı olur.

(7) Sayılar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm’den veya 9 puntodan az olamaz. Resimlere harf konması halinde, Latin alfabesi ve gerektiğinde Yunan alfabesi kullanılır.

(8) Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikey bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklı olarak, ardışık şekilde numaralandırılır.

(9) Tarifname ve istemlerde belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez. Aynı şekilde, resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri de tarifname ve istemlerde bulunmaz. Referans işaretleri kullanıldığında başvurunun tamamında aynı özellikler aynı referans işaretleri ile belirtilir.

(10) Resimler yazılı ifade içermez. Resimlerin anlaşılabilir olması için gerekli olduğu durumda “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı” veya “AB kesiti” gibi tek bir sözcük ya da sözcükler kullanılabilir.

Özet

MADDE 78 – (1) Özetin başlangıcında başvuru formunda belirtilen buluş başlığı yer alır.

(2) Özet; tarifname, istemler ve varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilgili olduğu teknik alanı belirterek teknik problemin, buluş sayesinde bu problemin çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının açıkça anlaşılmasına da olanak sağlar.

(3) Özet, buluşun ilgili olduğu teknik alandaki araştırmalarda kullanılabilecek etkili bir araç oluşturacak şekilde yazılır.

(4) Uygun olduğu durumda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül özette yer alır. Özet, buluşun iddia edilen değeri ya da buluşun spekülatif uygulamasına ilişkin ifadeler içermez. Özet tercihen en fazla 150 kelimeden oluşur.

(5) Başvuru resim içeriyorsa, özette belirtilen teknik özelliklerden sonra tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri parantez içinde yazılır. Yayımlanması talep edilen şeklin numarası özetin sonunda belirtilir. Kurum, buluşu daha iyi karakterize ettiğini düşündüğü başka şekil veya şekilleri de yayımlayabilir.

Patent başvurusunda yer almaması gereken ifadeler

MADDE 79 – (1) Patent başvurusu özellikle aşağıda sayılanları içeremez:

a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan ifadeler veya diğer unsurlar.

b) Tekniğin bilinen durumu ile ilgili olarak yapılan karşılaştırmalar hariç olmak üzere, üçüncü kişilere ait ürün veya usulleri ya da bu kişilerin patent başvurularının veya patentlerinin değeri ya da geçerliliği ile ilgili bilgiler veya küçük düşürücü ifadeler.

c) İlgisiz veya gereksiz olduğu açıkça belli olan ifadeler veya diğer unsurlar.

(2) Bir patent başvurusu birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ifadeleri veya unsurları içeriyorsa Kurum bu ifadeleri veya unsurları çıkarabilir.

Gen dizisi içeren buluşun açıklanması ve dizi listelerinin sunulması

MADDE 80 – (1) Bir gen dizisinin veya kısmi gen dizisinin sanayiye uygulanabilirliği ve fonksiyonu, tarifname veya istemlerde açıklanır.

(2) Patent başvurusunda nükleotid veya amino asit dizileri açıklanıyorsa; tarifname, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının yürürlükte olan standartlarına uygun olarak hazırlanmış bir nükleotid veya amino asit dizi listesini de içerir. Dizi listesi, tarifnameden sonra gelmek üzere “dizi listesi” başlığıyla ayrı bir sayfada başvurunun eki olarak, başvuruyla birlikte sunulur. Dizi listesi elektronik ortamda verilir.

(3) Kurum, başvuru unsurlarına ek olarak, ikinci fıkraya uygun hazırlanmış dizi listesinin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının yürürlükte olan standartlarına uygun bir veri taşıyıcısında verilmesini isteyebilir. Bu durumda, veri taşıyıcısında kayıtlı olan bilginin yazılı dizi listesi ile aynı olduğuna dair bir beyan verilir.

(4) Dizi listesinin 96 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bildirim üzerine düzeltilerek verilmesi halinde dizi listesi, başvurunun kapsamını aşmadığına dair bir beyanla birlikte verilir.

(5) Başvuru tarihinden sonra verilen dizi listesi tarifnamenin bir parçası olarak kabul edilmez.

Biyolojik materyal içeren buluşun açıklanması ve biyolojik materyalin tevdi edilmesi

MADDE 81 – (1) Bir buluş, kamu tarafından ulaşılamayan ve ilgili teknik alandaki bir uzman tarafından buluşun uygulanmasına yeterli olacak şekilde patent başvurusunda açıklanamayan bir biyolojik materyalle ilgiliyse veya bu materyalin kullanımını içeriyorsa, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde buluşun Kanunun 92 nci maddesine uygun olarak açıklandığı kabul edilir:

a) Biyolojik materyalin bir örneğinin, Budapeşte Anlaşmasına uygun olarak kurulmuş veya Kurumun tanıdığı yetkili bir tevdi kuruluşuna, başvuru tarihinde veya daha önce verilmesi.

b) Başvurunun yapıldığı tarihte, tevdi edilen biyolojik materyalin karakteristik özelliklerine ilişkin olarak başvuru sahibince ulaşılabilir bilgileri içermesi.

c) Tevdi kuruluşunun adının ve bu kuruluş tarafından tevdi edilen biyolojik materyale verilen erişim numarasının patent başvurusunda belirtilmesi.

(2) Birinci fıkraya göre tevdi edilen biyolojik materyal, tevdi kuruluşunda erişilebilir olmaktan çıkarsa; Budapeşte Anlaşmasına uygun şekilde yeniden tevdi edilmesi ve materyalin alındığına ilişkin tevdi kuruluşu tarafından verilen belgenin suretinin tevdi tarihinden itibaren dört ay içinde patent başvurusunun veya belgesinin numarası belirtilerek Kuruma gönderilmesi halinde, bu erişimin kesintiye uğramadığı kabul edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendindeki bilgiler, aşağıda belirtilen sürelerden hangisi daha önce sona eriyorsa o süre içinde verilir:

a) Başvurunun yapıldığı tarihten veya varsa rüçhan tarihinden itibaren on altı ay içinde, bu süre içinde sunulamaması halinde ise, başvurunun yayımlanması için gerekli teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce.

b) Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasına göre başvurunun yayımlanması talebinin yapıldığı tarihe kadar.

c) Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvuru dosyasının incelenmesine ilişkin bir hakkın oluştuğu konusunda Kurumun başvuru sahibine yaptığı bildirimden itibaren bir ay içinde.

(4) Birinci fıkranın (c) bendindeki bilgilerin Kuruma verilmesiyle, tevdi edilen biyolojik materyalin kamunun erişimine sunulması konusunda başvuru sahibinin koşulsuz ve geri dönülemez şekilde rıza gösterdiği kabul edilir.

(5) Tevdi edilen biyolojik materyal, patent başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren talep üzerine herkesin ve bu tarihten önce de Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre başvuru dosyasını incelemeye yetkili bulunan kişilerin erişimine açıktır. Bu erişim, talepte bulunan kişiye bu biyolojik materyalin bir örneğinin verilmesiyle gerçekleşir.

(6) Biyolojik materyalin bir örneği, talepte bulunan kişinin, başvuru veya patent sahibine, patent hakkının sona erdiği ya da patent başvurusunun reddedildiği, geri çekildiği, geri çekilmiş sayıldığı tarihe kadar, başvuru veya patent sahibi feragat ettiğini açıkça belirtmedikçe, bu biyolojik materyali ya da bundan türetilen herhangi bir biyolojik materyali üçüncü şahıslara vermeyeceğini ve bu materyali yalnızca deneysel amaçlı kullanacağını taahhüt etmesi koşuluyla verilir. Talepte bulunan, biyolojik materyali zorunlu lisans kapsamında kullanıyorsa bu taahhüt aranmaz.

(7) Beşinci fıkradaki talep, ilan edilen bir formla Kuruma yapılır. Kurum bu formda, tevdi edilen biyolojik materyale ilişkin bir patent başvurusunun yapıldığını ve talepte bulunanın bu materyalin bir örneğini almaya yetkili olduğunu onaylar. Bu talep, patentin verilmesinden sonra da Kuruma yapılır. Kurum onaylanan talebin bir kopyasını tevdi kuruluşuna ve patent başvurusu veya patent sahibine gönderir.

Buluşu yapanın başvuruda belirtilmesi

MADDE 82 – (1) Buluşu yapan, Kanunun 90 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına uygun olarak başvuruda belirtilir. Başvuru sahibi, buluşu yapan değilse veya buluşu yapanlardan sadece biri veya birkaçı ise başvuru sahibinin, buluşu yapan veya yapanlardan patent başvuru hakkını ne şekilde elde ettiği başvuruda beyan edilir.

(2) Buluşu yapan, adının gizli tutulmasını isteyebilir. Birden fazla buluşu yapan olması durumunda buluşçulardan adının gizli tutulmasını talep edenlerin adları gizli tutulur ve bunların adı yayımda yer almaz.

(3) Başvuruda buluşu yapan olarak belirtilmeyen bir kişinin buluşu yapan olarak Sicile eklenmesi için başvuru veya patent sahibiyle birlikte buluşu yapanların yazılı onayları gerekir.

(4) Buluşu yapan olduğu mahkeme kararı ile kesinleşen bir kişinin Kuruma yapacağı talep üzerine, söz konusu kişi, buluşu yapan olarak Sicile kaydedilir.

(5) Patent başvurusunda veya patentte buluşu yapan olarak yanlışlıkla belirtilen kişinin izni ile birlikte başvuru ya da patent sahibinin talebi üzerine Sicilde düzeltme yapılır.

Bölünmüş başvuru

MADDE 83 – (1) İşlemleri devam eden bir başvurudan, başvuru konusunun kapsamını aşmayacak şekilde ve başvuruya ait belge verilmesi kararının Bültende yayımlandığı tarihe kadar bölünmüş başvuru yapılabilir.

(2) Kurum tarafından buluş bütünlüğü bulunmadığına karar verilen bir patent başvurusundan yapılacak bölünmüş başvuru, bildirimde belirtilen buluş konularına ilişkin ve birinci fıkra hükmüne uygun olarak yapılır.

(3) Buluş bütünlüğüne bakılmaksızın, başvuru sahibi kendi isteğiyle de birinci fıkra hükmüne uygun olarak bölünmüş başvuru yapabilir.

(4) İlk başvurunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse bu hak bölünmüş her başvuruya da tanınır.

(5) Bölünmüş başvuruya ilişkin geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, bölünmüş başvuru talep tarihinde veya bu talep tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Kanunun 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iki aylık süre içinde ek ücretsiz ödenir. Geçmiş yıllara ait yıllık ücretlerin bu sürede ödenmemesi durumunda bölünmüş başvuru geri çekilmiş sayılır.

(6) Bölünmüş patent başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bölünmüş başvuru talebinin Kuruma verildiği tarihten itibaren on iki ay içinde Tebliğde belirtilen araştırma ücreti ödenerek yapılır.

(7) Bölünmüş faydalı model başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen araştırma ücreti ödenerek yapılır.

(8) Bölünmüş bir başvurudan tekrar bölünmüş başvurular yapılması durumunda, bölündüğü başvurunun durumu dikkate alınır.

Rüçhan hakkının talep edilmesi

MADDE 84 – (1) Rüçhan hakkı talebi, Tebliğde belirtilen ücret ödenerek başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır ve rüçhan hakkı belgesi de başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır. Rüçhan hakkı talebinde rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkesi, tarihi, numarası belirtilir.

(2) Ulusal aşamaya giren uluslararası başvurular için rüçhan hakkı belgesinin erişilebilir olması durumunda rüçhan hakkı belgesinin Kuruma sunulmuş olduğu kabul edilir.

(3) Birden fazla rüçhan hakkı talebinde bulunulması durumunda yapılan her bir rüçhan hakkı talebi için ayrı ücret ödenir.

(4) Rüçhan hakkı belgesi rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Sicil sayfası ile tarifname, istemler ve varsa resimleri içerir. Rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Kuruma daha önceden verilmiş olması halinde rüçhan hakkı belgesinin sunulmuş olduğu kabul edilir. Ayrıca Kuruma sunulan rüçhan hakkı belgesinin yabancı dilde olması durumunda Sicil sayfasının Türkçe çevirisi rüçhan hakkı belgesiyle birlikte verilir.

(5) Rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Türkçe olmaması ve rüçhan hakkının geçerliliğinin söz konusu buluşun patentlenebilirliğinin tespiti açısından gerekli olması halinde, Kurumun bu konuda yapacağı bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Türkçe çevirisi veya başvurunun rüçhan hakkının doğduğu başvuru ile tamamen aynı olduğuna ilişkin bir beyan sunulur. Aksi takdirde Kanunun 146 ncı maddesi uyarınca rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.

(6) Türkiye’de açılan ulusal veya uluslararası sergiler ile Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürünü teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler, teşhir tarihinden itibaren on iki ay içinde Türkiye’de patent veya faydalı model başvurusu yapma konusunda sergiden doğan rüçhan hakkından yararlanmak için teşhir ettikleri patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren en az bir fotoğrafı ve ürünün teknik özellikleri ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir, sergiyi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış bir belge verir. Söz konusu fotoğraf, patent veya faydalı model konusu buluşun ilgili alanda uzman kişi tarafından açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde anlaşılmasını sağlayacak yeterlikte sergide sunulan ürünün özelliklerini göstermelidir.

Rüçhan hakkı belgesi düzenlenmesi

MADDE 85 – (1) Kuruma yapılmış başvurudan doğan rüçhan hakkına ilişkin rüçhan hakkı belgesi, başvuru sahibinin talebi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla Kurum tarafından düzenlenir. Rüçhan hakkı belgesi, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Sicil sayfasını ve onaylı bir suretini içerir.

Ek patent

MADDE 86 – (1) Ek patent başvurusu için Kanunun 83 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasına göre yapılan yenilik değerlendirmesinde asıl patent başvurusunun kendisi tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır. Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen buluş basamağının değerlendirilmesinde, asıl patent başvurusu tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınmaz.

(2) Ek patentin koruma süresi, ek patentin başvuru tarihinden itibaren başlar ve asıl patentin süresinin bitimine kadardır. Ek patent ve ek patent başvuruları için yıllık ücret ödenmez.

(3) Kurum tarafından ek patent başvurusunun asıl patent başvurusuyla gerekli bağının olmadığının tespit edilmesi durumunda ek patent başvurusu bağımsız patent başvurusuna dönüştürülür ve ek patent başvurusu tarihi itibarıyla ödenmesi gereken yıllık ücretlerin bulunması durumunda bu ücretlerin ek ücretsiz olarak bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi istenir. Gereğinin yapılmaması durumunda Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Kurum tarafından ek patent başvurusundan bağımsız patente dönüştürülen başvurunun koruma süresi, asıl patent başvurusuyla gerekli bağının olmadığı tespit edilen başvurunun başvuru tarihinden başlar ve bu tarihten itibaren yirmi yıldır.

(4) Asıl patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda bu karar, zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının patent sahibine veya vekiline tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için varsa asıl patente ait ödenmemiş yıllık ücretlerin ek ücretsiz olarak ödendiğini gösterir bilgi ile birlikte talepte bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurur. Gereğinin yapılmaması durumunda Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(5) Asıl patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi ya da asıl patent başvurusunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması ya da reddedilmesi veya yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle geçersiz sayılması durumunda ek patent başvurusu bağımsız patente dönüştürülür. Dönüştürme işleminin yapılabilmesi için ek patentin bağımsız patente dönüştürülmesine neden olan durumun kesinleşmiş olması gerekir. Bağımsız patente dönüşse dahi ek patentin koruma süresi dönüştüğü asıl patentin süresinin bitimine kadardır. Dönüştürme sonrası ek patentin bağımsız patent olarak işlemlerine devam edilebilmesi için varsa asıl patente ait ödenmemiş yıllık ücretlerin ek ücretsiz olarak bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde topluca ödenmesi gerektiği Kurum tarafından patent sahibine bildirilir. Gereğinin yapılmaması durumunda Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(6) Ek patent başvurusu veya ek patentin bağımsız başvuru ya da patente dönüşmesi halinde dönüşümden sonraki yıllık ücretler, vade tarihi ek patent başvurusu veya ek patentin başvuru tarihi olacak şekilde ödenir.

(7) Ek patent başvurusu veya ek patentten bağımsıza dönüştürülen başvurunun ya da patentin işlemlerine yıllık ücretlerin ödendiği tarih itibariyle devam edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Patent Başvuru Unsurlarının Fiziksel Özellikleri

Çoğaltma açısından uygunluk

MADDE 87 – (1) Başvurunun tüm unsurları; elektronik veya doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı şekilde sunulur.

(2) Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa sayfalarda herhangi bir delik, buruşukluk ya da katlanma olmaz.

(3) Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa her sayfanın sadece bir yüzü kullanılır.

(4) Başvurunun her unsuru yeni bir sayfadan başlar.

(5) Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa başvurunun tüm sayfaları, kolaylıkla çevrilecek ve çoğaltma amacıyla ayrıldıklarında kolaylıkla ayrılıp tekrar bir araya getirilecek şekilde birleştirilebilir olur.

Sayfaların boyutu

MADDE 88 – (1) Başvuruyu oluşturan tüm unsurların sayfaları A4 kağıdı boyutunda olur. Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa sayfalar katlanabilir, sağlam, beyaz, pürüzsüz, mat ve dayanıklı olur.

(2) 77 nci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 93 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, başvuruyu oluşturan tüm unsurlarda sayfalar dikey konumda kullanılır.

Kenar boşlukları

MADDE 89 – (1) Tarifname, istemler ve özeti içeren sayfaların kenar boşlukları en az; üstten 2 cm, alttan 2 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2 cm, en fazla; üstten 4 cm, alttan 3 cm, soldan 4 cm ve sağdan 3 cm olur.

Sayfaların numaralandırılması

MADDE 90 – (1) Başvuru unsurlarının tüm sayfaları; sırasıyla tarifname, istemler ve özet olmak üzere birbirini izleyen sayılar ile numaralandırılır.

(2) Sayfa numaraları; sayfanın üstünde veya altında ortalanır.

Satırların numaralandırılması

MADDE 91 – (1) Tercihen tarifname ve istemlerin her bir sayfasının satırları, her beş satırda bir, beş ve beşin katları olacak şekilde numaralandırılır. Satır numaraları; sol kenar boşluğunun sağ tarafında bulunur.

Metnin yazılışı

MADDE 92 – (1) Başvuru formu, tarifname, istemler ve özet elektronik ortamda hazırlanır.

(2) Gerekli olduğunda, sadece grafik semboller ve karakterler, kimyasal ya da matematiksel formüller el ile yazılabilir ya da çizilebilir.

(3) Metin, 1.5 satır aralığında yazılır. Metnin tüm içeriği, büyük harflerinin yüksekliği 0.32 cm’den veya 9 puntodan az olmayan karakterler ile koyu ve sabit renkte yazılır.

Metin içindeki formüller ve tablolar

MADDE 93 – (1) Başvuru formu, tarifname, istemler ve özet resim içermez. Tarifname, istemler ve özet kimyasal ya da matematiksel formülleri içerebilir.

(2) Tarifname ve özet tablo içerebilir. İstemler sadece, istemlerin konusu tablonun kullanımını gerekli kılıyorsa tablo içerebilir.

(3) Tablolar ve kimyasal ya da matematiksel formüller sayfa üzerinde dikey konumda sunulamazsa, yatay konumda sunulabilir. Yatay konumda verilen tablolar, kimyasal ya da matematiksel formüller, üst tarafları sayfanın sol tarafına gelecek şekilde yerleştirilir.

Terminoloji ve işaretler

MADDE 94 – (1) Değerler ve tüm veriler uluslararası standartlara uygun birimler kullanılarak, uygun olduğu yerlerde uluslararası birimler sisteminin kullanıldığı metrik sistem cinsinden ifade edilir. Bu ifadelerde alanında genel olarak kabul gören teknik terimler, formüller, işaretler ve semboller kullanılır. Terminoloji ve işaretler başvuru unsurlarının tamamında tutarlılık arz eder.

Sonradan verilen belgeler

MADDE 95 – (1) Patent başvuru unsurları ile ilgili olarak sonradan verilen belgeler de 75 ilâ 79 uncu ve 87 ilâ 94 üncü madde hükümlerine uygun olur. Başvuru tarihinden sonra verilen her türlü talep formu, ekleri hariç olmak üzere, imzalanmış olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Patent Verilmesi İşlemleri

Şekli şartlara uygunluk açısından inceleme

MADDE 96 – (1) Kurum, 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurların tam olduğu veya 72 nci madde uyarınca unsurların tamamlandığı başvuruyu ya da 73 üncü madde uyarınca Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvuruyu;

a) 74 üncü maddede belirtilen başvuru formunda sunulması gereken bilgilerin tam olarak verilip verilmediği,

b) 74 ilâ 78 inci ve 80 inci maddeler uyarınca sunulan unsurların 87 ilâ 94 üncü madde hükümlerinde belirtilen şekli şartlara uygun olup olmadığı,

bakımından inceler.

(2) Yapılan şekli inceleme sonucunda başvuruda eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikleri gidermesi istenir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

(3) Başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde giderilirse başvurunun işlemlerine 97 nci maddeye göre devam edilir ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

(4) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurularda üçüncü fıkra uyarınca şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde giderilirse başvuru ve araştırma raporu 101 inci madde çerçevesinde yayımlanır ve 102 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü aşamasından itibaren patent başvurularıyla ilgili hükümler uygulanır.

Araştırma talebi ve araştırma raporunun hazırlanması

MADDE 97 – (1) Araştırma talebi Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca, başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren on iki ay içinde Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla yapılır. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) Araştırma raporunun düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin birinci fıkra uyarınca araştırma talebinde bulunması ve 96 ncı madde uyarınca başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmaması veya eksikliklerin süresi içinde giderilmiş olması gerekir.

(3) Araştırma raporu tarifnamenin tamamı dikkate alınarak istemler itibarıyla düzenlenir. Araştırma raporunda, patent başvurusuna konu buluşun yeni olup olmadığı ve buluş basamağı içerip içermediği kararında dikkate alınabilecek ve raporun hazırlandığı tarihte erişilebilir olan dokümanlar belirtilir. Araştırma raporu düzenlenirken, varsa üçüncü kişilerin patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşleri de dikkate alınır.

(4) Araştırma raporunda belirtilen her bir dokümanın, başvurunun hangi istemleri ile ilgili olduğu ve uygun olduğu durumlarda, belirtilen dokümanın hangi kısmının başvuru ile ilgili olduğu belirtilir.

(5) Rüçhan tarihinden önce, rüçhan tarihi ve başvuru tarihi arasında, başvuru tarihinde veya sonrasında yayımlanmış olan dokümanlar, araştırma raporunda ayırt edici şekilde belirtilir.

(6) Başvuru tarihinden önce yapılmış olan sözlü açıklama, kullanım veya bir başka yolla yapılan açıklamaya ilişkin doküman, yayım tarihi ve varsa yazılı olmayan açıklamanın tarihi ile birlikte araştırma raporunda belirtilir.

(7) Araştırma raporu, başvuru konusu buluşun uluslararası sınıflandırmaya göre yapılan sınıflandırmasını içerir.

(8) Araştırma raporu düzenlenirken, özetin veya buluş başlığının başvuru konusu buluşla ilgili olarak teknik bilgi verme amacına hizmet etmediği tespit edilirse, özet veya buluş başlığı Kurum tarafından yeniden düzenlenerek kesinleştirilir ve araştırma raporuna eklenerek başvuru sahibine bildirilir.

(9) Düzenlenen araştırma raporu, raporda belirtilen dokümanların birer kopyası ile birlikte başvuru sahibine bildirilir ve araştırma raporu Bültende yayımlanır. Araştırma raporunda atıfta bulunulan yazılı olmayan dokümanlar başvuru sahibine gönderilmez.

(10) Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma raporu başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır.

(11) Başvuru daha önce yayımlanmışsa sekizinci fıkra uyarınca değiştirilen özet veya buluş başlığı yeniden yayımlanır.

Tekniğin bilinen durumu

MADDE 98 – (1) Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.

(2) Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır.

(3) Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvurularından, Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerine göre 73 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ulusal aşamaya giriş yapan patent ve faydalı model başvuruları tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır.

(4) Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki gereklilikleri sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa patent başvurularını ve Avrupa Patent Sözleşmesinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye’nin belirlendiği ve ilgili belirleme ücretinin ödendiği Avrupa patent başvuruları tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır.

Başvurunun patent verilemeyecek konu veya buluş içermesi ya da tarifname veya istemlerin açık olmaması durumunda araştırma raporu

MADDE 99 – (1) Başvurunun istemlerinin tümünün Kanunun 82 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmesi veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmamasının araştırma raporunun düzenlenmesini engellemesi durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceği başvuru sahibine bildirilir. Araştırma raporunun düzenlenememesi halinde başvuru sahibine, söz konusu karara itirazlarını veya başvurudaki değişiklikleri sunması için bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya değişikliklerin sunulmaması veya sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, başvuru reddedilir. Sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma raporu tüm istemler veya araştırılabilir istemler için düzenlenir.

(2) Başvuruda, Kanunun 82 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen veya yeterince açık olan istem veya istemlerin bulunması durumunda araştırma raporu bu istemler itibarıyla düzenlenir.

Buluş bütünlüğü olmaması durumunda araştırma raporu

MADDE 100 – (1) Kanunun 91 inci maddesi uyarınca, patent başvurusunda buluş bütünlüğü olmadığı tespit edilirse istemlerde bahsedilen ilk buluşa ilişkin araştırma raporu düzenlenir. Başvuru sahibi buluş bütünlüğü dışında kalan ve araştırılması yapılmayan diğer istemler için bu başvuru konusunun kapsamını aşmayacak şekilde bölünmüş başvuru yapabilir.

Başvurunun ve araştırma raporunun yayımlanması

MADDE 101 – (1) 96 ncı ve 119 uncu maddeler uyarınca, şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliği olmayan veya eksiklikleri süresi içinde giderilen patent veya faydalı model başvurusu, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren on sekiz aylık sürenin dolması veya bu süre dolmadan başvuru sahibinin erken yayım talebi yapması üzerine Bültende yayımlanır.

(2) Başvurunun yayımı üçüncü fıkrada belirtilenleri içeren yayım kapak sayfası, tarifname, istemler, varsa resimleri içerir. Yayımın teknik hazırlıkları tamamlanmadan önce hazır olması halinde araştırma raporu da başvuruyla birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, yayımın teknik hazırlıkları tamamlandıktan sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır.

(3) Başvurunun yayımı aşağıdaki unsurları içerir:

a) Başvuru tarihi ve numarası.

b) Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Gizli tutulması istenmemişse buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Varsa patent vekilinin kimlik ve iletişim bilgileri.

d) Buluş başlığı.

e) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.

f) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.

g) Başvurunun yayım tarihi ve numarası.

ğ) Özet.

h) Buluşu karakterize eden şekil veya şekiller.

ı) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patentin verildiğine ilişkin Bülten tarihi.

i) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu kaynağın veya bilginin, coğrafi kökeninin bilinmesi halinde coğrafi kökenine, bilinmemesi halinde nereden alındığına ilişkin bilgi.

(4) Başvuru daha önce yayımlanmışsa 97 nci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca değiştirilen özet veya buluş başlığı yeniden yayımlanır.

(5) Patent verilmesi işlemleri esnasında Sicil sayfasındaki bilgilerde, tarifname, istemler ve varsa resimlerde bir değişiklik yapılmışsa, değişen sayfalar da yayımlanır.

(6) Yayımın teknik hazırlıkları tamamlanmadan önce reddedilen, geri çekilen veya geri çekilmiş sayılan başvurular yayımlanmaz.

(7) Kanunun 97 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca patent başvurusuna üçüncü kişiler tarafından sunulacak görüşler, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak Kuruma verilir.

İnceleme talebi

MADDE 102 – (1) Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek başvurusunun incelenmesini Kurumdan talep eder. Başvuru sahibi bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir. İnceleme talebi geri çekilemez.

(2) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurular için başvuru sahibi, uluslararası araştırma raporunun Kurum tarafından bildirildiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurusunun incelenmesini talep eder ve inceleme ile ilgili ücreti taleple birlikte öder. Başvuru sahibi bu süre içinde uluslararası araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir.

(3) İnceleme talebinin süresi içinde yapılmaması veya ücretinin süresi içinde ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır ve başvuru sahibine bildirilir. Başvuru yayımlanmışsa bu durum Bültende yayımlanır.

Patent başvurusunun incelenmesi

MADDE 103 – (1) Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.

(2) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse Kanunun 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca başvuru sahibine bildirim yapılır. Bu bildirimde araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak patentin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve bunların dayanakları belirtilir. Başvuru sahibinden, her bir bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu bildirimlere karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapması istenir. Söz konusu bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.

(3) Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve bu rapor patent verilme kararıyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. Bu karar ve patent Bültende yayımlanır.

(4) Düzenlenen inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için Kurum tarafından değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patent verilecek metnin değişen haliyle başvuru sahibi tarafından onaylandığı kabul edilerek patentin verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde patent verilememe nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(6) Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra patent sahibi tarafından talep edilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi halinde patent belgesi düzenlenerek patent sahibine gönderilir.

Patentin yayımlanması

MADDE 104 – (1) Patent fasikülünün yayımı; ikinci fıkrada belirtilenleri içeren yayım kapak sayfası, tarifname, istemler ve varsa resimleri içerir.

(2) Patent fasikülünün yayımı aşağıdaki unsurları içerir:

a) Patent numarası.

b) Patentin verildiğinin yayımlandığı ilan edildiği Bültenin tarihi.

c) Başvuru tarihi ve numarası.

ç) Patent sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.

d) Gizli tutulması istenmemişse buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

e) Varsa patent vekilinin kimlik ve iletişim bilgileri.

f) Buluş başlığı.

g) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.

ğ) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.

h) Başvurunun yayım tarihi ve numarası.

ı) Özet.

i) Buluşu karakterize eden şekil veya şekiller.

j) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patentin verildiğine ilişkin Bülten tarihi.

k) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu kaynağın veya bilginin, coğrafi kökeninin bilinmesi halinde coğrafi kökenine, bilinmemesi halinde nereden alındığına ilişkin bilgi.

(3) Patent Sicil sayfasındaki bilgilerde herhangi bir düzeltme yapılmışsa bu düzeltme de yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtiraz İşlemleri

İtirazın şekli ve içeriği

MADDE 105 – (1) Üçüncü kişiler, Kanunun 99 uncu maddesi uyarınca, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde Tebliğde belirtilen itiraz ücretini ödeyerek söz konusu patente itiraz edebilir.

(2) İtiraz, aşağıdakileri içerecek şekilde yazılı olarak yapılır:

a) İtiraz edenin kimlik ve iletişim bilgileri.

b) İtiraz eden vekil atamışsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

c) İtiraz edilen patentin numarası, buluş başlığı ve patent sahibinin kimlik bilgileri.

ç) İtirazın gerekçeleri ve bu gerekçeleri kanıtlayan bilgi veya belgeler.

d) İtiraz ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

(3) İtirazın süresi içinde veya ikinci fıkraya uygun olarak yapılmaması durumunda, itiraz yapılmamış sayılır. İşleme alınmayan itirazlar, işleme alınmama kararı ile birlikte itiraz sahibine bildirilir.

(4) İtiraz yapılmaması veya yapılmamış sayılması halinde patentin verilmesi hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bültende yayımlanır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen sürenin sonunda, ikinci fıkraya uygun olarak yapılan itirazlar patent sahibine bildirilerek, görüşlerini bildirebilmesi ve gerektiğinde tarifname, istem veya resimlerinde değişiklik yapabilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir. Patent sahibinin, patentte değişiklik yapması durumunda değişen metin ile bu değişikliklerin metin içerisinde nerelerde yapıldığının açık ve anlaşılır bir şekilde gösterildiği sayfalar da Kuruma sunulur. Değişiklikler, içerik olarak açık ve anlaşılır nitelikte olmalıdır. İtiraz, patent sahibinin görüşleri ve varsa patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir. Kurul, Kanunun 99 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre karar verir.

(6) Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin Kanuna kısmen uygun olduğu görüşündeyse, patentin bu kısım itibarıyla devamına karar vererek değişiklik yapılması istenen kısımları açık bir şekilde belirtir. Patent sahibi bu kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, kararda belirtilen görüşleri ve değişiklik yapılması istenen hususları dikkate alarak yeniden düzenlenmiş tarifname, istem ve varsa resimleri Kuruma teslim eder. Söz konusu değişikliğin yapılmaması veya yapılan değişikliğin kabul edilmemesi halinde patentin hükümsüzlüğüne karar verilir. Bu fıkradaki gerekliliklerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi halinde ise Kurum patentin değiştirilmiş haliyle devamına karar verir. Patentin değiştirilmiş hali Bültende yayımlanır.

(7) Kurul, itirazlara ilişkin olarak yaptığı inceleme sonucunda patentin mevcut haliyle devamına karar verirse nihai kararı patent sahibine ve itiraz edene bildirilerek, karar Bültende yayımlanır.

(8) İtiraz işlemleri devam ederken, Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükmü uyarınca patent hakkının sona ermesi itiraz işlemlerinin devam ettirilmesine engel teşkil etmez.

(9) İtiraz, Kurul tarafından itiraz hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir.

(10) Kurulun Kanunun 99 uncu maddesi uyarınca vereceği kararlara Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında itiraz edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yıllık Ücretler

Yıllık ücretler

MADDE 106 – (1) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve Tebliğde belirtilen yıllık ücretler, Kurumun bildirimine gerek olmaksızın, başvuru tarihinden itibaren üçüncü yıldan başlamak üzere patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

(2) Yıllık ücretler, birinci fıkrada belirtilen sürede ödenmemesi hâlinde, Tebliğde belirtilen ek ücretle birlikte vadeyi takip eden altı ay içinde de ödenebilir.

(3) Yıllık ücretlerin ikinci fıkrada belirtilen sürede de ödenmemesi hâlinde, patent hakkı bu ücretin vade tarihi itibarıyla sona erer, patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapılır ve bu durum Bültende yayımlanır.

(4) Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen telafi ücretinin ödenmesi halinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibarıyla yeniden geçerlilik kazanır ve Bültende yayımlanır. Patent hakkının yeniden geçerlilik kazanabilmesi için telafi ücretinin ödendiğini gösterir bilginin talep formuyla birlikte, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma sunulması gerekir. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim en geç patent hakkının sona erdiği vade tarihinden başlayan bir yıllık sürenin bitimine kadar yapılır.

İKİNCİ KISIM

Patent Sürecine İlişkin İşlemler

Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi

MADDE 107 – (1) Patent başvuru veya patent dosyaları, Kanunun 102 nci maddesi hükmü kapsamında, ilgili ücretin ödenmesi koşuluyla üçüncü kişilerce bu dosyaların üzerinden veya bunların kaydedildiği diğer teknik araçlar vasıtasıyla incelenebilir. Aşağıda sayılanlar bu incelemenin kapsamı dışındadır:

a) Henüz bildirilmemiş taslak kararlar ve bildirimler ile bunlara esas teşkil eden dokümanlar.

b) Adının patent başvurusunda ve patentte belirtilmesi hakkından feragat etmiş olan buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Kurumun birimleri arasında yapılan yazışmalar.

ç) Kurumun, kamunun bilgilendirilmesi amacına hizmet etmeyeceğine karar verdiği diğer dokümanlar.

Patent başvurusunda ve patentte yapılabilecek değişiklikler

MADDE 108 – (1) Başvuru sahibi tarafından başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşmamak şartıyla patent başvurusunda değişiklik yapılabilir.

(2) Başvuru sahibi şekli eksiklik incelemesinin tamamlanmasından sonra gerekli gördüğü değişiklikleri başvurunun ilk kapsamını aşmamak ve şekli şartları sağlamak şartıyla yapabilir. Şekli eksiklik incelemesinin tamamlanmasından sonra, şekli şartları sağlamayan değişiklik talepleri dikkate alınmaz ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

(3) Başvuru sahibi kendi inisiyatifi ile araştırma raporunu aldıktan sonra tarifname, istemler ve resimlerde değişiklik yapabilir.

(4) Başvuru sahibi, patent başvurusunun incelenmesi sırasında Kurum tarafından yapılan ilk bildirime vereceği cevap ile birlikte kendi inisiyatifi ile tarifname, istem ve resimlerde değişiklik yapabilir.

(5) Birinci ila dördüncü fıkralar kapsamındaki değişikliklerin araştırma veya inceleme raporu düzenlenirken dikkate alınabilmesi için, bu değişikliklerin araştırma veya inceleme raporunun düzenlenmesi işlemlerine başlamadan önce Kuruma ulaşması gerekir.

(6) Başvuruda değişiklik yapılması durumunda bu değişikliklerin metin içerisinde nerelerde yapıldığının açık ve anlaşılır bir şekilde gösterildiği sayfalar da Kuruma sunulur.

(7) Kanunun izin verdiği hallerde patentte yapılacak değişikliklerle patentin sağladığı korumanın kapsamı aşılamaz.

Hataların düzeltilmesi

MADDE 109 – (1) Kuruma verilen dokümanlardaki çeviri hataları, yazım hataları, kopyalama hataları ve yanlışlıklar talep üzerine düzeltilebilir. Ancak düzeltme talebinin tarifname, istemler veya resimlerle ilgili olması durumunda düzeltmenin, bu maddede sayılanlar dışında bir amaç taşımadığı açık olmalıdır.

Patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi

MADDE 110 – (1) Kurum nezdinde patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebinin vekil tarafından yapılması durumunda taleple birlikte bu yetkileri açıkça belirten vekâletname aslının veya onaylı örneğinin Kuruma sunulması gerekir. Böyle bir vekâletnamenin Kuruma daha önce sunulmuş olması durumunda 124 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca Kurumun gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, önceki tarihli vekâletnameye ilişkin bilgi verilmesi halinde vekâletnamenin yeniden sunulması gerekmez.

(2) Başvuru veya patent sahibinin tüzel kişi olması durumunda bu tüzel kişi tarafından yapılan patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebinin işleme alınabilmesi için talebi yapan tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinin sunulması gerekir.

(3) Birden fazla başvuru veya patent sahibinin olması durumunda patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebini imzalama yetkisi yoktur.

Sicile kayıt ve hükümleri

MADDE 111 – (1) Patentin veya faydalı modelin verilmesi sürecindeki ve sonrasındaki işlemler ile patent veya faydalı model başvuruları, patentler veya faydalı modeller aşağıda sayılan unsurları içerecek şekilde Sicile kaydedilir:

a) Başvuru numarası ve başvuru tarihi.

b) Belge numarası ve belge verildiğinin yayımlandığı Bülten tarihi.

c) Koruma türü: Patent veya faydalı model.

ç) Başvuru şekli: Asıl, bölünmüş, ek patent, gizli.

d) Buluş başlığı.

e) Türkçe özet.

f) İstem sayısı, tarifname ve resimlerin sayfa sayısı.

g) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.

ğ) Başvuru veya belge sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.

h) Gizli tutulması istenmemişse buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

ı) Varsa patent vekilinin kimlik ve iletişim bilgileri.

i) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.

j) Korumanın başlangıç tarihi ve koruma süresi.

k) Başvurunun bölünmesi durumunda ilk başvurudan bölünen tüm başvuruların numarası.

l) Bölünmüş bir başvuru yapılması veya Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca yeni bir başvuru yapılması durumunda önceki başvurunun numarası, başvuru tarihi ve rüçhan bilgileri.

m) Kanunun 111 inci maddesine göre açılan dava ile bu dava sonucunda verilen ve kesinleşen hüküm.

n) Ek patent başvurusu yapılması durumunda asıl patent başvurusunun numarası, asıl patent başvurusunda da ek patent başvurularının numaraları.

o) Başvurunun yayım tarihi ve başvurudan ayrı yayımlanmışsa araştırma raporunun yayım tarihi.

ö) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu kaynağın veya bilginin, coğrafi kökeninin bilinmesi halinde coğrafi kökenine, bilinmemesi halinde nereden alındığına ilişkin bilgi.

p) Başvurunun veya Belgenin geçerlilik durumuna ilişkin bilgiler.

r) Başvuru veya patent ve faydalı model hakkına ilişkin hukuki işlemler.

s) Yıllık ücretler.

ş) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patentin verildiğine ilişkin Bülten tarihi.

(2) Kurum, birinci fıkrada sayılanların dışındaki herhangi bir bilginin de Sicile kaydedilmesine karar verebilir.

(3) Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun bir şekilde Sicile kaydedilmedikçe, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi

MADDE 112 – (1) Patent başvurusu sahibi, işlemleri devam eden patent başvurusu için en geç 103 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan son bildirime cevap verme süresi olan üç aylık sürenin bitimine kadar faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebinde bulunabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca dönüştürme talebinin yapılması halinde Kurum, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri vermesi ve araştırma talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine bildirir. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmemesi halinde, dönüştürme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görmeye devam eder. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmesi halinde, başvuru hakkında Kanunun faydalı model verilmesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Dönüştürme talebi yapılan başvuru için;

a) Daha önce araştırma raporu düzenlenmemişse Tebliğde belirtilen araştırma ücretinin,

b) Daha önce araştırma raporu düzenlenmişse, dönüştürülen başvurular için Tebliğde belirtilen ilgili araştırma ücretinin,

ikinci fıkrada belirtilen araştırma talebiyle birlikte ödenmesi gerekir. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken araştırma ücreti birinci fıkra uyarınca yapılan dönüştürme talebiyle birlikte de ödenebilir.

(4) Patent başvurusundan faydalı model başvurusuna dönüştürülmüş başvurular için yapılan yeniden dönüştürme talepleri işleme alınmaz.

Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi

MADDE 113 – (1) Faydalı model başvuru sahibi, işlemleri devam eden faydalı model başvurusu için en geç araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç aylık sürenin bitimine kadar başvurunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebinde bulunabilir.

(2) Böyle bir dönüşüm talebinin yapılması halinde Kurum, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde varsa gerekli belgeler ile birlikte araştırma ücretini de ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine bildirir. Söz konusu süre içinde gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde dönüşüm talebi kabul edilir ve dönüşümün kabul edildiği tarih itibarıyla başvuru için patent verilmesiyle ilgili hükümler uygulanır.

(3) Dönüştürme talebi yapılan başvuru için;

a) Daha önce araştırma raporu düzenlenmemişse Tebliğde belirtilen araştırma ücretinin,

b) Daha önce araştırma raporu düzenlenmişse, dönüştürme başvuruları için Tebliğde belirtilen ek araştırma ücretinin,

ikinci fıkrada belirtilen araştırma talebiyle birlikte ödenmesi gerekir. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken araştırma ücreti birinci fıkra uyarınca yapılan dönüştürme talebiyle birlikte de ödenebilir.

(4) Faydalı model başvurusundan patent başvurusuna dönüştürülmüş başvurular için yapılan yeniden dönüştürme talepleri işleme alınmaz.

İşlemlerin devam ettirilmesi

MADDE 114 – (1) Patent başvurusuna ilişkin işlemlere dair sürelere uymaması halinde başvuru sahibi, süreye uyulmamanın sonucunun bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, Tebliğde belirtilen ücreti ödeyerek ve süreye uyulmadığı için yapılamamış olan işlemin gereğini yaparak işlemlere devam edilmesini talep edebilir.

(2) Bu fıkrada yer alan maddelerde verilen sürelere uyulmaması halinde işlemlere devam edilmesi talep edilemez:

a) Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası.

b) Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası.

c) Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası.

ç) 72 nci madde.

d) 81 inci madde.

e) 84 üncü maddenin birinci fıkrası.

f) 96 ncı ve 119 uncu maddelerin ikinci fıkraları.

g) 99 uncu maddenin birinci fıkrası ve 120 nci maddenin on dördüncü fıkrası.

(3) Kurum, talebe ilişkin olarak yaptığı değerlendirme sonucunu başvuru sahibi ya da patent sahibine bildirir. Talebin kabul edilmesi halinde başvuru yayımlanmışsa bu durum Bültende yayımlanır.

(4) 103 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimlerde verilen üç aylık süreye uyulmadığı için yapılamamış olan işlemin gereğini yaparak işlemlere devam edilmesi talebi, üç bildirimden biri için ve bu madde uyarınca sadece bir kez yapılabilir.

(5) Bu maddede belirtilmeyen ancak talebin niteliğine göre işlemlerin devam ettirilmesinin mevzuat hükümlerine göre uygun olmadığı durumlarda işlemlerin devam ettirilmesi talebi Kurum tarafından işleme alınmaz.

(6) Bu madde hükümleri, işlemlerin devam ettirilmesi veya hakların yeniden tesisi ile ilgili süreler açısından uygulanmaz.

Hakların yeniden tesisi

MADDE 115 – (1) Patent başvurusu veya patent sahibi tarafından, patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlerde şartların gerektirdiği özen gösterilmesine rağmen, uyulması gereken bir süreye uyulamamasının patent başvurusunun reddine, geri çekilmiş sayılmasına, Kanunun 99 uncu maddesi uyarınca patentin hükümsüz kılınmasına veya diğer herhangi bir hakkın kaybına yol açması halinde, hakların yeniden tesisi talep edilebilir.

(2) Hakların yeniden tesisi talebi, uyulamamış olan sürenin bitiminden itibaren bir yılı geçmemek üzere, süreye uyulamama nedeninin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen ücret ödenerek yapılır. Ancak, Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen on iki aylık rüçhan süresine uyulamama durumunda, bu sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde hakların yeniden tesisi talebinde bulunulabilir.

(3) Hakların yeniden tesisi talebine dayanak olan gerekçeler ve bunları kanıtlayıcı bilgi ve belgeler taleple birlikte sunulur.

(4) Kurum, talebe ilişkin olarak yaptığı değerlendirme sonucunu başvuru sahibi ya da patent sahibine bildirir. Hakların yeniden tesisi talebinin kabul edilmesi halinde başvuru yayımlanmışsa bu durum Bültende yayımlanır.

(5) 103 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimlerde verilen üç aylık süreye uyulamadığı için yapılamamış olan işlemin gereğini yaparak işlemlere devam edilmesi talebi, bu madde uyarınca yapılamaz.

(6) Bu madde hükümleri, işlemlerin devam ettirilmesi veya hakların yeniden tesisi ile ilgili süreler açısından uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Lisans İşlemleri

Sözleşmeye dayalı lisans

MADDE 116 – (1) Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, lisans sözleşmesine konu olabilir.

(2) Lisansın Sicile kaydı ve yayımlanması için taraflardan birinin aşağıda sayılanlarla Kuruma başvuruda bulunması gerekir:

a) Talep Formu.

b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisans sözleşmesine konu olan patent başvurusunun veya patentin numarasını, lisans süresi ve varsa bedelini ve lisansın çeşidini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Lisans verme teklifi ve kullanma zorunluluğu

MADDE 117 – (1) Patent başvurusu veya patent sahibi, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğine ilişkin beyanı ve Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir bilgiyi içeren talep formunu Kuruma sunar.

(2) Kanunun 110 uncu ve 111 inci maddelerine göre başvuru veya patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni başvuru veya patent sahibinin, Sicile kaydedilmesiyle daha önce yapılmış lisans verme teklifi, kendiliğinden geri alınmış sayılır.

(3) Kurum, lisans verme tekliflerini Sicile kaydeder ve Bültende yayımlar.

(4) Patent başvurusu veya patent sahibi, lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması Bültende yayımlanır.

(5) Sicilde inhisari lisans verildiğine ilişkin bir kayıt olması durumunda başvuru veya patent sahibi ayrıca başkalarına lisans verme teklifinde bulunamaz, böyle bir talepte bulunulması durumunda bu talep Kurum tarafından işleme alınmaz.

(6) Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Sicile kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde izin verilmez.

(7) Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanım, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren üç yıllık veya patent başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde gerçekleştirilir. Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları ve patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki şartlar göz önünde tutulur. Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte olan bu sebepler, patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki sebepler olarak kabul edilir.

(8) Patentin kullanıldığına ya da kullanılamadığına ilişkin beyan, yedinci fıkrada belirtilen süre içinde Kuruma sunulur, Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Bu süre içinde kullanıldığına dair bildirim yapılmayan patentler Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çiftçi İstisnası

Çiftçi istisnası

MADDE 118 – (1) Kanunun 85 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca çiftçinin, patent sahibi tarafından veya onun izniyle satılan ya da başka bir ticari yolla sağlanan patentli damızlık veya diğer hayvan üreme materyalini, tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak, çiftçinin kendi tarım etkinliğini sürdürme amacıyla hayvan ya da diğer hayvan üreme materyalinin kullanılmasını kapsar.

(2) Birinci fıkra uyarınca çiftçiye sağlanan kullanma hakkı, çiftçinin patente konu olan damızlık ya da hayvan üreme materyalini kullanarak, kendi tarımsal faaliyetini sürdürmek amacıyla patente konu hayvanların çoğaltılmasını kapsar. Ancak bu hak, patente konu hayvan üreme materyalinin ticari satış amacıyla çoğaltmasını kapsamaz.

(3) Patent sahibi ile doğrudan ticari rekabete girecek şekilde bir damızlık işletmesi gibi hareket ederek patentli bir hayvanın üreme hücrelerinin, semeninin veya embriyolarının satışını yapmak, ticari amaçlı çoğaltma kapsamına girer.

(4) Süt üretimi veya kesim gibi tarımsal faaliyetini sürdürme amacıyla olması şartıyla, patentli bir çiftlik hayvanının yetiştirme yoluyla çoğaltılması, çoğaltılan hayvanın çiftçilik faaliyetlerinde kullanılması veya çoğaltılan hayvanın kendisinin veya yavrularının satılması birinci fıkrada belirtilen kullanma hakkının kapsamındadır.

BEŞİNCİ KISIM

Faydalı Model

Faydalı model başvurusunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 119 – (1) Kurum, 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurların tam olduğu veya 72 nci madde uyarınca unsurların tamamlandığı faydalı model başvurusunu ya da 73 üncü madde uyarınca Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren faydalı model başvurusunu;

a) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç olmak üzere başvuru formunda sunulması gereken bilgilerin tam olarak verilip verilmediği,

b) 74 ila 78 inci maddeler uyarınca sunulan unsurların 87 ila 94 üncü madde hükümlerinde belirtilen şekli şartlara uygun olup olmadığı,

bakımından inceler.

(2) Yapılan şekli inceleme sonucunda başvuruda eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikleri gidermesi istenir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

(3) Başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde giderilirse bu durum başvuru sahibine bildirilir ve başvurunun işlemlerine 120 nci maddeye göre devam edilir.

Faydalı model için araştırma talebinin yapılması ve araştırma raporunun düzenlenmesi

MADDE 120 – (1) Faydalı model başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın 119 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan bildirimden itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen ücret ödenerek yapılır. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) Araştırma raporunun düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin birinci fıkra uyarınca araştırma talebinde bulunması ve 119 uncu madde uyarınca başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmaması veya eksikliklerin süresi içinde giderilmiş olması gerekir.

(3) Araştırma raporu, tarifnamenin tamamı dikkate alınarak istemler itibariyle düzenlenir. Araştırma raporunda, faydalı modele konu buluşun yeni olup olmadığı konusunda karar verilmesinde dikkate alınabilecek ve raporun hazırlandığı tarihte erişilebilir olan dokümanlar belirtilir. Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz ve bu unsurlar raporda belirtilir. Araştırma raporu düzenlenirken, varsa üçüncü kişilerin faydalı model başvurusuna konu olan buluşa faydalı model verilebilirliğine ilişkin görüşleri de dikkate alınır.

(4) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse araştırma raporunda faydalı modelin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve bunların dayanakları belirtilir.

(5) Araştırma raporunda belirtilen her bir dokümanın, başvurunun hangi istemleri ile ilgili olduğu ve uygun olduğu durumlarda, belirtilen dokümanın hangi kısmının başvuru ile ilgili olduğu belirtilir.

(6) Rüçhan tarihinden önce, rüçhan tarihi ve başvuru tarihi arasında, başvuru tarihinde veya sonrasında yayımlanmış olan dokümanlar, araştırma raporunda ayırt edici şekilde belirtilir.

(7) Başvuru tarihinden önce yapılmış olan sözlü açıklama, kullanım veya bir başka yolla yapılan açıklamaya ilişkin doküman, yayım tarihi ve varsa yazılı olmayan açıklamanın tarihi ile birlikte araştırma raporunda belirtilir.

(8) Araştırma raporu, başvuru konusu buluşun uluslararası sınıflandırmaya göre yapılan sınıflandırmasını içerir.

(9) Araştırma raporu düzenlenirken, özetin ve buluş başlığının başvuru konusu buluşla ilgili olarak teknik bilgi verme amacına hizmet etmediği tespit edilirse, özet ve buluş başlığı Kurum tarafından yeniden düzenlenerek kesinleştirilir ve araştırma raporuna eklenerek başvuru sahibine bildirilir.

(10) Düzenlenen araştırma raporu, raporda belirtilen dokümanların birer kopyası ile birlikte başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(11) Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma raporu başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır. Dokuzuncu fıkra uyarınca özetin veya buluş başlığının değiştirilmesi durumunda araştırma raporunun yayımı değiştirilen özet veya buluş başlığını da içerir.

(12) Araştırma raporunun ve bu madde uyarınca değiştirilen özetin başvurudan ayrı olarak yayımlanması durumunda, Bültende yapılan yayım 101 inci maddede belirtilen bilgileri içerir.

(13) Başvurunun bazı istemlerinin Kanunun 143 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girmemesi veya tarifnamenin ya da bazı istemlerin yeterince açık olması durumunda araştırma raporu bu istemler itibariyle düzenlenir.

(14) Başvurunun istemlerinin tamamının Kanunun 142 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına girmesi veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmamasının araştırma raporunun düzenlenmesini engellemesi durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceği başvuru sahibine bildirilir. Araştırma raporunun düzenlenememesi halinde başvuru sahibine, söz konusu karara itirazlarını ve varsa başvurudaki değişiklikleri sunması için bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya değişikliklerin sunulmaması veya sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde başvuru reddedilir. Sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma raporu, tüm istemler veya araştırılabilir istemler için düzenlenir.

Araştırma raporuna itiraz ve görüşlerin sunulması

MADDE 121 – (1) Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Süresi içinde sunulmayan itiraz ve görüşler değerlendirmeye alınmaz.

Faydalı model belgesi düzenlenmesi

MADDE 122 – (1) Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve Tebliğde belirtilen belge düzenleme ücretinin ödenmesi durumunda faydalı model belgesi düzenlenerek başvuru sahibine verilir.

Patentlerle ilgili hükümlerin uygulanabilirliği

MADDE 123 – (1) Faydalı modele ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı modelin özelliği ile çelişmediği takdirde, bu Yönetmelikte patentler için öngörülen hükümler, faydalı model için de uygulanır.

BEŞİNCİ KİTAP

Ortak Hükümler

Vekâletname

MADDE 124 – (1) Kanuna veya bu Yönetmeliğe göre vekâletname sunulmasının gerekli olduğu hallerde, vekilin Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekâletname aslının veya vekil tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Kuruma sunulması zorunludur.

(2) Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan başvurularda, başvuru veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlere ilişkin bildirimler başvuru sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri varsa doğrudan başvuru sahibine yapılır. Başvuru sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa başvuru veya talep yapılmamış sayılır.

(3) Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisine haiz bir vekil aracılığıyla yapılan ve vekâletnamenin Kuruma sunulması zorunlu olan başvuru ya da taleplerde, vekâletnamenin Kuruma sunulmaması veya sunulan vekâletnamenin birinci fıkrada belirtilen şartları taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile iki aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri varsa bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa başvuru ya da talep yapılmamış sayılır.

(4) Kurum nezdinde başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi, itirazın geri çekilmesi işlemleri ile kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten vekâletname aslının veya söz konusu vekâletnamenin onaylı örneğinin Kuruma sunulması gerekir.

(5) Kurum nezdinde bir kişinin temsili amacıyla birden fazla vekilin tayin edildiği durumlarda, yetkilendirilmiş vekillerden herhangi birine bildirimde bulunulması yeterli olup, bu bildirim asile yapılmış sayılır.

(6) Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartları taşıyan bir vekâletnamenin Kuruma daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsaması durumunda, Kurumun gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, önceki tarihli vekâletnameye ilişkin bilgi verilmesi halinde vekâletnamenin yeniden sunulması gerekmez.

(7) Kurum, gerekli gördüğü hallerde vekilin yetkisini gösteren vekâletnamenin aslı ya da noter onaylı suretinin sunulması da dâhil her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.

(8) Tüzel kişi vekiller tarafından yürütülen işlemler için düzenlenen vekâletnamede temsil yetkisi ancak tüzel kişiye verilir. Gerçek kişi ve tüzel kişi vekiller için vekâletname, Kurum internet sitesinde yer verilen vekâletname örneklerinin formatına uygun olarak düzenlenir. Vekâletname üzerinde düzenleme tarihi, vekâlet verenin ve alanın kimlik bilgileri yer alır.

Devir ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler

MADDE 125 – (1) Marka, tasarım ve patentin devri yoluyla hak sahipliğinde meydana gelen değişiklik aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması halinde Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

c) Devre konu tasarım ve patent numarası ile marka tescil numarasının ve marka adının yer aldığı devir sözleşmesi.

ç) Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

(2) Patent devir bedelinin, devir sözleşmesinde belirtilmesi veya talep formunda beyan edilmesi zorunludur.

(3) Markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin tamamı ya da bir kısmı için devri mümkündür. Markanın kısmi devri halinde devredilen mal veya hizmetlerin ve sınıf numaralarının devir sözleşmesinde belirtilmesi zorunludur. Çoklu tasarımın tamamı ya da kısmen devri mümkündür. Tasarımın kısmi devri halinde devir sözleşmesinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaraları tek tek belirtilir. Markanın kısmi devri halinde, kısmi olarak devredilen mal veya hizmetler için; tasarımların kısmi devri halinde ise devredilen tasarımlar için devralan adına yeni bir tescil numarası ile yeni bir dosya oluşturulur. Devir kapsamındaki mal veya hizmetleri ya da tasarımları belirtecek nitelikte yeni tescil numarası ile yeni bir tescil belgesi düzenlenir. Marka ya da tasarım yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Yeni oluşturulan tescil belgesi hak sahibine gönderilir. Kısmen devredilen haklar için korumanın başladığı tarih ile koruma süresi değişmez.

(4) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gerekir:

a) Talep formu.

b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Haciz

MADDE 126 – (1) Marka, tasarım ve patent işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz, Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

(2) Marka, tasarım ve patentin haczi, hakkın devamı için gerekli ücretlerin yatırılmaması ya da istenilen belgelerin süresi içinde gönderilmemesi sebebi ile hakkın sona ermesine engel olmaz. Marka, tasarım veya patentin haczi, bu hakların devrine engel değildir.

Rehin

MADDE 127 – (1) Marka, tasarım ve patentin rehni, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması halinde Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

c) Rehne konu tasarım ve patent numarası ile marka tescil numarası ve marka adının yer aldığı rehin sözleşmesi.

ç) Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

(2) Birinci fıkra hükmü uyarınca kaydedilen rehinler 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca kurulan Rehinli Taşınır Siciline bildirilir.

(3) Marka, tasarım ve patent üzerindeki rehin aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Alacağın herhangi bir nedenle sona ermesi.

b) Rehnin bir şarta veya süreye bağlanmış olması halinde bu şartın gerçekleşmesi, gerçekleşmemesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkması ile sürenin sona ermesi.

c) Marka, tasarım ve patentin cebri icra yoluyla satılması.

(4) Rehnin sona ermesi halinde Sicilden terkini, alacaklıların terkine ilişkin talep formu ile talepte bulunması halinde mümkündür. Rehin hakkı sahibinin terkin talebinde bulunmaktan imtina etmesi halinde, marka, tasarım ya da patent hakkı sahibi, terkine ilişkin dava açarak ve bu davada verilen gerekçeli kararın kesinleşme şerhini içeren bir örneğini Kuruma sunarak rehnin terkinini talep edebilir. Marka, tasarım ve patentin cebri icra yoluyla satılması durumunda, satışa ilişkin belgenin aslı veya onaylı suretinin Kuruma sunulması ile rehin terkin edilir.

(5) Marka, tasarım ve patentin rehni, hakkın devamı için gerekli ücretlerin yatırılmaması ya da istenilen belgelerin süresi içinde gönderilmemesi sebebi ile hakkın sona ermesine engel olmaz. Marka, tasarım veya patentin rehni, bu hakların devrine engel değildir.

(6) 6750 sayılı Kanun ile bu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat hükümleri saklıdır.

Unvan, tür ve adres değişiklikleri

MADDE 128 – (1) Bir sınai mülkiyet hakkı sahibinin unvanının veya türünün değişmesi halinde bu değişikliğin ilgili Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gereklidir:

a) Talep formu.

b) Unvan veya tür değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya tür değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

(2) Unvan veya tür değişikliğinin Sicil kaydı, hak sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarına ve başvurulara uygulanır.

(3) Bir sınai mülkiyet hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin ilgili Sicile kaydedilmesi için talep formuyla Kuruma başvuruda bulunulması gereklidir. Ancak adres değişikliği, Kurumca belirlenecek diğer yöntemlerle de yapılabilir.

(4) Adres değişikliğinin Sicil kaydı, hak sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarına ve başvurulara uygulanır.

(5) Sınai mülkiyet hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir başvuruda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Kurum kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni başvuru veya talepte beyan edilen adres ilgili Sicile kaydedilir.

(6) Bu hüküm, geleneksel ürün adları hakkında da uygulanır.

Miras yoluyla intikal

MADDE 129 – (1) Bir sınai mülkiyet hakkının miras yoluyla intikal etmesi halinde, bu değişikliğin ilgili Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gereklidir:

a) Talep formu.

b) Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

(2) Bu hüküm coğrafi işaretler hakkında uygulanmaz.

Hukukî işlemlerin başvurulara uygulanması

MADDE 130 – (1) 125 ila 129 uncu madde hükümleri ile lisansa ilişkin hükümler, sınai mülkiyet hakkı başvuruları hakkında da uygulanır ve başvuru yayımlanmış ise 128 inci maddedeki haller hariç olmak üzere bu hükümlerle ilgili işlemler de Bültende yayımlanır.

(2) Sınai mülkiyet hakkı başvurusunun haczi veya rehni, başvuru işlemlerinin yürütülmesi için istenen belgelerin süresi içinde gönderilmemesi sebebi ile sınai mülkiyet hakkı başvurusunun işlemden kalkmasına engel olmaz.

(3) Bu hüküm coğrafi işaretler hakkında uygulanmaz.

Süreler, bildirimler, ücretler ve işlem formları

MADDE 131 – (1) Kanunun 160 ıncı maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları saklı kalmak üzere, Kurum tarafından yapılan bildirimler yazılı olarak yapılır ve bildirim tarihi olarak tebliğ tarihi esas alınır.

(2) Bu Yönetmelikte geçen form veya talep, Kurum tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formudur. Kuruma sunulacak başvuru veya taleplerde Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması esastır.

(3) Başvuru veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Kurumca sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(4) Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Kurum tarafından başvuru veya talep sahibinden belge asılları istenebilir. İhtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınır.

(5) Mükerrer veya hatalı yapılan ödemeler ile fazla yapılan ödemelerin fazlaya ilişkin kısmı, talep edilmesi halinde iade edilir.

Delil ibrazı

MADDE 132 – (1) Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Kurum, yapılan talep veya işleme ilişkin olarak noter onayı da dâhil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Yabancı dilde sunulan belgeler

MADDE 133 – (1) Kuruma sunulacak belgelerin yabancı dilde olması halinde, söz konusu belgelerin tamamının ya da bir kısmının yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin sunulması istenebilir. Tercümelerin süresi içinde sunulmaması halinde söz konusu belgeler dikkate alınmaz. Belgelerin onaylı tercümesinin sunulmasının zorunlu olduğu haller saklıdır.

Tescil belgesi sureti veya patentin onaylı sureti

MADDE 134 – (1) Marka, tasarım ve patent sahibi ile coğrafi işaret ve geleneksel ürün adını tescil ettirenin talebi halinde ilgili belge sureti verilir.

(2) Tescil belgesi sureti ile patentin onaylı suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Sicil sureti

MADDE 135 – (1) Tescilli veya verilmiş sınai mülkiyet haklarına ilişkin Siciller ile geleneksel ürün adı Sicili alenidir.

(2) Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile tasarım Sicil suretleri talep edilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi koşuluyla verilir.

(3) Henüz tescil edilmemiş bir marka tescil başvurusuna ilişkin bilgiler ve içerik, üçüncü kişilere ücret karşılığında ve sadece başvurunun Bültende yayımının ardından, yayımlanan bilgileri kapsayacak biçimde verilebilir.

(4) Yayımlanmış patent başvuruları veya patentler için talep edilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi koşuluyla Sicil sureti verilir. Talep edilmesi halinde Sicilde kayıtlı unsurlara ek olarak tarifname, istem, özet, varsa resimler ile araştırma ve inceleme raporları da verilir.

Eksiklik bildirimleri

MADDE 136 – (1) 16 ncı, 17 nci, 20 nci, 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 67 nci, 69 uncu, 125 inci, 127 nci, 129 uncu, 134 üncü ve 135 inci maddeler kapsamında öngörülen ücretlerin ödendiğine ilişkin bilginin taleple birlikte Kuruma sunulmaması veya ücretlerin eksik ödenmesi halinde eksikliği gidermesi için talep sahibine bir aylık süre verilir.

(2) 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 20 nci, 22 nci, 23 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 33 üncü, 67 nci, 69 uncu, 125 inci, 127 nci, 128 inci, 129 uncu, 134 üncü ve 135 inci maddeler gereğince yapılacak işlemlerde, ücret bilgisi dışında bir eksiklik tespit edilmesi halinde söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında kalan eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır. 33 üncü ve 66 ncı madde kapsamında kalan yayıma itiraz ücreti hariç olmak üzere birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki ücretler talep halinde iade edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 137 – (1) 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 138 – (1) 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğe, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe, 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe yapılmış olan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Coğrafi işaretlere ilişkin faaliyet bildirimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerin bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki bildirimleri 10/7/2017 tarihine kadar yapılır.

Denetim raporlarının sunulması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen coğrafi işaretlerin denetim raporları 10/1/2018 tarihine kadar Kuruma sunulur. Bu raporların sunulma tarihi, sonraki denetim raporları için Kanunun 49 uncu maddesinde öngörülen sürenin başlangıcında esas alınır.

Patent ve faydalı modellerin yıllık ücretlerinin ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, yıllık ücret ödemesi için vade tarihini takip eden altı aylık ek süresi dolmamış olan patent ve faydalı modellerin veya başvuruların yıllık ücretlerinin ödenmesinde 106 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Yürürlük

MADDE 139 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 140 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın