Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30072

Anadolu Üniversitesi’nden:

MADDE 1 – 28/8/2016 tarihli ve 29815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yabancı dilde eğitim yapan veya bilim alanı yabancı dil olan programlar dışındaki doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların; ana dilleri dışında başka bir yabancı dilden ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden ÖSYM’nin belirlediği eşdeğer puanı alması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu ve 2,00 GNO’ya sahip olması; lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’yasahip olması gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar için bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için, tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programının en düşük başarı puanını sağlaması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa, programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Lisansüstü eğitimde transfer edilecek dersin, eşit veya daha yüksek AKTS kredisine sahip olması koşulu aranır.

(3) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.”

“(5) Tezli yüksek lisans programındaki tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış olması koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş ve sanatta yeterlik tezi reddedilmiş öğrenciye ise talepte bulunması durumunda, enstitü yönetim kurulu tarafından reddedilen tezinin dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış olması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 8 ‒ Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eczacılık Fakültesinin anabilim dalları hariç bir öğretim üyesinin doktora/sanatta yeterlik programında tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olması gerekir.”

MADDE 9 ‒ Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora/sanatta yeterlik programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/8/2016

29815

Bu Yazıyı Paylaşın