SGK Genelgesi 2016/8 (2013/30 Sayılı Genelge Hk.)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 05 Nisan 2016

Sayı: 41481264/229

Konu: 2013/30 Sayılı Genelge

GENELGE

2016/8

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 22/7/2013 tarihli ve 2013/30 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Bu defa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiş ve bahse konu değişiklik 1/3/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle, 2013/30 sayılı Genelgede belirtilen bazı usul ve esaslar, 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden aşağıda belirtildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde faaliyet gösterip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmünden yararlanan işyerleri, 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, işyerinde ilgili ayda on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalıların tamamından dolayı söz konusu indirimnedn yararlanabilecektir.

Buna karşın, 2016/Şubat ayı ve öncesine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde 46486, 56486, 66486 kanun numarasını seçerek bildirim yapan işyerlerinde ilgili ayna on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının sağlanması gerektiğinden, 2016/Şubat ayı ve öncesinde on sigortalının altına düşülmesi halinde o ay için sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Örnek: 1 Niğde ilinde 20/1/2016 tarihinde faaliyet geçen (A) Anonim Şirketine ait işyerinde, kanun kapsamına alındığı tarih itibariyle yedi (7) siortalı çalıştırıldığı ve 2016/Şubat ve Mart aylarında da bu sigortalılar dışında herhangi bir sigortalının işe alınmadığı varsayıldığında,

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın