İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30257

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın İran İslam Cumhuriyeti dışında kalan tüm ülkeler için karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanların ile İran İslam Cumhuriyeti için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti  (ABD Doları/Ton*)
3903.11.00.00.00 Genleşebilen 1.525
3903.19.00.00.00 Diğerleri 1.425

* Ton: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun İran İslam Cumhuriyeti dışında kalan tüm ülkeler için Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte, İran İslam Cumhuriyeti için Ek-3’te yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın