MEB Genelgesi 2018/3 2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Sayı : 14424368-10.06.01-E. 1218818

17.01.2018

Konu : 2018 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programı Genelgesi

GENELGE

2018/3

Kalkınma Planları ve Hükümet Programı çerçevesinde; Bakanlığımızca temel eğitimde çağ nüfusunun %100 okullaşmasının sağlanması, eğitimde kalitenin arttırılması, ikili eğitimden tam gün eğitim uygulamasına geçilmesi, okul öncesi eğitimin 5 yaş grubu çocuklar başta olmak üzere yaygınlaştırılması, yenilenen müfredatın gerektirdiği fiziki ortamların ve donanımın sağlanması, stratejik hedef olarak belirlenmiştir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda eğitim yatırımlarına ayrılan ödeneklerin, öncelikli olarak tam gün eğitim uygulamasına geçilmesi ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla etkin, verimli ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.

1739 sayılı Kanunun 51. maddesi gereği; her derece ve türdeki eğitim kurumlarıııa ait bina ve tesisler, çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Millî Eğitim Bakanlığınca planlanır ve yaptırılır.

Yapım programında yer alan ve/veya yeni teklif edilecek projelerin proje bilgilerinin doğruluğundan ve İlin öncelikli yatırım ihtiyacının planlamasından İl Millî Eğitim Müdürü bizzat sorumludur. 2018 yılında öngörülen amaç ve öncelikler çerçevesinde; devam eden projelerin tamamlanarak eğitim hizmetine sunulması ve derslik ihtiyacının giderilmesi amacıyla yeni projelerin seçiminde etkili ve isabetli planlama yapılacaktır. Atıl durumda kalacak ya da başka bir hizmette kullanılacak hiçbir yatırıma yer verilmeyecektir.

Yapım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler gerekçeleri belirtilerek yapım programından çıkarılması teklif edilecektir.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesinde, İl Özel İdaresi bütçelerine bu Kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç olmak üzere, yıllık gelirlerinin en az %20’si oranında ilköğretim ödeneği ayrılması gerektiğinin hükme bağlandığı bilinmektedir. Bu hüküm gereğince belirtilen ödeneğin artırılması için çaba sarf edilecektir.

2018 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programı; 2017 yılından devreden ödenekler, 2018 yılı için İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenekler, 2018 yılı için Genel Bütçeden gönderilen ödenekler, yerel imkânlarla sağlanabilecek ödeneklerle birlikte hayırsever katkıları dikkate alınarak Valiliklerce (Millî Eğitim Müdürlükleri) hazırlanacaktır.

2017 Yılı Yapım Programında yer alan, sözleşmeye bağlanmış yıllara sari projelerin ödenek tutarları toplamı kadar ödenek, yılı ödeneği olarak konulduktan sonra devam eden İhale edilmemiş projelere öncelik verilecektir. Yıl içinde bitmesi planlanan projelerin ödeneklerinin tamamı, yıllara sari projelerin ise proje tutarlarının en az %20’si kadar ödenek 2018 yılı ödeneği olarak konulacaktır.

2018 yılında tekli eğitime geçecek veya hali hazırda tekli eğitime geçmiş olan iller;

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın