Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 28/1/2016

Sayı: 24010506/031/38

Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE

2016/3

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası için tespit edilerek, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca milli seviyede tek asgari ücret uygulamasına karar verilmiş olup alınan karara istinaden;

— 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 54,90 (ellidört lira doksan kuruş) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

 

ÖZEL SEKTÖRDE

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Tutar (TL)
Günlük kazanç alt sınırı 54,90
Aylık kazanç alt sınırı 1.647,00
Günlük kazanç üst sınırı 356,85
Aylık kazanç üst sınırı 10.705,50

 

KAMU SEKTÖRÜNDE

15/12/2015 – 14/1/2016 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

Tutar (TL)
2015 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 42,45 TL x 16 gün = 679,20
2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 54,90 TL x 14 gün = 768,60
15/12/2015 – 14/1/2016 devresi için : 679,20 TL + 768,60 TL = 1447,80
15/12/2015 – 14/1/2016 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2015 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 275,93 TL x 16 gün = 4.414,88
2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 356,85 TL x 14 gün = 4.995,90
15/12/2015 – 14/1/2016 devresi için : 4.414,88 TL + 4.995,90 TL = 9.410,78
15/1/2016 ila 14/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı 1.647,00
Aylık kazanç üst sınırı 10.705,50

1.2 Çırak ve Öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50 si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın