Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/6)

01 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29611

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla; ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerde kullandıkları çiğ süt ve/veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin on yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Analiz raporu: İl müdürlüklerince, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2012/3)’ne göre numune alınarak ilgili laboratuvara gönderilen ve 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği (Tebliğ No: 2005/18)’nin Ek-2’sinde belirtilen değerlere uygun olduğunu gösteren belgeyi,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Çiğ süt: İnek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40°C’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısını,

ç) Çiğ süt referans birim fiyatı: Konsey tavsiye fiyatları ve üretim maliyetleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe çiğ süt alımı için belirlenen fiyatı,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e) Hak ediş formu: İhracatçı firmaların üyesi olduğu İhracatçı birlikleri tarafından hazırlanan, ihraç edilen ürün miktarı ile ürün içerisinde kullanılan süt tozu miktarlarını gerçekleşen ihracata ait gümrük beyannamesi tescil tarihini gözeterek aylar itibarıyla gösteren belgeyi,

f) İhracatçı: Bünyesinde süt tozu kullanılan işlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren firmayı,

g) İhracatçı birlikleri: İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan birlikleri,

ğ) İhracat ön izin belgesi: Genel Müdürlük tarafından verilen, doğrudan süt tozu ihracatında destekleme kapsamına alınacak süt tozu miktarını ton olarak gösteren belgeyi,

h) İl müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,

ı) Komisyon: Bakanlıktan iki, ihracatçı birliklerinden iki, Ekonomi Bakanlığından bir, Konseyden iki üyenin katılımı ile oluşan komisyonu,

i) Konsey: 8/6/2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan Ulusal Süt Konseyini,

j) Kota: Desteklemeye esas olacak, bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla Bakanlıkça üretilmesine izin verilen süt tozu miktarını,

k) Kota dönemi: Bakanlıkça süt üretim arz akışına göre belirlenecek olan dönemleri,

l) Süt tozu: Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süt Tozu Tebliği (Tebliğ No: 2005/18)’ne uygun süt tozunu,

m) Süt tozu ihracatçısı: Bakanlıktan alınan ön izin kapsamında süt tozunu ihraç eden firmayı,

n) Süt tozu üreten/ürettiren firma: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip, Konseye üye olan firmayı veya bu özelliklere sahip bir firma ile süt tozu üretimi sözleşmesi yapmış olan üretici örgütünü,

o) Süt ürünleri ihracatçısı: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında aldığı çiğ sütü kendi tesislerinde işleyip süt ürünü olarak ihraç eden, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösteren ve Konseye üye olan firmayı,

ö) Tahsisat belgesi: İhracatçı Birliklerinin hak ediş bildirimini müteakip Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen, ihracatın gerçekleştiği ayları, süt tozu miktarlarını ve süt tozunun hangi firmadan alınacağını gösteren, desteklemeye esas belgeyi,

p) Üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birliği, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliğini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çiğ Süt ve Süt Tozunun Temini ve Destekleme Esasları

Süt tozunun yurt içinde ürettirilmesi ve temin edilmesi

MADDE 4 – (1) İhracı yapılan işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan süt tozunun ve çiğ sütün yurt içinden temin edilmesi esastır.

(2) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, piyasaya müdahale amacıyla süt tozu alımı yapmış ise süt tozu bu kurumdan temin edilir. Piyasa müdahalesinin olmadığı durumlarda süt tozu, Bakanlıkça üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten/ürettiren firmalardan temin edilir.

(3) Yurt içinden temin edilemeyen özel ürün kapsamındaki süt tozunun, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygun görüşü ile Konseyce düzenlenen süt tozunun yurt içinden temin edilemediğine dair belge olması kaydıyla ithal edilmesine Bakanlıkça izin verilebilir.

(4) Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esastır. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun belgelendirilmesi zorunludur.

(5) Süt tozu ve diğer süt ürünlerinde kullanılan çiğ sütün 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olması gerekir.

(6) Süt tozu ve diğer süt ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan çiğ süt Gıda Kodeksine uygun olur.

Desteklemeden faydalanma koşulları

MADDE 5 – (1) Bakanlıkça tahsis edilen kota kapsamında süt tozu üreten/ürettiren firmaların ihracatçı firmaya satmış olduğu birim ton süt tozu için ihracatçı firmaya destekleme ödemesi yapılır. Süt tozu üreten/ürettiren ile ihracatçı firmalar arasında süt tozu alımına dair sözleşme yapılması zorunludur.

(2) Süt ürünleri ihracatçısının ihraç ettiği ürünlerde kullandığı çiğ sütün, süt tozu eşdeğeri için çiğ süt üreticilerine veya örgütüne destekleme ödemesi yapılır.

(3) Bakanlıkça gerekli görülen hallerde, süt tozu ihracatçısına, Bakanlıktan ihracat ön izin belgesi almaları ve ön izin tarihinden sonra dört ay içerisinde analiz raporuyla belgeleyerek ihraç etmeleri koşuluyla doğrudan süt tozu ihracatı için destekleme ödemesi yapılır. Ancak yurt dışı alıcılarla, uzun süreli sözleşmeli satış yapan ihracatçıların, sözleşmelerini ibraz etmeleri halinde bu süre uzatılabilir.

(4) Desteklemeden yararlanacak firmalar piyasadan aldığı çiğ sütlerde referans fiyata uymak zorundadır.

Süt tozu kotası için müracaat

MADDE 6 – (1) Destekleme kapsamında süt tozu kotası talep eden süt tozu üreten/ürettiren firmalar müracaatlarını; işletmenin kurulu bulunduğu yerdeki il müdürlüklerine veya Konseye yapar. Müracaat sırasında firmalardan Bakanlıktan alınan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi ve Konseye üyelik belgesi istenir. Üretici örgütleri, üretim sözleşmesi yaptığı firmaya ait belgeleri ibraz eder.

Kota miktarının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren firmaların süt tozu üretim kota miktarları ve kotaların dağıtım tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Genel Müdürlükçe, kotaların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçı birlikte veya ayrı ayrı bu Tebliğ amacına uygun olarak değerlendirilir.

a) Süt tozu üreten/ürettiren firmalara taahhütleri ve kapasiteleri dikkate alınarak kota verilebilir.

b) Arz fazlalığı oluşan bölgelerden süt alımının gerçekleştirilecek olması kota tahsisinde dikkate alınır.

c) Kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı soğutulmuş çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Konseye yapılır. Bu talepler kota tahsisinde değerlendirilebilir.

ç) Süt tozu üreten/ürettiren firmaların bir önceki ay içerisinde işledikleri süt miktarları, elinde bulunan stok miktarları ve tahsis edilen kotaların kullanım oranları, ihracatçı firmaların süt tozu hak ediş miktarları kota tahsisinde göz önünde bulundurulur.

(3) Bakanlık süt arzının yetersiz olduğu dönemlerde kota tahsisi yapmayabilir. Kota tahsisi yapılmayan dönemlerde destekleme birim fiyatı belirlenir ve bu aylarda gerçekleşen ihracat karşılığı oluşan süt tozu hak edişleri, bu fiyatlar üzerinden takip eden aylarda tahsis edilen kota kapsamında üretilen süt tozundan karşılanır.

Destekleme birim fiyatının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Destekleme birim fiyatı, Komisyonun raporu dikkate alınarak ihracatçı, süt tozu ihracatçısı ve süt ürünleri ihracatçısı için Bakanlıkça belirlenir.

(2) Birim fiyat oluşumunda; kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan yağlı/yağsız süt tozu ortalama birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozu yurt içi üretim maliyeti farkı, üretici fiyatları, depolama ve taşıma fiyatları, yurt içi ve yurt dışı süt tozu kalite farkları ile yurt içi stok durumu dikkate alınır.

(3) İhraç edilen süt ürünlerine karşılık süt tozu eşdeğeri için çiğ süt üreticilerine yapılacak destekleme ödemesinde birim fiyat, süt tozu üretiminde kullanılan enerji ve taşıma giderleri düşülerek belirlenir.

(4) Birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esastır.

(5) Süt tozu üreten/ürettiren firmalar maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yağlı/yağsız süt tozu üretim maliyetlerini aylık olarak Konseye bildirirler.

(6) Komisyon, her ayın son beş iş günü içinde Konseyin belirlediği gün, birim fiyat için toplanır.

Süt tozu kullanımı, ihracat ve satış işlemleri

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, firmaların ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin karşılığında oluşan süt tozu miktarı ve ihracatın gerçekleştiği ayları gösterir biçimde ihracatçı birlikleri tarafından Ek-2’de yer alan hak ediş formu hazırlanarak Konseye gönderilir. Desteklemeden faydalanacak ihracatçı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar, ihracatın gerçekleştiği ayı ve kullanılan süt tozu miktarını gösteren tahsisat belgeleri ile desteklemeye müracaat etmek zorundadırlar. Konsey bu belgeleri bir liste halinde hazırlayarak her ayın son gününe kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Belge asılları beş yıl boyunca Konseyde saklanır.

(2) Süt tozu hak edişi, aşağıda belirtilen kurallara göre yapılır:

a) İhracatçı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalar, ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen ürünlere ait beyannameler ve sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat ederler. İhracatçı birlikleri bu belgeleri inceleyerek ihracatçı veya süt ürünleri ihracatçısı firmanın gerçekleştirdiği ihracata ait gümrük beyannamesi tescil tarihini gözeterek, aylık olarak hak ediş formu düzenler, Genel Müdürlüğe ve Konseye gönderir.

b) Konsey, hak ediş formu ve süt tozu üreten/ürettiren firmalar ile ihracatçı firmalar arasında yapılan sözleşmelerde ve alım satım faturasında yer alan bilgilere istinaden hak ediş formu tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tahsisat belgesi düzenler.

c) Birden fazla süt tozu üreten/ürettiren firmadan süt tozu alınması durumunda alım yapılan firma sayısı kadar tahsisat belgesi düzenlenir.

ç) Hak ediş formuna istinaden hazırlanan tahsisat belgelerine ilişkin bilgiler Konsey tarafından Genel Müdürlüğe ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yazılı olarak bildirilir.

d) Konsey tarafından düzenlenecek tahsisat belgelerinde süt tozu yağlı/yağsız olarak ayrılmaz. Ancak, bu durum satışa ilişkin faturalarda belirtilir.

Desteklemeye müracaat

MADDE 10 – (1) Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçı, süt tozu ihracatçısı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirge).

c) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.

ç) Aslı görülmek suretiyle yetkili kişilerin imza sirküleri nüshası.

d) Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılmış çiğ süt alımına dair sözleşme.

e) Destekleme kapsamında süt tozu veya diğer süt ürünleri üretimi için gerekli olan çiğ sütün alımında, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenen, süt miktarının litre olarak belirtildiği müstahsil makbuzları/faturaların aslı veya vergi dairesi müdürlüğü ya da mal müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi. Belge, e-fatura ise; www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek il müdürlüğünce onaylanmış çıktısı.

(2) Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçılardan birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1’de yer alan üretim taahhütnamesi.

b) Tahsisat belgesi.

c) İşletme kayıt belgesi.

ç) Süt tozu üreten/ürettirenlerce ton olarak düzenlenmiş ve il müdürlüğü tarafından üzerine “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulamasından yararlandırılmıştır.” kaşesi basılmış satış faturasının aslı veya sureti.

(3) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt tozu ihracatçılarından birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Bakanlıkça verilen ihracat ön izin belgesi.

b) İhracat ön izin belgesi alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ihracatın gerçekleştiğini gösteren belge.

c) Analiz raporu.

(4) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt ürünleri ihracatçılarından birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1’de yer alan üretim taahhütnamesi.

b) Tahsisat belgesi.

c) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi.

ç) Alım yaptığı çiğ süte ait Ek-5’de yer alan destekleme ödemesinin yapılacağı üretici veya üretici örgütü listesi.

İcmallerinin hazırlanması ve destekleme ödemesi

MADDE 11 – (1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Destekleme başvuruları, Bakanlıktan İşletme Kayıt Belgesinin alındığı il müdürlüğüne veya süt tozu üreten/ürettiren işletmenin kurulu bulunduğu yerdeki il müdürlüklerine yapılır.

b) Destekleme kapsamındaki çiğ süte ait fatura veya müstahsil bilgilerinin Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kaydını, il müdürlükleri yapar.

c) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamının incelenmesi il müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

ç) Desteklemeye esas olacak satış faturası ve tahsisat belgesinde gösterilen süt tozu miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktar ile uyumlu olur. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.

d) Destekleme ödemeleri, ihracatçı ve süt ürünü ihracatçısı firmanın gerçekleştirdiği ihracata ait gümrük beyannamesi tescil tarihi baz alınarak, Genel Müdürlükçe belirlenmiş aynı aya ait birim fiyat üzerinden yapılır.

e) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar ile ilgili; ürün bünyesinde kullanılan süt tozu ihracatı için Ek-3’te, doğrudan süt tozu ihracatı için Ek-4’te, süt ürünleri ihracatı için Ek-5’te yer alan icmal tablosu düzenlenerek onaylanır ve ilgili tahsisat belgeleriyle birlikte beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

f) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmal, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılır.

g) İhraç edilen ürünün yurda geri getirilmesi halinde yapılan destekleme ödemesi Bakanlıkça geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki ve sorumluluklar

MADDE 12 – (1) Süt tozu üreten/ürettirenlerce düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, bu Tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayımlamaya, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara bağlı kalmak koşulu ile Bakanlık yetkilidir.

(2) Üretici örgütlerince arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreten/ürettirenlerce süt tozu olarak işlenmesi ve üretim için ihtiyaç duyulan çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemeler konusunda Konsey yetkilidir.

(3) Destekleme kapsamında üretim yapmak isteyen süt tozu üreten/ürettiren firmalar stok bilgilerini aylar bazında Konseye bildirmek zorundadır. Konsey, süt tozu üretim stoklarını Genel Müdürlüğe, Ekonomi Bakanlığı ve ihracatçı birliklerine bildirir.

(4) Kendisine verilmiş aylık süt tozu kotasını herhangi bir sebeple üretmeyen süt tozu üreten/ürettiren firmaların kotalarını, bir sonraki ay içerisinde talebi olan diğer firmalara verme hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.

(5) Yurt içerisinde ihracatçılara satılacak olan süt tozu paketleri üzerinde “Bu Ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleme uygulaması kapsamındadır.” yazısı bulunur.

(6) İl müdürlüklerince destekleme evrakları beş yıl boyunca ayrı bir dosyada tutulur.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilenler bu desteklemeden yararlandırılmazlar:

a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.

c) Kamu kurum ve kuruluşları.

Finansman ve ödemeler

MADDE 14 – (1) Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 15 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan faizi ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Bu Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile destekleme kapsamında tedarik ettiği süt tozunu yurt içinde sattığı tespit edilen ihracatçı firmalar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/60) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/60) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın