Otomatik Katılım Sisteminde Emeklilik Şirketi Seçimine İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Tarih: 12 OCAK 2017

Sayı: 2017/08

Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulaması Kapsamında Emeklilik Planı Sunan Emeklilik Şirketleri:

Bilindiği üzere, 6740 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek Madde 2 kapsamında işverenler çalışanlarını Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketlerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir.

 • Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş.
 • Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
 • Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
 • Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Garanti Emeklilik ve Hayat Ş.
 • Groupama Emeklilik A.Ş.
 • Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş
 • Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş
 • Vakıf Emeklilik A.Ş.
 • Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İşverenlerce Emeklilik Şirketinin Seçiminde Dikkate Alınabilecek Hususlar:

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “İşverenin emeklilik sözleşmesi yapacağı şirketin belirlenmesinde dikkate alacağı kriterler” başlıklı 22/C maddesi aşağıdaki hükümleri amirdir.

“İşveren, şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alır. İşveren, şirket seçimi sebebiyle şirketten komisyon dâhil hiçbir şekilde maddi menfaat sağlayamayacağı gibi, şirket de işverene bu şekilde bir teklifte bulunamaz.

İşveren, işyerindeki çalışanlarını farklı emeklilik planlarına dâhil edebilir.”

Öte yandan, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işverenler, sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklardır. Bu kapsamda, işverenin şirket seçiminde çalışana sağlanan avantajları (plan kapsamında çalışana sunulan ek faydalar, fondan yapılan kesintiler vb.) dikkate almasının yanısıra hizmet kalitesini de göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Yönetmeliğin “Emeklilik sözleşmesinin asgari içeriği” başlıklı 22/D maddesinde otomatik katılım kapsamında kurulacak emeklilik sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri yer almakta, ücret ödeme günü ve mutabakat süreci belirlenmekte, ilgililere yapılacak iade ve ödeme esasları, çalışana ait güncel verilerin tutulması ve ilgililere yapılacak bildirimlerin usulü belirlenmektedir. Bu sözleşme ile şirket seçimi ve katkı payının işveren tarafından şirkete aktarılması hariç ilgili diğer yükümlülüklerin şirketlerce yerine getirilmesi kararlaştırılabilmektedir. Anılan madde kapsamında;

 • cayma,
 • ödemeye ara verme,
 • katkı payı oranının değiştirilmesi,
 • ayrılma,
 • emekli olma

vb. taleplerin çalışanlarca “işverenler yerine emeklilik şirketine bildirilmesine” ilişkin hususlar emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılabilmektedir. Bu çerçevede;

 • Yukarıda listelenen talepler ile buna benzer taleplere ilişkin operasyonların emeklilik şirketi tarafından üstlenilip üstlenilmediği,
 • Otomatik katılım operasyonlarına ilişkin olarak emeklilik şirketi tarafından bir platform sağlanıp sağlanmadığı

gibi hususların hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde işverenlerce göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın