Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31687

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

  1. s) Asgari kapasite: Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alan/alacak olan gerçek kişinin kendi adına, tüzel kişiliklerin ise tüzel kişilik adına kayıt ve tescil edilmiş ve bu Yönetmelikle belirlenmiş nitelikleri haiz, asgari olarak sahip olmaları gerekenözmalbirim taşıt sayısını,

ş) Özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına tescilli taşıtı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “250.000 TL sermayeye” ibaresi “1.000.000 TL ödenmiş sermayeye”, “12.000 TL sermayeye” ibaresi “200.000 TL ödenmiş sermayeye” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan, Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünde sayılan Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Beşinci Bölümünde sayılan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, tefecilik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı veya 6475 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hüküm giymiş olmaması.”

“e) Ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 42 adet, il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin asgari 5 adet özmal motorlu taşıta sahip olması, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması ve bunların sadece yetki belgesi sahibinin faaliyetlerinde kullanılması.

  1. f) Merkezinde veya şubelerinin bulunduğu il sınırları içinde en az 200 m²’likkapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız asgari bir adet taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları.
  2. g) Her bir şubenin, (f) bendinde belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m²’likkapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları.”

“(3) Taşıtın elektrikli taşıt olması halinde, elektrikli taşıt birinci fıkranın (e) bendinde belirlenen asgari kapasite hesabında %25 fazla olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İdari ücretin hizmet sağlayıcısı tarafından birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde öngörülen son ödeme tarihlerine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, anılan fıkralarda öngörülen tarihlerden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. Söz konusu faiz ile birlikte alınacak idari ücretleri, son ödeme tarihinden itibaren eylül ayının sonuna kadar ödemeyen veya eksik ödeyen hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi Kurum tarafından iptal edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile katılmamız uygun bulunan ADR uyarınca taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) ADR uyarınca taşınması mümkün olan tehlikeli maddelerin kabulü ile sunulacak posta hizmeti, ADR Bölüm 3.4 (sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar) ya da ADR Bölüm 3.5 (istisnai miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar) kapsamında gerçekleştirilebilir. Bu maddelerin kabulü ile sunulacak posta hizmetinde, ADR ve 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygulama birliğinin sağlanabilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde posta hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcıların 6 ncı maddenin birinci fıkrasının;

  1. a) (c) bendinde yer alan hususlar ile (ç) bendinde belirtilen sermaye şartını sağladıklarını gösterir belgelerle birlikte bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde Kuruma başvurmaları gerekir. Anılan tarihe kadar sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin yetkilendirmeleri iptal edilir.
  2. b) (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan motorlu taşıt ve taşınmazlara ilişkin şartları yerine getirdiklerini gösterir bilgileri bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren on iki ay içerisinde Kuruma göndermeleri gerekir. Anılan tarihe kadar bu yükümlülükleri yerine getirmeyen hizmet sağlayıcıların yetkilendirmeleri iptal edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/6/2014 29019
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2014 29222
2- 11/5/2015 29352
Bu Yazıyı Paylaşın