tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

08 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31592 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2021/5

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 12/08/2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- (1) Halihazırda Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” nde kayıtlı (aktif/pasif) işbu Karar eki Ek-1 ’de yer alan 52 adet ilacın geri ödeme kapsamından çıkarılmasına,

Tamamı için tıklayınız.