altinoz.com.tr

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2946)

11 Eylül 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31241

CUMHURBAŞKANI KARARI

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2946

Ekli “özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

10 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/2/2017 tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.