Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31727

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğine 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Uygulanacak indirim oranları

MADDE 3/A – Elektrik, su ve gaz sayaçlarının ilk, periyodik ve stok muayenesi için verilen başvuru beyannamesinde yer alan sayaç sayısının;

0-200 adedi için % 100’ü,

201-500 adedi için % 80’i,

501-1000 adedi için % 60’ı,

1000 adetten fazlası için % 40’ı,

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır. Aynı beyannamede farklı muayene ve damgalama ücretine sahip sayaçların bulunması durumunda, yukarıdaki kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken muayene ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın