Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31727

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/1/2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“k) İl müdürlüğü: Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe  aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde analizleri yapılan ve sınır değerlerin altında kalan dip tarama malzemesi yine bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 30/6/2024 tarihine kadar Marmara Denizi’nde bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında belirlenen boşaltım alanlarına boşaltılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/1/2020 31008
Bu Yazıyı Paylaşın