altinoz.com.tr

Nükleer Düzenleme Kurumu İşlem ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği

26 Temmuz 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31904

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı işlem ve hizmet bedellerinin belirlenmesine ve tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bedel: İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yer alan işlem ve hizmetlerin parasal karşılığını,

b) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi: Kurumun işlem ve hizmetleri ile bunların parasal karşılığının belirlendiği ve Kurumun internet sayfasında yayımlanan listeyi,

c) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşlem ve Hizmet Bedellerine İlişkin Hususlar

İşlem ve hizmetler

MADDE 4- (1) Kurumun işlem ve hizmetleri aşağıdaki ana başlıkları içerir:

a) Yetkilendirme.

b) Denetim ve yerinde inceleme.

c) Değerlendirme.

ç) Onay.

d) Belgelendirme.

e) Diğer.

(2) Birinci fıkrada belirlenen ana başlıklara ilişkin alt başlıklar İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde belirlenir.

Bedel tespiti

MADDE 5- (1) Kurumun işlem ve hizmet bedelleri yıllık olarak aşağıdaki usulle tespit edilir:

a) Kurumun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl, bir sonraki yılda uygulanacak bedellerin tespit edilebilmesi amacıyla Kurumun ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak işlem ve hizmetin maliyet unsurlarının niteliğine göre; yeniden değerleme oranı, yurt içi üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer hususlar dikkate alınarak bir sonraki yılın İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı hazırlanır.

b) Hazırlanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı en geç cari yılın Aralık ayının ilk haftasında Kurula sunulur.

c) Kurul tarafından onaylanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi, en geç Aralık ayının son iş günü Kurumun internet sayfasında yayımlanır.

Yıl içerisindeki değişiklikler

MADDE 6- (1) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikler, Kurul kararı ile uygulamaya konulur. Yapılan değişiklikler Kurumun internet sayfasında yayımlanır.

İşlem ve hizmet bedellerinin ödenmesi

MADDE 7- (1) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde aksi belirtilmedikçe, işlem ve hizmet bedeli ödemeleri hizmet gerçekleşmeden önce verilecek tahakkuk numarası ile yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre yapılır.

(2) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde ödemelerin kısım kısım yapılacağının belirlendiği durumlarda ilgili kısma ilişkin ödenecek bedel; yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre belirlenir, verilecek tahakkuk numarası ile İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde belirlenen süre içerisinde ödenir.

(3) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde ödemelerin hizmet gerçekleştikten sonra yapılacağının belirlendiği durumlarda ödenecek bedel; hizmetin verildiği tarihte yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre belirlenir, verilecek tahakkuk numarası ile İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde belirlenen süre içerisinde ödenir.

(4) Süresinde ödenmeyen Kurum alacakları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Bedel iadesi

MADDE 8- (1) Kurumun işlem ve hizmetlerine ilişkin başvuruların başvuru sahibinden kaynaklanan bir nedenle olumlu sonuçlanmaması halinde tahsil edilmiş işlem ve hizmet bedeli iade edilmez. Başvuruların yenilenmesi halinde işlem ve hizmet bedeli tekrar alınır.

(2) Kurumun işlem ve hizmetlerine ilişkin başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından fazla veya yanlış ödenen bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilir.

(3) Kurum tarafından işlem veya hizmetin kısmen veya tamamen sunulamadığı durumlarda başvuruda alınan bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine kısmen veya tamamen iade edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 16/12/2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İşlem ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlanıncaya kadar mevcut İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.