tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

12 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30772

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün hizmet birimlerinin görev ve yetkilerini düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün hizmet birimlerinin görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 758 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Başkan: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanını,

d) Diğer Elementler: Nadir toprak elementleri dışındaki diğer tüm elementleri,

e) Enstitü: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü,

f) Nadir Toprak Elementleri: Periyodik tabloda atom numaraları 57-71 aralığında olan lantanitler ile skandiyum ve itriyumu,

g) NTE: Nadir toprak elementlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Hizmet birimleri

MADDE 4 – (1) Enstitünün hizmet birimleri şunlardır:

a) Ar-Ge Koordinatörlüğü.

b) İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü.

c) Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü.

Ar-Ge koordinatörlüğü

MADDE 5 – (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) NTE ve diğer elementlerin kullanımı hakkında ülkemizin sanayi, araştırma-geliştirme ve teknoloji politikalarına ve Bakanlığın amaç ve hedeflerine uygun olarak Enstitünün yıllık ve revize edilebilir, beş yıllık Ar-Ge programlarını hazırlamak.

b) Ülkemizin NTE ve diğer elementler konusunda kısa, orta ve uzun dönem politika ve stratejilerinin oluşturulmasına yönelik gerekli bilgiyi toplamak ve üretmek.

c) NTE ve diğer elementlerin çıkarılması, işlenmesi, geniş bir şekilde kullanımı ve kullanıldığı ürün teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak ve değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak ve bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere dönüşebilmesi için çalışmalar yürütmek.

ç) Enstitü bünyesinde hangi konularda araştırma ve geliştirme yapılması hususuyla kurulması gerekli Ar-Ge grupları ve personel, finans ve teçhizata ilişkin önerileri Başkana sunmak.

d) Türkiye’nin taraf olacağı, NTE ve diğer elementlerin geniş bir şekilde kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışma ve işbirliğine ilişkin uluslararası anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütmek.

e) NTE ve diğer elementlerin kazanılması sürecinde çevre ve insan sağlığına etkileri ile ilgili araştırma yapmak ve yaptırmak.

f) NTE ve diğer elementlerle ilgili yurt dışında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve/veya desteklemek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İş geliştirme ve endüstriyel ilişkiler koordinatörlüğü

MADDE 6 – (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, gerçek ve tüzel kişilerin NTE ve diğer elementlerin geniş bir şekilde kullanımı ve ilgili teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirmek, sonuçlandırılmasını sağlamak ve piyasaya sunmak.

b) NTE ve diğer elementlerin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri desteklemek, sanayi sektörünün Enstitü ile işbirliği yapmasını sağlayacak programları geliştirmek ve bu işbirliğini verimli kılacak ortamı sağlamak.

c) NTE ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara hem özel sektörün hem de Enstitünün katılımını sağlayacak programlar yapmak ve Başkana önermek.

ç) Ar-Ge çalışması sonuçlarının uygulamaya geçmesi ve yurt dışından teknoloji transferi için gerekli çalışmaları yürütmek ve Enstitünün gelirlerinin artırılması için öneriler hazırlamak.

d) Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel destek hizmetlerinin verilmesi işlemleri ile mevcut ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapılması çalışmalarını yürütmek.

e) Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde periyodik yayınlarda bulunmak ve bu tür yayınların desteklenmesi hakkında çalışmalar yapmak.

f) NTE ve diğer elementlerle ilgili konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek ve bunlara katılmak.

g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

ğ) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek hizmetleri koordinatörlüğü

MADDE 7 – (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) Enstitünün bütçesinin hazırlanması, gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesi, takibi, denetimi ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek.

b) Muhasebe, ücret ödemeleri ve takibini yerine getirmek, bu konularda Başkana önerilerde bulunmak ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Enstitünün varlık ve imkanları ile ilgili işlemleri ve takibini yapmak.

ç) NTE ve diğer elementler ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanacak finansman desteğinden yararlanmak.

d) Genel evrak, arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) Enstitünün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

f) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

g) İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

ğ) Personelin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak.

h) Bilişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, bilgisayar alt yapısını oluşturmak, bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı yürütür.