tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29 Mart 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30729

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yükümlülük devri

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir.

(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak dağıtıcı lisansı sahibinin bu Tebliğ kapsamında bir önceki;

  1. a) Yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,
  2. b) Takvim yılında asgari 500 m3 biodizelin harmanlamış olması

zorunludur.

(3) Devre ilişkin bildirim, Ek-1’de yer alan Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafın bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğin; birinci maddesinde yer alan Ek Madde 1’in ikinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2020 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/6/2017 30098
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/12/2018 30631

Eki için tıklayınız.