Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31700

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Misli sayım: Harmanlama yükümlülüğü hesaplamalarında bu Tebliğde belirlenen hammaddeler kullanılarak üretilen ürün miktarının belirlenen katsayı ile çarpılarak yükümlülük hesabına dahil edilmesi uygulamasını,

  1. d) Girdi-Çıktı dengesi: İşleme lisansı sahibinin tesisine giren, çıkan ve stok değişimine uğrayan maddeler arasındaki ve bitkisel atık yağdan üretilenbiodizelile tesise kabul edilen bitkisel atık yağ miktarı arasındaki miktarsal tutarlılığı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) İşleme lisansı sahibi, biodizel teslimleri için düzenleyeceği fatura veya fatura yerine geçen belgede; satışı gerçekleştirilen biodizeli, üretiminde kullanılan hammadde türüne göre “Biodizel (Yerli Tarım Ürününden Üretilen) / Biodizel (Bitkisel Atık Yağdan Üretilen)” olarak ayrı kalemler halinde göstermekle yükümlüdür. Aynı belgede biodizelin harmanlama ürünü olup olmadığı açıklamasına da yer verilir.

(6) Motorin ile harmanlanmak üzere temin edilen biodizel yeniden satışa konu edilemez.

(7) Biodizel üretiminde kullanılan hammaddelerin kaynağını ve türünü ispatlayıcı belgeler 5 yıl süre ile işleme lisansı sahipleri tarafından saklanır.

(8) İşleme lisansı sahipleri; tesislerindeki üretim, satış ve stok hareketlerine ilişkin olarak yeminli malî müşavir tarafından her bir takvim yılına ilişkin düzenlenen ve Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde yer alan formata uygun raporlarını bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma sunar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

Misli sayım

MADDE 8/A – (1) Bitkisel atık yağlardan üretilen biodizel, harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında iki misli olarak sayılır.

(2) Kurumca yapılan kontrollerde işleme lisansı kapsamında yer alan tesisin girdi-çıktı dengesinin sağlanması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020-2021 harmanlama döneminde harmanlanan biodizel miktarı, lisans sahiplerinin ilgili dönem yükümlülük hesaplamalarında, 1,2 katsayısı ile çarpılarak değerlendirilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/6/2017 30098
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/12/2018 30631
2- 29/3/2019 30729
3- 31/12/2020 31351
4- 25/9/2021 31609
Bu Yazıyı Paylaşın