Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31700

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyet kararı imalatçının teknik ve idari gerekçelerini sunması ve Bakan oluru alınması kaydıyla verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 23/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Küçük seriler halinde üretilen araçların ulusal tip onayına ilişkin uygulama

MADDE 23/B – (1) 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 42 nci maddesi, Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 37 nci maddesi ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 42 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda aşağıda yer verilen hükümler uyarınca işlem yapılır:

  1. a) Ulusal küçük seri tip onayı işlemlerinde, zorunlu karşılanması gereken kütle ve boyut ile emisyon mevzuatı kapsamındaki Yönetmelik, Tebliğ veya BM/AEK Regülasyonlarından imalatçının teknik ve idari gerekçelerini sunması ve Bakan oluru alınması kaydıyla muafiyet kararı verilebilir.
  2. b) İmalatçılar aynı takvim yılı içerisinde yalnızca bir adet ve azami 3 araç tipi için muafiyet başvurusunda bulunabilir. Ulusal küçük seri tip onayı düzenlenen bir imalatçı ilgili tip onayının düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yeni bir ulusal küçük seri tip onayı başvurusunda bulunamaz.
  3. c) Ulusal küçük seri tip onayı kapsamında üretilecek araçlar için tip onayı belgesi tarihi itibarıyla azami 12 ay süreli üretim izni ve üretim izninin bitiş tarihinden itibaren tam araçlar için azami 12 ay, tamamlanmamış araçlar için azami 18 aya kadar tescil izni düzenlenir. Ulusal küçük seri tip onayı belgeli tiplerde seri sonu veya esneklik hükümleri uygulanmaz.

ç) (a) bendinin istisnası olarak, imalatçı tarafından muafiyet kapsamında halihazırda mevcut tipler için uygulanan seviyenin talep edilmesi ve mevcut tipler için bu seviyenin kullanıldığı süre içerisinde üretime izin verilmesi kaydıyla (a) bendinde belirtilen kapsam dışında muafiyet verilebilir. Bu bent kapsamındaki teknik ve idari hususlara ilişkin ön değerlendirme, onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılarak onay kuruluşuna bildirilir.

  1. d) İmalatçılar, küçük seri izni kapsamında imal edilen araç sayılarını 3 aylık periyotlar dahilinde onay kuruluşuna bildirir.

Ulusal münferit araç onaylarına ilişkin uygulama

MADDE 23/C – (1) Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 45 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ikinci fıkrada yer verilen hüküm uyarınca işlem yapılır.

(2) Onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş, ilgili alternatif gerekliliklerin uygulanmış olması kaydıyla, özgün olsun ya da olmasın, ilgili bir aracı Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858) gerekliliklerinin bir ya da daha fazlasına ya da aynı Yönetmeliğin Ek II’sinde listelenen mevzuatta ortaya koyulan gerekliliklerin bir ya da daha fazlasına uyma yükümlülüğünden muaf tutmaya karar verebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – (1) Amaçları, yapıları ve işlevleri itibarı ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uyması mümkün olmayan araçlar bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden Bakan oluru alınması kaydıyla muaf tutulabilir.

(2) TASİŞ ve kamu kurum/kuruluşları tarafından satışı gerçekleştirilen araçlar bu Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden veya tamamından muaf tutulabilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu veya onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş tarafından verilir.

(3) Kamu kurumlarında kullanılmak üzere ithal/imal edilen araçlar için 22 nci maddeden ve/veya diğer bazı hükümlerden gerekçeleri ile birlikte muafiyet verilebilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu veya onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş tarafından verilir. Bu durumda, söz konusu araçlar için AİTM münferit araç uygunluk belgesi düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Küçük seriler halinde üretilen traktörlerin ulusal tip onayına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 37 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda 23/B maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sınırlamalar 1/7/2022 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/10/2016 29869
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 24/6/2017 30106
2- 21/10/2017 30217
Bu Yazıyı Paylaşın