Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30472

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Rehber personel Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olmalıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, Okul Servis Araçları Yönetmeliğine göre düzenlenir.

  1. g) Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin ise öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ihale edilen tüm taşıma hizmetlerinde, taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu değildir. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında hükme bağlanan yetki belgelerine ilişkin ise aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükmü uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında hizmet veren araç sürücüleri ile özel eğitim öğrenci/kursiyerlerini taşıyan araçlarda görevli rehber personele Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri gereği eğitim verilerek sertifika almaları sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2013-2014 eğitim ve öğretim yılında” ibaresi “2017-2018 eğitim ve öğretim yılı” olarak, “2017-2018 eğitim ve öğretim yılı” ibaresi ise “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/9/2014 29116
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/7/2016

29761

Bu Yazıyı Paylaşın