altinoz.com.tr

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30686

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurum: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul, merkez, pansiyon, uygulama oteli, hizmetiçi eğitim enstitüsü, olgunlaşma enstitüsü ile sosyal tesisleri,

ç) Merkez: Mesleki ve teknik eğitim, mesleki eğitim, bilim ve sanat, rehberlik ve araştırma, halk eğitimi ile ölçme değerlendirme merkezlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hizmetiçi eğitim enstitüleri ve ölçme değerlendirme merkezleri ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “50 m,” ibaresinden sonra gelmek üzere “alkollü içkilerin satışının yapıldığı yerler ve” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinde yer alan “mutfak/yemekhane/kantin/kafeterya” ibaresi “kantin/kafeterya” olarak değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “zümre öğretmenler odası” ibaresinden sonra gelmek üzere “,tasarım-beceri atölyesi” ibaresi ile (h) bendinde yer alan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “görsel sanatlar atölyesi,” ibareleri “görsel sanatlar atölyesi ve/veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile altıncı fıkrasının (d) bendinin birinci, ikinci ve dördüncü alt bentleri aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ile” ibaresi “ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 ya da 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci olması, binada en az 8 derslik, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği bulunması gerekir. Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça yapılır.”

“(5) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 ya da 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci olması, binada en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi ve/veya mûsikî/müzik dersliği bulunması gerekir. Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça yapılır.”

“1) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okul bünyesinde uygulanacak alanların her biri ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve benzeri konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolünün veya protokollerinin yapılmış olması,

2) Öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili en fazla üç alanda program uygulaması,”

“4) Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için okulun açılacağı ilin toplam nüfusunun en az 2.000.000 olması, nüfusu 2.000.000’dan fazla olan illerde ikiden fazla okul açılabilmesi için her 1.000.000 nüfusa karşılık yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin madde başlığı “Hizmetiçi eğitim enstitüsü ve ölçme değerlendirme merkezi” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasındaki “Öğretmen akademisi ve hizmetiçi” ve ikinci fıkrasındaki “Konaklamalı olarak açılacak öğretmen akademisi ve hizmetiçi” ibareleri “Hizmetiçi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ölçme değerlendirme merkezi açılabilmesi için;

  1. a) Açılacak yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde olması,
  2. b) Açılacak merkezlerde arşiv, baskı makinesi ve optik okuma odası, çalışma odası, soru redaksiyon odası ve toplantı salonu bulunması,

gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla 1000 m uzaklıkta olması ve özel eğitim kurumları okul pansiyonu hariç diğer okul pansiyonlarının en az 100 öğrenci kapasiteli olması gerekir. Bu kapasitenin tamamı kız, tamamı erkek veya kullanım alanları ayrı olacak şekilde kız ve erkek öğrenciler için kullanılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İl millî eğitim komisyonu kararı ve valilik teklifi üzerine Bakanlığa bildirilen okul ad değişikliği, Bakanlıkça onaylanıp MEBBİS Modülü’nde işlenmeden okul/kurum adında değişiklik yapılamaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/6/2017 30106
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 15/9/2017 30181
2- 10/9/2018

30531