altinoz.com.tr

30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2021 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3079)

14 Ekim 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31274

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3079

30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13/10/2020 TARİHLİ VE 3079 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Parasal limit

MADDE 1- (1) 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından anılan Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal ümit 40 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmetlerin cinsi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamında anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karat hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Tamamı için tıklayınız.