Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik

06 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30262

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak üzere kurulan Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna başkanlık eden Yükseköğretim Kurulu Başkanını,

b) Koordinasyon Kurulu: Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunu,

c) Üye: Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Koordinasyon Kurulunun oluşumu

MADDE 4 – (1) Koordinasyon Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında, meslek yüksekokul müdürleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen bir müdür, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen başkan dışında toplam beş üyeden oluşur. Bakanlıkları temsil edecek üyelerin en az genel müdür seviyesinde, Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsil edecek üyenin en az başkan yardımcılığı seviyesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsil edecek üyenin ise en az Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde olması gerekir.

Koordinasyon Kurulu üyelerinin görev süreleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Koordinasyon Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerin görevlendirilmesi, Yükseköğretim Kurulunun yazılı talebi üzerine kurum ve kuruluşlarınca yapılır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyelerin görev yaptıkları kurum ve kuruluştan ayrılmaları durumunda Koordinasyon Kurulundaki üyelikleri de sona erer.

(3) Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.

Koordinasyon Kurulunun görevleri

MADDE 6 – (1) Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartları belirlemek ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

b) Mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik çalışma yapmak ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

c) Mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin hususlarda Yükseköğretim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmak.

(2) Koordinasyon Kurulu, gerekli gördüğü konularda çalışma grupları kurabilir, uzman görüşleri alabilir.

Koordinasyon Kurulu toplantıları

MADDE 7 – (1) Koordinasyon Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen gündem, toplantı yeri ve zamanı, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

(2) Koordinasyon Kurulu, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte Koordinasyon Kurulu yeniden toplantıya çağırılır. Bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Koordinasyon Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(3) Koordinasyon Kurul Başkanı, toplantı esnasında üyelerin önerilerini görüşe açar ve oylar. Alınan kararlar toplantı tutanağında belirtilir.

(4) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Koordinasyon Kurul Başkanı, gerekli hallerde Koordinasyon Kurulu toplantılarına bildiri sunmak ve görüşmelere katılmak üzere uzman kişileri davet edebilir. Ancak bu kişiler oylamalara katılamaz.

(6) Başkanın Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmadığı durumlarda görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili toplantılara başkanlık eder.

Giderler

MADDE 8 – (1) Koordinasyon Kurulu üyelerinin ve Koordinasyon Kurulu toplantılarına çağrılan uzmanların harcırah ve konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın