MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği

01 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29818

Millî Eğitim Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Danışma kurulu: Proje okullarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere oluşturulan kurulu,

ç) Eğitim kurumu: Proje okulu olarak belirlenen okul/kurumları,

d) Müdür: Eğitim kurumu müdürünü,

e) Müdür başyardımcısı: Eğitim kurumu müdür başyardımcısını,

f) Müdür yardımcısı: Eğitim kurumu müdür yardımcısını,

g) Öğrenci: Eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmek üzere seçilenleri,

ğ) Öğretmen: Eğitim kurumunda eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere öğretmen kadrosuna atananları,

h) Proje yürütücüsü genel müdürlük: Eğitim kurumunda proje yürüten genel müdürlüğü,

ı) Protokol: Yürütülen projenin/çalışmanın özelliğine göre, Bakanlık/il millî eğitim müdürlüğü veya Bakanlık/il millî eğitim müdürlüğünün uygun bulması üzerine okul müdürlüğü ile ilgili taraflar arasında yapılan yazılı sözleşmeyi,

i) Yönetici: Proje okullarında görev alacak okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Okulu Belirleme Komisyonu, Proje Okullarının Belirlenmesi,

Öğrencilerin Seçilmesi ve Kaydı

Proje okulu belirleme komisyonu

MADDE 5 – (1) Proje okulu belirleme komisyonu; Müsteşar ya da Müsteşarın uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, okul/kurumun bağlı bulunduğu ilgili genel müdür, okul/kurumun bağlı bulunduğu ilin millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine göre davet edilecek uzmandan oluşur.

(2) Proje okulu belirleme komisyonu; proje okulu olmak üzere başvuru yapan okul/kurumlardan il millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunanları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirir. Şartları taşıyan okul/kurumlar arasından proje okulu olması uygun bulunanları okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bildirir.

(3) Proje okulu belirleme komisyonunun sekretaryası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Proje okullarının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlığa bağlı bir okul/kurumun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

a) Uygulanacak projenin niteliğine uygun kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, insan kaynağına sahip olması, eğitsel ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması,

b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmek üzere seçilmiş olması,

c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya projeyi uygulayan veya uygulanması planlanan okul olması,

ç) Kamu kurum/kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile görev alanına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapması,

d) Alana ait bir dal programında eğitim yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olması,

e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,

f) Merkezi sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre il genelinde ilk beş dereceye sahip olması,

g) Okulun açılış tarihi, yapısı veya yetiştirdiği devlet adamları itibarıyla tarihi nitelik taşıması,

şartlarından (b) bendine göre seçilecekler hariç olmak üzere en az ikisini sağlama şartı aranır. Şartları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen okulların başvuruları elektronik başvuru formu ile alınır. Başvurular içerisinden il millî eğitim müdürlüğü ve proje belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.

(2) Proje okulu başvuruları yarıyıl tatilinde yapılır. Başvuruların tamamlanması takip eden iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

Öğrencilerin seçilmesi ve kaydı

MADDE 7 – (1) Gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı,     okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre belirlenebilir.

(2) Proje okullarında sınıf mevcutları en fazla otuz kişidir.

(3) Güvenlik tedbirleri uygulanan bölgelerden başka bir ildeki proje okuluna puan üstünlüğüne göre her şubeye en fazla iki misafir öğrenci kabul edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmelerinde Aranacak Şartlar

ve Görev Süreleri

Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.

d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak.

b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(3) Yönetici görevlendirmelerinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan adaylardan yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik verilir.

(4) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(5) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(6) Fen liselerinin müdürleri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdürleri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdürleri okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilir.

(7) İhtiyaç halinde öğretmen seçimine ilişkin olarak, okulun proje okulu kapsamına alınmasına neden olan proje, protokol veya diğer durumların gerektirdiği özel şartlar ile seçim usulü proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe kılavuzla açıklanabilir.

Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi

MADDE 11 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar.

(3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz.

(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il millî eğitim müdürlüğünce başlatılır.

Yöneticilik ve öğretmenlik görev süresi hesaplanması

MADDE 12 – (1) Yöneticilikte veya öğretmenlikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama, Görevlendirme ve Görevden Ayrılma

Öğretmen atama

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

Yöneticiliğe görevlendirme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan yöneticiler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösterenlerin görev süresi ilk görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına en az doktora düzeyine sahip olmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim üyeleri yönetici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim üyelerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma

MADDE 15 – (1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri hâlinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler.

(2) Bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerden yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenler, altı ay veya daha fazla aylıksız izin alanlar,  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre aylıksız izne ayrılanlar, ilgili yönetmelik hükümlerine göre proje okulları dışındaki diğer okullara öğretmen ya da yönetici olarak atanırlar/görevlendirilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje okulu olmaktan çıkarma

MADDE 16 – (1) Proje okullarının, her dört yılda bir, proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları proje okulu belirleme komisyonu tarafından değerlendirilir. Eğitim kurumunun proje okulu olmasını sağlayan durumların ortadan kalkması halinde en geç bir yıl içinde, eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır.

(2) Proje okulu kapsamından çıkarılan okullarda bulunan yönetici ve öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Proje danışma kurulu

MADDE 17 – (1) Ulusal veya uluslararası proje yürüten, belirli eğitim reform ve programları uygulayan eğitim kurumlarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere proje danışma kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma kurulu; okul müdürü başkanlığında, okul mezunları derneği/vakfı tarafından seçilen yoksa mezunlar arasından belirlenen iki üye, alanı itibarıyla yürütülen proje ve okulda verilen eğitimle ilişkili iki öğretim elemanı, varsa okula adını veren kişi ya da kuruluşların resmi temsilcisi, varsa protokol yapılan tarafın resmi temsilcisi, okul aile birliği başkanı, okul öğrenci temsilcisi, okul müdürü tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı veya başyardımcı ile öğretmenler kurulu tarafından seçilen iki üyeden oluşur.

Geçici görevlendirme

MADDE 18 – (1) Proje okullarındaki yönetici ve öğretmen kadrolarına Bakanlıkça görevlendirme/atama yapılıncaya kadar valiliklerce geçici görevlendirme yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğretmen görevlendirme

MADDE 19 – (1) Yabancı dil öğretimi amacı ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili hükümleri doğrultusunda çalışma izni olan yabancı uyruklulardan ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yapılabilir.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) Eğitim kurumu müdürlüğü, projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgileri toplar; her ders yılı sonunda bu bilgiler ile eğitim-öğretim hizmetlerine yönelik yıl boyunca yapılan faaliyetlerin, özgün uygulamaların, elde edilen kazanımların, yeni uygulamalara ait önerilerin yer aldığı bir raporu hazırlayarak bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderir. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile proje yürütücü genel müdürlükçe raporlar analiz edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz yıldan az, dört yıldan fazla çalışanlar bu okullarda sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran yönetici ve öğretmenler istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara öğretmen olarak atanırlar. Bu öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların veya tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde valiliklerce resen belirlenir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın