MEB Genelgesi 2017/24 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208- 10.06.02-E. 12438448

17.08.2017

Konu : Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme

GENELGE

2017/24

Ülkelerin her alanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesinin yolu her şeyden önce sahip oldukları insan kaynağının niteliğinin artırılmasına bağlıdır.

Ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, gençlerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek alanında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazanmaları, ahilik kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş bir meslek ahlakına sahip olarak yetiştirilmeleri, mutlu ve geleceğe güvenle bakan bireyler olarak toplumsal ve ekonomik yaşama katılmaları Bakanlığımızın temel öncelikleri arasında bulunmaktadır.

Bu gerçeklerden hareketle, son yıllarda Bakanlığımızca mesleki ve teknik eğitim alanında bir dizi reform sayılabilecek değişiklikler hayata geçirilmiştir.

Ülkemizin mesleki ve teknik eğitim yolu ile ulaşmak istediği hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve söz konusu değişikliklerin ulusal düzeyde başarı ile hayata geçirilmesinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düştüğü kuşkusuzdur.

Eğitim-öğretim kurumlarımızda sunulan hizmetlerin Bakanlığımızca belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, kaliteli ve verimli olarak yerine getirilmesinde okul/kurumların kurumsal performansları da önemli oranda belirleyici olmaktadır.

Bu doğrultuda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının mevcut hizmet potansiyellerini en üst noktaya taşıyarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak, okul/kurumların kurumsal kapasitelerinin gelişimine destek olmak, eğitim-öğretim hizmetlerinde kalite ve verimliliği sağlamak, emsallerine göre başarılı çalışmaları ile öne çıkan okul ve kurumlan ödüllendirmek amacıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının performansları belirli kriterler çerçevesinde izlenerek değerlendirilecektir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerince yapılacak çalışmalar aşağıda açıklanmıştır.

1. İl genelinde faaliyet gösteren tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının (mesleki eğitim merkezleri dâhil) performanslarının değerlendirilmesinde bu Genelge eki “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumları Performans Değerlendirme Formu (Ek-1)” ve bu form üzerinde yapılacak değerlendirmede yararlanılmak üzere hazırlanan “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumları Performans Değerlendirme Formu Uygulama Kılavuzu (Ek-2)” kullanılacaktır.

2. Performans değerlendirme ile ilgili iş ve işlemler Ek-3 Takvim ve açıklamalar doğrultusunda yerine getirilecektir.

3.Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurum müdürlükleri, değerlendirme yapacak komisyona sunulmak üzere Ek-1 Form ve Ek-2 Kılavuz doğrultusunda, kamtlayıcı belgeye dayalı olarak puan alınabilecek performans göstergeleri için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayacaklardır.

4.İl millî eğitim müdürlüklerince performans değerlendirme çalışmaları için yeter sayıda ve 3 kişiden oluşan değerlendirme komisyonu/komisyonları kurulacaktır. Ancak illerde kurulacak komisyonların sayısı Ek-4 listede belirtilen sayıdan fazla olmayacaktır.

5. Komisyonlar, il/ilçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında oluşturulacaktır.

6. Komisyon üyeleri, öncelikle atama alanı (branşı) atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan millî eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe şube müdürü ve illerde görevli maarif müfettişleri arasından, bunun mümkün olmaması halinde ise diğer branşlardan yönetici ve maarif müfettişleri arasından görevlendirilecektir.

7. Komisyonların oluşturulması ve görevlendirilmesi il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak, komisyonların değerlendirme yapacağı okul/kurumlar ile göreve ilişkin diğer hususlar komisyon üyelerine tebliğ edilecektir. Komisyonların teşkilinde, mümkün olduğunca inceleme yapılacak okulda eğitimi yapılan meslek alanları ile komisyon üyelerinin branşlarının uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

8. Her komisyon eksiksiz bir şekilde tüm üyelerin katılımı ile Ek-3 Takvim doğrultusunda çalışmalarını bizzat okula/kuruma giderek yapacaktır.

9. Komisyon üyeleri Ek-1 Formda yer alan her bir performans göstergesine ilişkin puanını Ek-2 Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak; bizzat yerinde gözlem yapmak suretiyle ve/veya okul/kurum müdürünce onaylanmış kanıtlayıcı belge (resmi yazı, rapor, tutanak), fotoğraf/film, CD, broşür vb. kanıt unsurlarını görmek suretiyle, gerektiğinde ilgili yönetici, öğretmen ve öğrencilerle de görüşerek verecektir.

10. Her bir komisyon üyesinin verdiği puanlar, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sitesinde okul uygulamaları bölümünde yer alan okul performans değerlendirme modülüne (mtegm.meb.gov.tr/okulperdeg) komisyon üyelerince girilerek kaydedilecektir.

11.Her bir üyenin verdiği puanlar ile okul/kurumun aldığı ortalama puanları gösteren performans değerlendirme formunun (Ek-1) çıktısı performans değerlendirme modülünden (mtegm.meb.gov.tr/okulperdeg) alınarak üyelerce imzalanacak ve il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

12.Performans değerlendirme sonuçları Bakanlığımızca değerlendirilecek ve valiliklere duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlan performans değerlendirme çalışmalarının yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Ekler:
1- Performans Değerlendirme Formu (12 sayfa)
2- Performans Değerlendirme Formu Uygulama Kılavuzu (8 sayfa)
3- Uygulama Takvimi (1 sayfa)
4- İllerin Komisyon Sayısı Listesi (1 sayfa)

Bu Yazıyı Paylaşın