Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)

28 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30374

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcıların piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/1)’de tanımlı olan,

a) Nominal ısıl güçleri 400 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcıların,

b) Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketleri veya kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin içerisinde entegre halde olan mahal ısıtıcıların ve kombine ısıtıcıların,

piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin hükümleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ aşağıda belirtilen ürünlere uygulanmaz:

a) Ağırlıklı olarak biyokütleden üretilmiş gaz veya sıvı yakıtı kullanmak üzere özel olarak tasarlanmış ısıtıcılara.

b) Katı yakıt kullanan ısıtıcılara.

c) Endüstriyel emisyonlar kapsamındaki ısıtıcılar.

ç) Sadece sıcak içecek veya kullanma suyu sağlamak amacıyla ısı üreten ısıtıcılara.

d) Buhar veya hava gibi gaz fazındaki ısı transfer ortamını ısıtmak ve dağıtmak için kullanılan ısıtıcılara.

e) Maksimum elektrik güçleri 50 kW veya üstü olan kojenerasyon mahal ısıtıcılarına.

f) Özdeş ısı üreteçlerini ve özdeş ısıtıcı gövdelerini yenilemek amacıyla, 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ısıtıcılar için tasarlanmış ısı üreteçlerine ve bu tür ısı üreteçleri ile donatılmış ısıtıcı gövdelerine (değiştirilen yeni üründe veya ambalajında bunun hangi ısıtıcı için tasarlandığı açıkça belirtilir).

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Biyokütle: Ürünlerin, atıkların ve tarım (bitkisel ve hayvani maddeler dâhil), balıkçılık ve su ürünleri dâhil orman ve ilgili sanayi süreçlerinden kalan biyolojik esaslı kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımları ve bunların yanında sanayi ve kentsel atıkların biyolojik olarak ayrıştırılabilen kısımlarını,

ç) Biyokütle yakıt: Biyokütleden üretilen gaz veya sıvı yakıtı,

d) Dönüşüm katsayısı (CC): Değeri 2,5’e eşit olan katsayıyı,

e) Ek ısıtıcı: Öncelikli ısıtıcının sahip olduğu nominal ısıl gücün üzerinde bir ısı talebinin olması durumunda ısı üreten öncelikli olmayan ısıtıcıyı,

f) Fosil yakıt: Fosil kaynaklı gaz veya sıvı yakıtı,

g) Isı pompası kombine ısıtıcısı: İstenilen aralıklar boyunca belirli sıcaklık seviyesinde, miktarda ve debide sıcak içme veya kullanma suyu temini için de ısı sağlamak amacıyla tasarlanan ve harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlanan bir ısı pompası mahal ısıtıcısını,

ğ) Isı pompası mahal ısıtıcısı: Isı üretmek için ortam ısısını bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alan su ısıtıcısını (Bir ısı pompası mahal ısıtıcısı, elektrik dirençli ısıtma elemanların Joule etkisini veya fosil ve/veya bio-kütle yakıtlardaki yanmayı kullanan bir veya daha fazla ek ısıtıcı ile donatılabilir),

h) Isı üreteci: Fosil yakıt ve/veya biyokütle yakıtların yanması, elektrik dirençli ısıtma elemanlarında Joule etkisinin kullanımı, ortam ısısının bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alınması süreçlerinden bir veya birden fazlasının kullanılması sayesinde ısı üreten bir ısıtıcının parçasını (Bir ısıtıcı için tasarlanmış bir ısı üreteci ve böyle bir ısı üreteci ile donatılmış bir ısıtıcı gövdesi de ısıtıcı olarak kabul edilir),

ı) Isıtıcı: Mahal ısıtıcısı veya kombine ısıtıcıyı,

i) Isıtıcı gövdesi: Bir ısıtıcının ısı üreteci takılması için tasarlanmış kısmını,

j Kojenerasyon mahal ısıtıcısı: Tek bir süreçte eş zamanlı olarak ısı ve elektrik üreten mahal ısıtıcısını,

k) Kombine ısıtıcı: İstenilen aralıklar boyunca belirli sıcaklık seviyesinde, miktarda ve debide sıcak içme veya kullanma suyu temini için de ısı sağlamak amacıyla tasarlanan ve harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlanan mahal ısıtıcısını,

l) Kombine ısıtıcı elektrikli kazan: Isıyı sadece elektrik dirençli ısıtma elemanlarının Joule etkisini kullanmasıyla üreten kombine ısıtıcı kazanı,

m) Kombine ısıtıcı kazan: İstenilen aralıklar boyunca belirli sıcaklık seviyesinde, miktarda ve debide sıcak içme veya kullanma suyu temini için de ısı sağlamak amacıyla tasarlanan ve harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlanan mahal ısıtıcı kazanı,

n) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

o) Mahal ısıtıcısı: Bir bina, konut veya oda gibi kapalı bir alanı istenilen iç ortam sıcaklığına ulaştırmak için kullanılan su esaslı merkezi ısıtma sistemine ısı temin eden ve bir veya birden fazla ısı üreteci ile donatılmış cihazı,

ö) Mahal ısıtıcı elektrikli kazan: Isıyı sadece elektrik dirençli ısıtma elemanlarının Joule etkisini kullanmasıyla üreten mahal ısıtıcı kazanı,

p) Mahal ısıtıcı kazan: Fosil yakıtların ve/veya biyokütle yakıtların yanması ve/veya elektrik dirençli ısıtma elemanlarının Joule etkisini kullanması ile ısı üreten bir mahal ısıtıcısını,

r) Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (ηs): Belirli bir ısıtma sezonunda bir ısıtıcı tarafından karşılanan mahal ısıtması talebiyle bu talebi karşılamak için gereken yıllık enerji tüketimi arasındaki yüzde (%) ile belirtilen oranı,

s) Nominal ısıl güç (Prated): Bir ısıtıcının mahal ısıtması sırasında ve eğer mümkün ise standart nominal şartlarda su ısıtırken, beyan edilen ve kW olarak ifade edilen ısıl gücünü; ısı pompalı mahal ısıtıcıları ve ısı pompalı kombine ısıtıcılar için nominal ısıl gücü belirleyen standart nominal şartları (Ek-III’ün Tablo 4’ünde verilmiş olan referans tasarım şartları),

ş) Ses gücü seviyesi (LWA): İçeride ve/veya dışarıda dB olarak belirtilen A-ağırlıklı ses gücü seviyesini,

t) Standart nominal şartlar: Isıtıcıların nominal ısıl güçlerinin, mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliklerinin, su ısıtma enerji verimliliklerinin, ses gücü seviyelerinin ve azot oksit emisyonlarının tespiti için ortalama iklim şartları altındaki çalışma şartlarını,

u) Su esaslı merkezi ısıtma sistemi: Merkezi olarak üretilen ısıyı binanın veya bunun belirli bölgelerindeki mahallerin ısıtılması için ısı yayıcı cihazlara dağıtmak amacıyla suyu ısı transfer aracı olarak kullanan sistemi,

ü) Su ısıtma enerji verimliliği (ηwh): Bir kombine ısıtıcı tarafından sağlanan içme veya kullanma suyundaki faydalı enerjiyle bu enerjinin üretilmesi için gereken enerji arasındaki yüzde (%) ile ifade edilen oranı,

ifade eder.

(2) Ek-II ve Ek-V arası konularla ilgili olarak ilave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ısıtıcıların çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-II’de belirtilmiştir.

(2) Her bir çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki zaman çizelgesine göre uygulanır:

a) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

1) Isıtıcılar için, Ek-II’nin 1 inci maddesinin (a) bendiyle, aynı ekin 3 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen gerekler,

2) Kombine ısıtıcılar için, Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilen gerekler,

sağlanır.

b) 26/9/2019 tarihinden itibaren ısıtıcılar için, Ek-II’nin 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen gerekler sağlanır.

(3) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair hususlar Ek-III’te belirtilen gereklere göre yapılır.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu maddesi ve  Ek-III, Ek-IV ve Ek-V’indeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk değerlendirmesi işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolüne veya Ek-V’inde belirtilen uygunluk değerlendirmesine ilişkin yönetim sistemine göre yapılır.

(2) Uygunluk değerlendirmesi amacıyla teknik dosyada, Ek-II’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ürün bilgileri bulunur.

Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 7 – (1) Bakanlık, Ek-II’de belirtilen gereklere uygunluğu sağlamak için, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğrulama prosedürünü uygular.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Piyasada bulunan en yüksek performanslı ısıtıcılar için karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-V’te düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ; (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (AB) 813/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/4/2018 tarihinden önce yurt içinde imal edilmiş ısıtıcılar için bu Tebliğ hükümleri aranmaz ve piyasaya arzları 1/1/2019 tarihine kadar engellenemez.

(2) 21/4/2018 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış ısıtıcılar için bu Tebliğ hükümleri aranmaz ve piyasaya arzları 1/1/2019 tarihine kadar engellenemez.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 21/4/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın