Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hakkında Yönetmelik

11 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31686

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev, kuruluş, yetki ve sorumluluklarına, çalışma usul ve esaslarına, müfettiş yardımcılarının mesleğe giriş sınavına, yetiştirilmelerine, yeterlik sınavına ve müfettişliğe, başmüfettişliğe atanma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları, müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile Başkanlık teşkilatındaki görevli diğer personel ve teftişe tabi olanların görev ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77 nci ve 508 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

c) Başkan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,

ç) Başkanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

d) Başkan yardımcısı: Başmüfettişlerden Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilenleri,

e) Giriş sınavı: Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü sınavı,

f) Giriş sınav kurulu: Giriş sınavını yapan kurulu,

g) Grup başkanı: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı olarak büyükşehirlerde faaliyet gösteren görev merkezlerinin başkanını,

ğ) Grup başkanlığı: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı olarak büyükşehirlerde faaliyet gösteren görev merkezlerini,

h) Müfettiş: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişlerini,

ı) Müfettiş yardımcısı: Teftişe yetkili veya yetkisiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,

i) Refakat müfettişi: Başkan veya başkan yardımcılarına yardım etmek üzere Başkan tarafından görevlendirilen müfettişleri,

j) Şube müdürü: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinden sorumlu müdürleri,

k) Şube müdürlüğü: Başkanlıkta görevli şube müdürü, müdür, şef ve diğer kadrolardaki memurlar ile yardımcı personelden oluşan birimi,

l) Yeterlik sınav kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,

m) Yetki sınav kurulu: Yetki sınavını yapan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüğü personelinden oluşur.

(2) Başkanlık, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler; görevlerini Bakan adına yaparlar.

Görev merkezi ve grup başkanlığı

MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

(2) Gerek görülmesi halinde, Başkanın teklifi Bakanlık Makamının onayı ile büyükşehir statüsündeki illerde grup başkanlıkları kurulabilir. Grup başkanlıklarında görevlendirilen müfettişlerin görev merkezi, grup başkanlığının bulunduğu ildir.

(3) Grup başkanlığı doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlıdır.

(4) Grup başkanlıklarında görev yapmak isteyen müfettişler, Başkanlıkta müfettiş yardımcılığı dâhil en az dört yıl görev yapmış olmak şartıyla müfettişin yazılı talebi, Başkanlığın ve grup başkanlığının ihtiyaçları çerçevesinde Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilebilir.

(5) Grup başkanlığında görev yapan müfettişler, gerektiğinde resen Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile tekrar Başkanlıkta görevlendirilebilirler.

(6) Grup başkanlıklarının açılması, kapatılması ve görevlendirilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde; grup başkanlığının bulunduğu/planlandığı il veya bölgedeki Bakanlığın iş yoğunluğu, kurum yararı, teftiş edilen birim ve personel sayısı, Başkanlıkta görevli müfettiş sayısı, coğrafya durumu, ekonomik şartlar ve ulaşım imkânları gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(7) Grup başkanlıkları; müfettiş sayısı, bu merkezlerdeki müfettişlerin çalışma koşulları, performansları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile kapatılabilir.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Başkanlık, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77 nci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

Başkanlığa atanma

MADDE 7 – (1) Başkanlığa, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşıyanlar arasından atama yapılır.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77 nci maddesinde sayılan görevlerin Bakan adına yürütülmesini sağlamak.

b) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

c) Yıllık çalışma ve teftiş programını hazırlamak.

ç) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma görev onaylarını hazırlamak.

d) Görev onayı üzerine müfettişleri görevlendirmek, görevlerin dengeli ve adil olarak dağıtılmasını sağlamak ve emirlerin uygulanmasını izlemek.

e) Bakanın emri üzerine bizzat teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma yapmak.

f) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili yapılan itiraz ve şikâyetleri değerlendirmek, gerektiğinde inceleme başlatmak.

g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmü uyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.

ğ) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlamak, giderlere ilişkin kayıt ve belgelerin düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak.

h) Müfettişlerce yapılan teftişlere ilişkin tespit ve önerileri gerektiğinde Bakana sunmak.

ı) Meslek bilgilerini geliştirmek ve inceleme yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecek müfettişleri belirlemek.

i) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesi ile yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak ve ilgili birimlere göndermek.

j) Müfettiş yardımcılarının mesleğe kabulü ve meslekte yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak.

k) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yetki ve yeterlik sınavının yapılmasını sağlamak.

l) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak.

m) Müfettişlerin mesleki, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak.

n) Müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

o) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda teklifte bulunmak.

ö) Başkanlığın iç işleyişine ve teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma faaliyetlerine ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik, rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

p) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevlerine olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde teftiş etmek.

r) Grup başkanlığında yürütülen iş ve işlemleri, grup başkanlığının çalışma performansını, müfettiş ve diğer personel arasında iş uyumunun olup olmadığı hususlarının tespiti amacıyla yerinde inceleme yapmak veya yaptırmak.

s) Refakat müfettişi görevlendirmek.

ş) Bakan tarafından verilen veya mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

Başkana vekâlet

MADDE 9 – (1) Başkan, geçici sebeplerle görevde bulunmadığında, başkan yardımcılarından birine gerekli onay ile vekâlet görevi verilir.

Başkan yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Başkanlıkta başmüfettiş olarak görev yapanlar arasından Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilebilir ve aynı usulle değiştirilir. Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludur.

(2) Başkan yardımcıları, Başkan tarafından mevzuat çerçevesinde verilen görevleri yaparlar.

Grup başkanlarının görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Grup başkanları, en az sekiz yıl kıdemi olan müfettişler arasından Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Grup başkanları, Başkan ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

(2) Grup başkanları; grup başkanlığını yönetmek, grup başkanlığının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemekle görevlidir.

(3) Grup başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.

Görevlendirme

MADDE 12 – (1) Müfettişler, Bakanlık Makamının onayı ve Başkanın talimatıyla görevlendirilir.

(2) Müfettişler; müfettişlik hakları saklı kalmak suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ve müfettişin muvafakati ile idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde her türlü faaliyet ve işlemlerle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma yapmak.

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.

c) Teftiş edilen birimlerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ile elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örneğini veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak.

ç) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalıp soruşturma açılmasını gerektiren konuları Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

d) Bakanlığın yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapı ve yönetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, teftişe ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla araştırma yapmak.

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak.

f) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun olarak ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine rehberlik etmek.

g) Mesleki konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak.

ğ) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarı durumlarını içeren yazılı görüşlerini Başkanlığa sunmak.

h) Başkan tarafından verilen ve ilgili mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 14 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi hâlinde ilgili kişileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak.

c) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yönlendirecek davranışlarda bulunmak.

ç) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

d) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak.

e) Korunma ve bakım altında bulunanlara yönelik kötü muamelede bulunmak.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi; müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amire, atamaya yetkili amire, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla derhal bildirilir.

(3) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin diğer tüm iş ve işlemler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre yürütülür.

Müfettişlerin sorumlulukları ve yasaklar

MADDE 15 – (1) Müfettişler mevzuat hükümleri doğrultusunda; usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla teftiş görevlerini yürütürler.

(2) Müfettişler, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki kurallara uyarlar:

a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

b) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket ederler.

c) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamazlar; elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

ç) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

d) Görev onayında tanımlanan işin veya olayın dışında görev emri verilmedikçe resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapamazlar.

e) İşin niteliği gereği ivedi bir önlem alınması durumu hariç, idari işlere karışamazlar ve icrai nitelikli talimat veremezler.

f) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

g) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında teftişe tabi kimselerle hususi münasebet tesis edemezler.

Şube müdürlüğü ve görevleri

MADDE 16 – (1) Şube müdürlüğü, şube müdürü ve diğer personelden oluşur.

(2) Şube müdürlüğündeki iş ve işlemlerin yürütülmesi ile personelinin sevk ve idaresinden, Başkan ve başkan yardımcılarına karşı öncelikli olarak şube müdürü sorumludur.

(3) Şube müdürlüğü personeli aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Teftiş işleri ile ilgili müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, arşiv hizmetlerini yürütmek.

c) Teftiş işlerine ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.

ç) Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak, ödeme emri belgeleri ile diğer mali işlemleri yürütmek.

d) Müfettişlerin yolluk ve hak ediş cetvellerini kontrol ederek ilgili yerlere zamanında gönderilmesini sağlamak.

e) Başkanlıkta görev yapan tüm personelin özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemleri yürütmek, takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.

f) Başkanlığın satın alma ile taşınır mal işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak.

g) Yönetmelik, genelge ve talimatları müfettişlere yazı ile veya elektronik ortamda ulaştırmak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Şube müdürlüğünce yürütülen işlerde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş Şartları

Müfettişliğe giriş

MADDE 17 – (1) Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 18 inci maddede belirtilen şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Giriş sınavı şartları

MADDE 18 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nda Başkanlıkça tespit ve ilan edilecek puan türünden asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavı ilanı

MADDE 19 – (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.

Giriş sınavı

MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Bakanlık Makamınca uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Giriş sınavında, ilan edilen boş kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak şartıyla ilanda yer alan KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sıralaması yapılır.

(3) Giriş sınavı;

a) Birinci Grup: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

b) İkinci Grup: Sosyal Hizmet, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Sosyoloji bölümleri,

mezunlarından olmak üzere iki gruba ayrılarak yapılır. Her bir gruptan ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı sınav duyurusunda ilan edilir.

(4) Başkanlıkça ilanda belirtilen sayı kadar aday sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.

(5) Sınavın usul ve esasları Bakanlık Makamından alınacak onayda ayrıca belirlenir.

Giriş sınavı işlemleri

MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Sınav başvuru formu,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınacak yükseköğretim mezuniyet belgesi,

d) 1 adet fotoğraf,

olmak üzere bizzat, posta yoluyla ya da elektronik ortamda Başkanlığa başvururlar. Bu başvuru usullerinden hangisinin uygulanacağı ilanda belirtilir.

(2) Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konulmaz.

(3) Sınav başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve adayı tanıtıcı mahiyette diğer bilgiler bulunur. Sınava başvuran adayların başvuru formları ve diğer belge ve bilgileri sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve giriş sınavına kabul edilecek adaylar liste halinde veya her adayın kendi bilgilerini görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Sözlü sınava girmeden önce adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı.

ç) Özgeçmişi.

d) Dört adet fotoğraf.

(5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınav kurulu

MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınav kurulu; Bakan onayı ile Başkanın başkanlığında, başkan yardımcıları veya müfettişler arasından belirlenen toplam beş üyeden oluşturulur. Ayrıca müfettişler arasından dört yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav kurulu, giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Gerektiğinde sınav kuruluna yardımcı olmak üzere yeteri kadar personel görevlendirilebilir.

Giriş sınavı usulü, yeri ve belgesi

MADDE 23 – (1) Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır.

(2) Giriş sınavına katılacaklara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.

(3) Yazılı sınav test usulü ya da klasik usulde yapılabilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 24 – (1) Giriş sınav soruları 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan gruplar itibarıyla iki grup olarak ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen konulardan seçilmek suretiyle hazırlanır.

(2) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan grup için konular şunlardır:

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), İdari Yargı Usul Hukuku (Genel esaslar), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Medeni Hukuk (Genel esaslar ve aile hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar).

b) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye: Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikaları, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe.

ç) Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Kuruluşlar.

d) Genel Muhasebe.

(3) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan grup için konular şunlardır:

a) T.C. Anayasası, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), Ceza Hukuku (Genel hükümler ve kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar).

b) Yürürlükte bulunan; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlık teşkilatı ile ilgili hükümleri.

c) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcılığına girişte yazılı sınav; yapılacak protokol çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne, Milli Eğitim Bakanlığına veya üniversitelere yaptırılabilir. Bu durumda sınavın usulü, ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, puanlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması, sonuçlara itiraz, sınav kâğıtlarının saklanması işlemleri ile diğer hususlar protokolde ve sınav ilanında belirtilir.

(2) Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 26 – (1) Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir.

(2) Yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde protokol hükümlerine göre yapılır.

Sözlü sınavın yapılış şekli ve konuları

MADDE 27 – (1) Müfettiş yardımcılığına girişte, yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınav da yapılır. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.

(2) Sözlü sınavda her aday için, sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakatta başarılı sayılmak için, giriş sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve başarı sırası

MADDE 28 – (1) Adayın giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu halde de eşitlik devam ediyorsa giriş sınavına esas KPSS puanı esas alınır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere diğer adaylardan ise başarı sıralamasına göre yedek aday belirlenebilir. Yedek adayların isimleri ayrı bir listede ilan edilir.

(3) Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Giriş sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, giriş sınav kurulunca itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir. Giriş sınav kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Karar, tutanağın Başkanlığa sunulduğu tarihten itibaren ilgiliye yedi iş günü içerisinde bildirilir.

(5) Başkanlıkça, başarılı olan adaylara başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılır.

(6) Adayların; atanma ile ilgili işlemlerini yapmak üzere, tebligat/duyuruda belirtilen tarihe kadar Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 29 – (1) Giriş sınavında başarı gösteren adaylar, başarı sırasına göre boş kadrolara atanırlar.

(2) Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, kanuni sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Göreve başladıktan sonra altı ay içerisinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

(4) Her halükarda giriş sınav sonucunun ilanından bir yıl sonra hiçbir şekilde yedek aday çağrılamaz.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 30 – (1) Giriş sınavına ilişkin tüm kayıt ve belgeler, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

Yetiştirilmede gözetilecek genel ilkeler

MADDE 31 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Görev alanına giren mevzuat ile uluslararası teftiş standartları ve yöntemleri konularında bilgi, deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.

b) Teftiş usulleri ile raporlama tekniklerini öğretmek.

c) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak.

ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmeye özendirmek.

d) Bilimsel çalışma ve araştırmalarla, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaya özendirmek.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme programı

MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki programa göre yetiştirilir:

a) Birinci dönem çalışmaları: Başkanlığın yetki alanına giren teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili her türlü mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla en az üç ay sürecek olan teorik yetiştirme eğitimi düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcılarının, refakatinde bulundukları müfettişler tarafından en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak üzere düzenlenir. Müfettiş yardımcıları; teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerine refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altında katılırlar. Refakatinde bulundukları müfettişler tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, Başkanlıkça belirlenen program çerçevesinde en az iki müfettişin refakatinde çalışırlar. Ancak aynı müfettişin refakatinde altı aydan fazla kalamazlar. Müfettişler; müfettiş yardımcısının göreve karşı ilgisi, bilgi ve becerisi, kaydettiği gelişme ve kişiliği yönünden değerlendirmelerini içeren yazılı görüşlerini Başkanlığa verirler. Yetiştirilmek üzere refakatine verilen müfettiş tarafından mesleki olarak yetersiz bulunan müfettiş yardımcıları başka bir müfettişin refakatine verilirler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları yetki almadan tek başlarına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcılarına yetki sınavı yapılır.

Yetki sınavı, sınav kurulu ve yetki verilmesi

MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılarına; birinci ve ikinci dönem çalışma süresini başarı ile tamamlamaları halinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesi amacıyla yazılı yetki sınavı yapılır.

(2) Yetki sınavı için Başkanlık tarafından Başkanın başkanlığında müfettişler arasından beş kişilik bir sınav kurulu oluşturulur.

(3) Yetki sınav kurulu, sınav sorularını hazırlayarak yazılı sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sonuçlarını değerlendirir.

(4) Yetki sınavı; Bakanlığın görev alanına ilişkin mevzuat, mesleki konular ile teftiş yöntem ve usullerinden yapılır. Yetki sınavına girecek müfettiş yardımcılarına, sınav konularının hangilerinden sorumlu oldukları sınav tarihinden bir ay öncesinde Başkanlıkça duyurulur.

(5) Yetki sınavında başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir.

(6) Yapılan yetki sınavında başarılı olanlara Bakan onayıyla tek başına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yetkisi verilir. Yetkili müfettiş yardımcıları; müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına haizdir.

(7) Yetki sınavında başarılı olamayan ya da mazereti sebebiyle sınava giremeyen müfettiş yardımcıları, üç ay içinde Başkanlıkça belirlenen bir tarihte ikinci defa yetki sınavına girerler.

Tez hazırlanması

MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcıları, ikinci yılın sonunda Başkanlıkça belirlenen ve Bakanlığın görev alanına giren konularda bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından en az altı ay önce Başkanlığa verirler. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için dört ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir.

(2) Verilen ilâve süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(3) Tez jürisi oluşturulması ve tezin kabulü gibi hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Yeterlik sınav kurulu

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınav kurulu; Başkanın önerisi üzerine alınacak gerekli onay ile Başkanın başkanlığında, başkan yardımcıları veya müfettişler arasından belirlenen toplam beş üyeden oluşturulur. Ayrıca aynı usulle dört yedek üye tespit edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Müfettiş yardımcılığına atananlar; en az üç yıl çalışmak, tez hazırlamak ve hazırlanan tezin tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Yeterlik sınavı yazılı olarak test veya klasik usulde yapılır. Sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az iki ay önce ilgili müfettiş yardımcılarına bildirilir.

Yeterlik sınav konuları

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı aşağıda yer alan konulardan yapılır:

a) Mevzuat ve uygulamaları:

1) T.C. Anayasası Genel Hükümler.

2) İdare Hukuku.

3) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (Genel esaslar).

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

5) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

6) 4857 sayılı İş Kanunu (Genel esaslar).

7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

8) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

9) 6245 sayılı Harcırah Kanunu.

10) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar).

11) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel esaslar).

12) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (Aile hukuku).

13) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Genel esaslar).

b) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemleri:

1) Teftiş yöntem ve usulleri.

2) Bakanlık teşkilat ve görevlerine ilişkin mevzuat.

3) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

c) Genel Muhasebe.

Sınav sonucunun değerlendirilmesi

MADDE 38 – (1) Sınav kâğıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sınav sonucunun bildirilmesi

MADDE 39 – (1) Sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, sınavın bitimini takip eden en geç on gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 40 – (1) Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile Başkanlığa yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar, sınava girmeyenler

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, altı ay içinde bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarı gösteremeyenler müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcılarının müfettiş kadrolarına atanmaları yeterlik sınavı başarı sırasına göre yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı kıdemi esas alınır.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 43 – (1) Müfettiş yardımcılığı dâhil müfettişlik mesleğinde en az on yıl çalışan müfettişler, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak kıdem sırasına göre; Başkanın önerisi üzerine mevzuatın öngördüğü usule göre başmüfettişliğe atanırlar.

Kıdem

MADDE 44 – (1) Aynı giriş sınavı ile müfettiş yardımcılığına giren müfettiş yardımcılarının kıdemi, müfettiş yardımcılığına giriş sınavındaki başarı sırasına göre belirlenir.

(2) Aynı giriş sınavı ile Başkanlıkta göreve başlayan müfettiş yardımcılarından, yeterlik sınavına girmeyenlerden, daha sonra yapılan yeterlik sınavıyla müfettişliğe geç atananların kıdemleri, kendi dönemlerindeki müfettişlerden sonra gelir.

(3) Aynı giriş sınavı ile müfettiş yardımcılığına giren müfettişlerin kıdemi, yeterlik sınavındaki başarı puanlarına göre tespit edilir.

(4) Müfettişlik kıdeminde esas alınan süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte ve diğer denetim görevlisi kadrolarında geçen süredir. Bu sürenin hesabında müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki idari görevlerde geçirilen süreler ile tüm kanuni izinler dâhildir.

(5) Başmüfettişlerin kıdem sırası müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

(6) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş olması halinde, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

(7) Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 45 – (1) Başkanlıktan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler göreve dönmek istediklerinde tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel bir durumları yoksa kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe yeniden atananlar, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 46 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, mesleki etik veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamazlar, kendi istekleri dışında diğer görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler.

(2) Sıhhi, mesleki etik veya mesleki yetersizlik hallerinin; soruşturma raporu, sağlık kurulu raporu veya yargı kararı ile tevsiki esastır.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları kesinleşmiş yargı kararı veya disiplin soruşturmasıyla ortaya konulmuş delil karartma ve saptırma fiilleri olmadıkça; gerçekleştirdikleri teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturmaları nedeniyle yapmış oldukları işlemlerden ve sonucunda tanzim etmiş oldukları raporlardan veya mevzuatla verilen yetkilerini kullanmalarından dolayı sorumlu tutulamazlar. Kanaatleri veya aldıkları tedbirler nedeniyle açılacak özel hukuk davalarında husumet Bakanlığa tevcih edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma Esasları, Eğitimleri ve Yurt Dışına Gönderilme

Müfettişlerin çalışma esasları

MADDE 47 – (1) Müfettişler; teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde Bakanlığın daha iyi hizmet vermesine, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik öneri getirirler.

(2) Müfettişler; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, yol gösterici, doğru işler için teşvik edici ve güven arttırıcı, usulsüz iş ve işlemlerin önlenmesi için caydırıcı şekilde hareket ederler.

(3) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve soruşturma işlerinde birden fazla müfettiş görevlendirilmesi halinde, Başkanlıkça grup koordinatörü olarak belirlenen müfettiş tarafından çalışmaların koordinasyonu sağlanır.

(4) Müşterek çalışmalarda başkan yardımcısının görev alması halinde grup koordinatörü başkan yardımcısıdır.

İşlerin devri

MADDE 48 – (1) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi esastır. Devir zorunluluğu doğarsa müfettişler, ellerindeki işleri Başkanın talimatı ile bir başka müfettişe devreder.

(2) Devre konu işe başlanılmış ise devri yapacak olan müfettiş; devir tarihine kadar yapılan işlere ilişkin çıkaracağı özetle birlikte, işle ilgili tüm belgeleri, işe başlanılmamış ise sadece işle ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı dizi pusulası ile görevi devralan müfettişe teslim eder.

Meslek içi eğitim

MADDE 49 – (1) Meslek içi eğitim;

a) Bakanlık mevzuatı ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ile özellik ve farklılık gösteren teftiş, ön inceleme, inceleme, araştırma ve soruşturma konularının değerlendirilmesi, teftiş metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim, organizasyon ve teftiş teknikleri ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması.

b) Bakanlığın görev alanındaki uluslararası mesleki, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesi ile müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması,

 amaçlarına yönelik olarak yapılır.

(2) Başkanlıkça meslek içi eğitimin ne şekilde yapılacağına ilişkin esaslar yıllık çalışma ve teftiş programında belirlenir.

(3) Mesleki gelişime yönelik eğitimler, hizmet içi düzenlenebileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım şeklinde de sağlanabilir.

(4) Müfettişlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sertifikalı ve/veya sertifikasız kurs, uzaktan eğitim, seminer, panel, konferans, akademik eğitim ve yabancı dil kurslarına katılmaları teşvik edilir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 50 – (1) Müfettişlerin yurt dışına gönderilmesi işlemlerinde 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır.

(2) Yurt dışına gönderilenler; inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren bir ay içinde Başkanlığa sunarlar.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 51 – (1) Müfettişlerin uluslararası toplantılara katılma, Bakanlığın görev alanındaki yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde eğitim masraflarının bütçeden karşılanacak olan kısmı genel hükümlere göre ödenir. Yabancı dil kurslarına katılacak olanlar Başkanlığın teklifi ve gerekli onay ile belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teftiş, İnceleme, Araştırma, Soruşturma ve Ön İnceleme İşlemleri

Rapor çeşitleri

MADDE 52 – (1) Müfettişler tarafından;

a) Genel teftiş raporu,

b) Özel teftiş raporu,

c) Araştırma raporu,

ç) İnceleme raporu,

d) Disiplin soruşturması raporu,

e) Ön inceleme raporu,

düzenlenir.

Genel teftiş ve uygulaması

MADDE 53 – (1) Genel teftiş; Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlığın denetimine tabi resmi ve özel sosyal hizmet ve yardım kuruluşları ile 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların iş, işlem ve süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak ve Bakanlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olmak için çözüm ve öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen teftiş faaliyetidir.

(2) Genel teftiş faaliyetleri yıllık olarak planlanır ve “Yıllık Çalışma ve Teftiş Programı” içinde yer alır. Kurum ve kuruluşların herhangi biri mutat ve makul süreler haricinde denetim dışında tutulamaz.

(3) Yapılan bu teftişlere ilişkin genel teftiş raporu düzenlenir.

(4) Genel teftiş raporları Başkanlığa teslim edilir. Başkanlıkça incelenerek uygun bulunan raporlar, gereği yapılmak üzere teftişi yapılan birimin hizmet bazında ilişkili olduğu Bakanlık merkez birimlerine gönderilir.

(5) Bakanlık merkez birimleri kendisine ulaşan raporları değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık merkez birimleri kendilerine intikal eden raporları ilgili valiliklere gönderir ve gerekli takibatı yapar.

(6) Teftişi yapılan birimlerce raporda yer alan tespit ve tenkitlere ilişkin cevaplar hazırlanır ve otuz gün içinde valilik tarafından Bakanlık ilgili merkez birimlerine gönderilir. Bakanlık merkez birimleri kendilerine ulaşan cevapları sonuçlandırarak nihai durum hakkında Başkanlığa bilgi verir.

Özel teftiş ve uygulaması

MADDE 54 – (1) Özel teftiş; Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlığın denetimine tabi resmi ve özel sosyal hizmet ve yardım kuruluşları ile 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların belirli konulardaki faaliyet, iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile sundukları hizmetlerin aksayıp aksamadığının tespiti amacıyla yapılan ani ve habersiz teftiş faaliyetidir.

(2) Yapılan bu teftişlere ilişkin özel teftiş raporu düzenlenir ve Başkanlığa teslim edilir. Rapor, Başkanlık tarafından ilgili birimlere intikal ettirilir.

(3) Bakanlık merkez, bağlı ve ilgili birim amirleri, valiler ve Bakanlık müfettişleri özel teftiş taleplerini Başkanlığa bildirirler. Özel teftişler, Başkanlık önerisi üzerine veya doğrudan Bakan emri ile yapılır.

Genel ve özel teftişe ilişkin diğer hususlar

MADDE 55 – (1) Teftişlerde bir önceki teftiş tarihi esas alınarak en fazla iki yıl öncesine ait iş ve işlemler teftişe tabi tutulur. Suç unsuruna rastlanılmışsa bu konudaki tüm iş ve işlemler süre kısıtlamasına tabi olmaksızın incelemeye tabi tutulur.

(2) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, Bakanlık merkez birimleri ile Başkanlık arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması durumunda uygulanacak işlem Bakanlık Makamı tarafından belirlenir. Görüşe esas yazışma Başkanlıkça yapılır.

(3) Raporlarda tenkide alınan hususların, makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmemesi halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

(4) Genel teftişlerin mahallinde yapılması esas olmakla birlikte Başkanlık, teknolojik gelişmeler doğrultusunda bilişim sistemleri ile her türlü elektronik bilgi-iletişim araç ve gereçlerini de kullanmak suretiyle görev merkezinden de genel teftiş yaptırabilir.

Yıllık çalışma ve teftiş programı ile rehber ve kılavuz

MADDE 56 – (1) Başkanlığın yıllık teftiş faaliyetleri, yetki devirleri, hizmet içi eğitimleri, sınav programları ve diğer idari iş ve işlemlerini içeren “Yıllık Çalışma ve Teftiş Programı” her yılın Aralık ayında hazırlanıp Bakan onayına sunulur.

(2) Başkanlık her türlü teftiş faaliyetlerinde kullanılmak üzere rehber ve kılavuz hazırlayabilir.

Teftiş dosyası ve defteri

MADDE 57 – (1) Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş dosyası tutulur. Teftiş dosyasına; birimin geçmiş yıllardaki teftişleri neticesinde tanzim edilmiş bulunan raporların bir nüshası, Bakanlık merkezinden teftiş raporuna ilişkin gönderilen emir ve talimatlar ile bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgeler konulur. Müfettişler; teftiş ettikleri birimlerdeki teftiş dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

(2) Bu dosyanın saklanmasından, devir ve tesliminden kurum ve kuruluşun amirleri ve ilgili memurları müştereken sorumludurlar.

(3) Kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş, son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmış olan ve ilgili birimin en üst amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(4) Müfettişler; teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini ve teftişe ilişkin diğer hususları teftiş defterine yazmak suretiyle imzalarlar.

Araştırma

MADDE 58 – (1) Bakanlığın amaç ve hedeflerine uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin iyileştirilmesi ile bu yönde gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması, Bakanlık teşkilatı ile sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının hizmet kalitesinin arttırılması, çalışanların performanslarının iyileştirilmesi, etkinleştirilmesi, performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi, teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörlerin araştırılması ve değerlendirilmesi, teftişe ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi, teftiş standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla ya da Bakanın veya Başkanın gerek gördüğü diğer konularda araştırma yapılır.

(2) Müfettişler tarafından yapılan araştırmalar;

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,

b) Teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörleri araştırmak ve değerlendirmek,

c) Bilgi teknolojilerinde ve yönetim bilgi sistemlerinde denetim hizmetine katkı sağlayacak gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek,

ç) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak,

d) Kurum ve kuruluşlar ile müfettiş ya da müfettişlerin kendi aralarında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak,

e) Müfettiş raporlarını araştırmak ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

amaçlarıyla yapılır.

(3) Yapılan araştırma sonucunda araştırma raporu düzenlenir ve Başkanlığa teslim edilir.

(4) Başkanlıkça, raporlar ile ilgili işlemler otuz gün içinde sonuçlandırılır.

İnceleme

MADDE 59 – (1) İnceleme; ihbar, şikâyet, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak memurlar, diğer kamu personeli, kamu işçileri, 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıf personeli ile Bakanlığın merkez ve taşrada istihdam ettiği diğer personel hakkında adlî, idari ve malî işlemler yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla gerekli onay ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yapılır.

(2) İnceleme raporları;

a) Disiplin yönünden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde,

b) Hukuki ya da malî yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde zararın tazminini sağlamak amacıyla,

c) 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların iş ve işlemlerine ilişkin olarak,

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile personelini ilgilendiren konuların ilgili kuruma tevdi edilmesi gereken hallerde,

d) Soruşturulması genel hükümlere tabi suçlar için doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarına tevdi edilerek,

Başkanlığa sunulmak üzere düzenlenir.

(3) İnceleme raporları ile ilgili işlemler Başkanlıkça yerine getirilir.

(4) İnceleme görevi esnasında; görev emri kapsamı dışında farklı bir konuda teftiş, inceleme, ön inceleme ya da soruşturma yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, belge ve bilgileri eklemek suretiyle durumu açıklayan gerekçeli bir yazı ile Başkanlığa veya ilgili kuruma bildirilir. Otuz gün içinde gerekli onayın alınamaması halinde, toplanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim edilir.

Disiplin soruşturması

MADDE 60 – (1) Disiplin soruşturması; gerekli onay ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine memurlar, diğer kamu personeli ile Bakanlığın merkez ve taşrada istihdam ettiği diğer personel hakkında disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılır ve buna ilişkin disiplin soruşturması raporu düzenlenir.

(2) Müfettişler, görev emri kapsamı dışında farklı bir konuda disiplin suçu işlendiğini öğrendiklerinde; iddia konusu olayın oluş şeklinin açık biçimde izah edildiği, ihlal edildiği ileri sürülen mevzuat hükümlerinin belirtildiği ve gerekli bilgi ve belgelerin eklendiği gerekçeli bir yazı ile Başkanlıktan soruşturma yapılmasını talep ederler. Otuz gün içinde gerekli onayın alınamaması halinde, toplanan bilgi ve belgeler dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim edilir.

(3) Disiplin soruşturma raporları Başkanlığa sunulur. Başkanlıkça incelenen soruşturma raporları Personel Genel Müdürlüğüne ve varsa diğer ilgili birimlere gönderilir.

Ön inceleme

MADDE 61 – (1) Ön inceleme; 4483 sayılı Kanun kapsamına giren memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü anılan Kanunun gösterdiği yetkili merciin soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılır ve buna ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.

(2) Müfettişler tarafından görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını gerektiren bir suçun tespit edilmesi halinde gerekçeli bir yazı ile durum izin vermeye yetkili mercie bildirilir.

(3) Müfettişler tarafından, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında Başkanlıktan ön inceleme izni talebinde bulunulur.

(4) Müfettişlerce yapılacak ön inceleme sonucunda düzenlenen rapor yetkili mercie gönderilir ve eş zamanlı Başkanlığa sunulur. Düzenlenen rapor, 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında ise Başkanlığa teslim edilir.

(5) Müfettişler düzenledikleri raporlarını, 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile belirtilen karar verme süresinin tamamlanmasından en az beş gün önce, karar verilmesine imkân sağlamak üzere yetkili mercie teslim ederler.

Devir alma

MADDE 62 – (1) Müfettişler yürüttükleri inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili diğer yetkili merci tarafından aynı konuda başlatılmış ve henüz tamamlanmamış inceleme ve soruşturma görevlerinin devredilmesini yetkili merciden isterler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Raporların Düzenlenmesi ve Başkanlıkça İncelenmesi

Raporların düzenlenmesi

MADDE 63 – (1) Teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları Başkanlıkça belirlenecek olan şekil, usul ve esaslara göre düzenlenir.

(2) İnceleme, araştırma ve soruşturma raporları, zamanaşımı süreleri ve onay süreci dikkate alınarak görev merkezine dönülmesini takip eden en geç iki ay içerisinde teslim edilir. Başkanlık, görevin özelliğine göre bu süreyi kısaltmaya yetkilidir.

(3) Raporun Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde tamamlanamaması halinde gerekçeli bir yazı ile Başkanlıktan ek süre talep edilir.

(4) Raporun bir örneği elektronik ortamda Başkanlığa teslim edilir.

Raporların Başkanlıkça incelenmesi

MADDE 64 – (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda hukuki eksiklikler ve hatalar, eksik inceleme ile Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması istenilen hususlar müfettiş tarafından giderilir.

(2) Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi halinde Başkanlık görüşünün de yer aldığı gerekli onay hazırlanır.

(3) Başkanlık, Bakanlık Makamının emri ve onayı üzerine daha kıdemli başka müfettişe veya müfettişlere de konunun tekrar incelenmesi veya soruşturulması görevi verebilir.

(4) Müşterek görevler sonucunda düzenlenecek rapor türüne ve içeriğine ilişkin olarak müfettişler arasında görüş ayrılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli müfettişin tercihine göre rapor tanzim edilir. Aykırı görüş ve önerilere raporda yer verilir.

(5) Müfettişler tarafından düzenlenen ve onay gerektirmeyen raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra doğrudan ilgili birimlere/mercilere gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Müfettişe Yardım Yükümlülüğü

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 65 – (1) Bakanlığın teftişi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli idareci ve personel ile teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, kamuya yararlı dernekler;

a) Gizli dahi olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişin ilk talebinde ve en kısa süre içinde vermek, incelemelerini ve sayılmalarını kolaylaştırmak,

b) Bilgisayar, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları sözlü veya yazılı olarak ilk talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak, istendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek,

c) Müfettişlerce yöneltilen soruları geciktirmeden yanıtlamak, gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin müfettişlerce onaylanmış suretlerini alarak asıllarını vermek,

ç) Müfettişlere görevleri süresince konumlarına ve temsil ettikleri makama uygun bir çalışma yeri ve hizmet aracı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

d) Kamuya açık alanlardaki sistemlerini, bina ve tesislerindeki kamera kayıtlarını müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve kopyalarını vermek,

zorundadırlar.

(2) Müfettişler tarafından ifadesine ihtiyaç duyulan kişiler çağrıldığı yer ve zamanda hazır bulunmakla yükümlüdürler.

(3) Müfettişler, teftiş devam ettiği süre içerisinde hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında idareci ve diğer personelin yıllık izinlerini ertelemeye ya da personeli izinden çağırmaya yetkilidirler.

(4) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler. Bu talep yetkili makamlar tarafından ivedilikle yerine getirilir.

(5) Müfettişlerin, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki teknik ve kriminal laboratuvarlardan istedikleri inceleme ve tespit işlemleri süresi içinde sonuçlandırılır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müfettiş kimlik ve yetki belgesi, mühür

MADDE 66 – (1) Müfettişlere resmi mühür ve fotoğraflı müfettiş kimlik ve yetki belgesi verilir.

(2) Bakan tarafından imzalanan kimlik ve yetki belgesinde, “Bakanlık; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile faaliyetleri Bakanlığın iznine ve denetimine tabi özel sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının her türlü işlemlerini kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve talimatlara uygunluğu yönünden teftişi, lüzumu halinde görevden uzaklaştırma konusunda bu belge sahibine tam yetki verilmiştir. Bu belge sahibine; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından göreviyle ilgili olarak talep edeceği her türlü yardım ve kolaylığın gösterilmesi kamu yararının gereği olup kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.” hususları yer alır.

(3) Müfettişler; kendilerine verilen resmi mührü muhafaza etmek, lüzum ve istek üzerine müfettiş kimlik ve yetki belgelerini ilgililere göstermek ve müfettişlik mesleğinden ayrıldıklarında üzerlerinde bulunan mühür ve diğer malzemeleri teslim etmek zorundadırlar.

Yazışma usulü

MADDE 67 – (1) Müfettişler görevlerine ilişkin konularda; Bakanlıkların taşra teşkilatı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Mahkemeler ile Bakanlık ve diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatı ile yapılan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.

(2) Müfettişler tarafından yapılan yazışmalarda numaralandırma; müfettişin mühür numarası/yıl içinde yazılan yazı sayısı takip edilmek suretiyle verilir. Elektronik sistemlerle yazışma yapılması halinde sistem esas alınır.

(3) Müfettişlerin müşterek çalışmalarında; yazışma ve haberleşmeler, kıdemli müfettiş veya Başkanlıkça belirlenen koordinatör tarafından sağlanır.

Hak ediş cetveli

MADDE 68 – (1) Müfettişler; hak ediş cetvellerini Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre düzenler.

 (2) Hak ediş cetvelleri, ait olduğu ayı izleyen on gün içinde Başkanlığa sunulur.

Görev yerinden ayrılma ve izin kullanılması

MADDE 69 – (1) Müfettişler, görevle ilgili hareket ve varışlarını elektronik ortamda veya yazı ile Başkanlığa bildirirler.

(2) Müfettişler; teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön inceleme görevlerini tamamladıklarında Başkanlığı bilgilendirmek suretiyle görev mahallinden ayrılırlar.

(3) Müfettişler, görevde iken zorunlu durumlarda Başkanlığın uygun görmesiyle izin kullanabilirler.

(4) Müfettişler, merkez ve merkez dışında izne başlayış ve bitiş tarihlerini Başkanlığa bildirirler.

Başkanlığa bilgi verme

MADDE 70 – (1) Bakanlık merkez birimleri; yönerge, tebliğ, genelge ve benzeri ad altında çıkardıkları mevzuatı bilgi için Başkanlığa gönderir.

Yetki ve yönerge

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması, Başkanlığın ve müfettişlerin görev ve çalışma esasları, teftiş faaliyetleri ve diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 72 – (1) 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atanmaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 73 sayılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı tarihte denetçi yardımcısı kadrolarında bulunanların yetiştirilmesi, yeterlik sınav konuları ve usulü 72 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın