Su Isıtıcıları, Sıcak Su Tankları ve Su Isıtıcısı ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/2)

28 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30374

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, su ısıtıcıları, sıcak su tankları ve su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) Nominal ısıl güçleri 70 kW’a eşit veya daha az olan su ısıtıcıların,

b) Depo hacmi 500 litreye eşit veya daha az olan sıcak su tanklarının,

c) Nominal ısıl güçleri 70 kW’a veya daha az olan su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,

enerji etiketlemesi şartlarını ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Ağırlıklı olarak biyokütleden üretilmiş gaz veya sıvı yakıtı kullanmak üzere özel tasarlanmış su ısıtıcılarına,

b) Katı yakıt kullanan su ısıtıcılarına,

c) Endüstriyel emisyonlar kapsamındaki su ısıtıcılarına,

ç) Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2018/2)’in 2 nci maddesinde tanımlanan kombine ısıtıcılarına,

d) Asgari olarak Ek-VII’nin Tablo-3’ünde verilen en küçük enerji referanslı yük profilini karşılamayan su ısıtıcılarına,

e) Sadece sıcak içecek ve/veya yiyecek yapmak için tasarlanmış su ısıtıcılarına,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanması bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Biyokütle: Ürünlerin, atıkların ve tarım (bitkisel ve hayvani maddeler dâhil), balıkçılık ve su ürünleri dâhil orman ve ilgili sanayi süreçlerinden kalan biyolojik esaslı kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarını ve bunların yanında sanayi ve kentsel atıkların biyolojik olarak ayrıştırılabilen kısımlarını,

ç) Biyokütle yakıt: Biyokütleden üretilen gaz veya sıvı yakıtı,

d) Depolama hacmi (V): Bir sıcak su depolama tankının litre olarak nominal hacmini,

e) Durma kaybı (S): Belli bir su ve ortam sıcaklıklarında sıcak su tankından kaybolan ve W ile belirtilen enerjiyi,

f) Fosil yakıt: Fosil kaynaklı gaz veya sıvı yakıtı,

g) Güneş enerjisi cihazı: Piyasaya ayrı olarak arz edilen; sadece bir güneş enerjisi sistemini, bir güneş kolektörünü, güneş enerjisi sıcak su depolama tankını veya kolektör çevrimindeki bir pompayı,

ğ) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

h) Nominal ısıl güç: Bir su ısıtıcısının, standart şartlarda su ısıtırken beyan edilen ve kW olarak ifade edilen ısıl gücünü,

ı) Isı üreteci: Fosil yakıt ve/veya biyokütle yakıtların yanması, elektrik rezistanslı ısıtıcı elemanların Joule etkisinin kullanılması ya da ortam ısısının bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alınması süreçlerinden bir veya birden fazlasının kullanılması sayesinde ısı üreten bir ısıtıcının parçasını,

i) Isı pompası su ısıtıcısı: Isı üretmek için ortam ısısını bir hava kaynağından, su kaynağından veya yeraltı kaynağından ve/veya atık ısıdan alan su ısıtıcısını,

j) Sadece güneş enerjisi sistemi: Piyasaya tek bir ünite olarak arz edilen; üzerinde bir veya daha fazla yedek daldırma ısıtıcısı dışında başka herhangi bir ısı üreteci bulunmayan; bir veya daha fazla güneş kolektörü, güneş enerjisi sıcak su tankı ve muhtemelen kolektör devresinde ve diğer bölümlerinde pompalar bulunan bir cihazı,

k) Ses gücü seviyesi (LWA): İçeride ve/veya dışarıda dB olarak belirtilen A-ağırlıklı ses gücü seviyesini,

l) Sıcak su tankı: Üzerinde bir veya daha fazla yedek daldırma ısıtıcısı dışında başka herhangi bir ısı üreteci bulunmayan, ilave donanımı da dâhil olmak üzere, su ve/veya mahal ısıtması maksadıyla sıcak suyu depolayan bir kabı,

m) Su ısıtıcısı: Harici bir içme veya kullanım suyu şebekesine bağlı, verilen aralıklar arasında belirlenen sıcaklık seviyesinde, miktarda ve akış oranında sıcak içme veya kullanma suyu temin etmek için ısı üreten ve transfer eden, bir veya daha fazla ısı üreteci olan bir cihazı,

n) Standart şartlar: Su ısıtıcılarının nominal ısıl güçlerinin, su ısıtma enerji verimliliklerinin ve ses gücü seviyelerinin tespiti ile sıcak su tanklarının durma kayıplarının tespiti için çalışma şartlarını,

o) Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi: İçinde bir veya daha fazla su ısıtıcısı ve bir veya daha fazla güneş enerjisi cihazı ile kombinasyon halinde son kullanıcıya önerilen bir paketi,

ö) Su ısıtma enerji verimliliği (ηwh): Bir su ısıtıcısı veya bir su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi tarafından karşılanan faydalı enerjiyle bu enerjinin üretilmesi için gereken enerji arasındaki yüzde (%) ile belirtilen oranı,

p) Yedek daldırma ısıtıcısı: Sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve sadece harici kaynak kesildiğinde (bakım dönemleri dâhil) veya arızalandığında veya güneş enerjisi sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve güneş enerjisi ısı kaynağının gereken konforu sağlamak için yeterli olmadığı durumlarda ısı üreten Joule etkili bir elektrik rezistans cihazını,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.

Tedarikçilerin yükümlülükleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi halinde olanlar dâhil olmak üzere su ısıtıcılarını piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen su ısıtma enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir su ısıtıcısı için Ek-III’ün 1.1 inci hükmünde biçimi ve içeriği belirtilen bir etiket bulundurulur. Isı pompası su ısıtıcıları için etiket en azından ısı üretecinin paketinde bulundurulur. Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinde kullanılacak su ısıtıcıları için ise Ek-III’ün 3 üncü maddesinde biçimi ve içeriği belirtilen ikinci bir etiket her su ısıtıcısı için bulundurulur.

b) Her su ısıtıcısı için Ek-IV’ün 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu bulundurulur. Isı pompası su ısıtıcıları için, ürün bilgi formu en azından ısı üreteci için bulundurulur. Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinde kullanılacak su ısıtıcıları için ise Ek-IV’ün 4 üncü maddesinde belirtilen bilgi formatı ve içeriğini karşılayan ikinci bir ürün bilgi formu bulundurulur.

c) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 1 inci maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

ç) Belli bir su ısıtıcısı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

d) Belli bir su ısıtıcısı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

e) Ek-III’ün 1.1. maddesinde biçimi ve içeriği belirtilen bir elektronik etiket, Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen su ısıtma enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir su ısıtıcı modeline yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir.

f) Ek-IV’ün 1 inci maddesinde belirtilen bir elektronik ürün fişi, her bir su ısıtıcı modeline yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir. Isı pompası su ısıtıcı modelleri için ise elektronik ürün fişi, en azından ısı üreticisine yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sıcak su depolama tanklarını piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uygun her bir sıcak su depolama tankı için Ek-III’ün 2.1 inci maddesinde biçimi ve içeriği belirtilen bir etiket bulundurulur.

b) Ek-IV’ün 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu bulundurulur.

c) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 2 nci maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

ç) Belli bir sıcak su depolama tankı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

d) Belli bir sıcak su depolama tankı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

e) Ek-III’ün 2.1 inci maddesinde biçimi ve içeriği gösterilen bir elektronik etiket,         Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uygun olarak, her bir sıcak su depolama tankı modeline yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir.

f) Ek-IV’ün 2 nci maddesinde gösterilen bir elektronik ürün fişi her bir sıcak su depolama tankı modeline yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir.

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, güneş enerjisi cihazlarını piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-IV’ün 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu bulundurulur.

b) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 3 üncü maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

c) Ek-IV’ün 3 üncü maddesinde belirtilen bir elektronik ürün fişi, her bir güneş enerjisi cihazı modeline yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerini piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki hususları sağlar:

a) Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen su ısıtma enerji verimliliği sınıflarını karşılayan her su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi için Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir etiket bulundurulur.

b) Her su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi için Ek-IV’ün 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde bir ürün bilgi formu bulundurulur.

c) Talep edilmesi halinde, Ek-V’in 4 üncü maddesinde belirtilen teknik dosya Bakanlığa ve Komisyona sunulur.

ç) Belli bir su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

d) Belli bir su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfı belirtilir.

e) Ek-III’ün 3 üncü maddesinde biçimi ve içeriği belirtilen bir elektronik etiket, Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen su ısıtma enerji verimliliği sınıflarına uygun, su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi içeren her bir modele yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir.

f) Ek-IV’ün 4 üncü maddesinde belirtilen bir elektronik ürün fişi, su ısıtıcı ve güneş enerjisi cihazı paketi içeren her bir modele yönelik olarak satıcılar için hazır hale getirilir.

Satıcıların sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Su ısıtıcısı satıcıları;

a) Satış noktasındaki her bir su ısıtıcısında, Ek-III’ün 1 inci maddesinde belirtildiği gibi 5 inci maddeye uygun olarak tedarikçi tarafından temin edilen etiketin cihazın dış ön yüzünde açıkça görülebilir şekilde bulunmasını,

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-X’daki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, su ısıtıcısının, nihai kullanıcının bu ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda, tedarikçiler tarafından Ek-VI’nın 1 inci maddesine uyumlu olarak tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle birlikte pazarlanmasını,

c) Belli bir su ısıtıcısı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfının da belirtilmesini,

ç) Belli bir su ısıtıcısı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfının da beyan edilmesini,

sağlar.

(2) Sıcak su depolama tankı satıcıları;

a) Satış noktasındaki her bir sıcak su depolama tankında, Ek-III’ün 2 nci maddesinde belirtildiği gibi 5 inci maddeye uygun olarak tedarikçiler tarafından temin edilen etiketin cihazın dış ön yüzünde açıkça görülebilir şekilde bulunmasını,

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-X’daki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, sıcak su depolama tankının, nihai kullanıcının bu ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda, tedarikçiler tarafından Ek-VI’nın 2 nci maddesine uyumlu olarak tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle birlikte pazarlanmasını,

c) Belli bir sıcak su tankı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için enerji verimliliği sınıfının da belirtilmesini,

ç) Belli bir sıcak su tankı modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için enerji verimliliği sınıfının da beyan edilmesini,

sağlar.

(3) Su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi satıcıları, 5 inci maddeye uygun olarak tedarikçiler tarafından temin edilen etiketleri ve bilgi formlarını esas alarak;

a) Belli bir su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi için yapılacak herhangi bir teklifin bu pakete ait ortalama, soğuk veya sıcak iklim şartlarındaki su ısıtma enerji verimliliğini ve su ısıtma enerji verimliliği sınıfını içermesini, mümkün ise bunu Ek-III’ün 3 üncü hükmünde belirtilen paket üzerindeki etiketin gösterilmesi ve Ek-IV’ün 4 üncü hükmünde belirtilen paketin özelliklerine göre usulüne uygun olarak doldurulmuş ürün bilgi formunun sunulması ile gerçekleştirilmesini,

b) Teklifin internet üzerinden yapıldığı, Ek-X’daki hükümlerin uygulandığı durumlar hariç olmak üzere, su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketinin, nihai kullanıcının bu ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulması durumunda Ek-VI’nın 3 üncü maddesinde belirtilen bilgilerle birlikte pazarlanmasını,

c) Belli bir su ısıtıcısı ve güneş enerjisi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modele ait enerji veya fiyat bilgilerini içeren herhangi bir reklamda, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfının da belirtilmesini,

ç) Belli bir su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketi modeliyle ilgili olan ve söz konusu modelin özel teknik parametrelerini tanıtan herhangi bir teknik promosyon materyalinde, bu model için ortalama iklim şartları altındaki su ısıtma enerji verimliliği sınıfının da beyan edilmesini,

sağlar.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler gereğince sağlanan bilgi, Ek-VII ve Ek-VIII’de belirtildiği şekliyle kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 8 – (1) Bakanlık, su ısıtıcıların beyan edilen su ısıtma enerji verimliliği sınıfının, su ısıtma enerji verimliliğinin, yıllık enerji tüketiminin ve ses gücü seviyesinin uygunluğunu ve ayrıca sıcak su tanklarının beyan edilen enerji verimliliği sınıfının ve durma kayıplarının uygunluğunu değerlendirirken Ek-IX’da belirtilen prosedürü uygular.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ; AB/518/2014 ve AB/2017/254 sayılı Komisyon Tüzükleri uyarınca değiştirilmiş olan Su Isıtıcıları, Sıcak Su Depolama Tankları ve Su Isıtıcısı ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlenmesine Dair AB/812/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 21/4/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın