Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 18/10/2017 Tarihli ve 837 Sayılı Kararı

05 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30261

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     : 55        18/10/2017                                                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi         : 837      18/10/2017                                                                                  ANKARA

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde; can ve mal güvenliği açısından ilgili Bakanlık veya Valilikçe tehlikeli, hasarlı, yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılmış olduğunun tespiti yapılan tescilli taşınmaz kültür varlığı kalıntılarının; hazırlanacak rölöverestitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerine esas olmak üzere, rölövesi için sayısal veri oluşturacak, taşınmazın durumuna göre üç boyutlu lazer taramalarına yönelik işlemler ile fotoğraf, video gibi görsel belgelerin ilgili Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek Kurulun uygun görüşü sonrasında ilgili idaresince kaldırılabileceğine karar verildi.

 

Bu Yazıyı Paylaşın