altinoz.com.tr

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2019 Tarihli ve 8547 Sayılı Kararı

24 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30754

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 8547    Karar Tarihi: 18/04/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2019 tarihli toplantısında; ekteki “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı Ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS TADİLİ, SÜRE UZATIMI VE SONA ERDİRME BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 – 04,04.2012 tarih ve 3763-3 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 11 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, elektronik ortamda yapılır. Süre uzatımı başvurusu esnasında Kurum sistemine girilen bilgiler ile lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.”

“(4) LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair belge dışında belge sunulması gerekmez. LPG Otogaz Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararına göre bu lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır. Lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bilgiler ile Lisansa kayıtlı ve lisans sahibine ilişkin güncel bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda lisans sahiplerinin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca devam eder.”

“(5) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında elektronik ortamdan sunulur. Aksi talep edilmedikçe, LPG Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans süre uzatım işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.