Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30374

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarıyla ilgili uygunluk değerlendirme işlemleriyle ilgili hükümleri kapsar.”

“f) Kojenerasyon üniteleri.

  1. g) Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)’de tanımlanan mahal ısıtıcılar ve kombine ısıtıcılar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) AB: Avrupa Birliğini,
  2. b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
  3. c) Cihaz: Bir brülörün monte edilmesi için tasarımlanmış kazan gövdesini veya kazana monte edilmek için tasarımlanmış brülörü,

ç) Kazan: Brülöre birleşik ünite olup, yanma sonucu oluşan ısıyı suya iletmek için tasarımlanmış kazan gövdesini,

  1. d) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
  2. e)kW: Nominal güç birimini,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belgelendirme ve Onaylanmış Kuruluşlar”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Belgelendirme

MADDE 8 – (1) Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu; Ek 3’te belirtilen B modülüne göre kazanın verimliliğinin tip incelemesine ve Ek 4’te belirtilen C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir.

(2) Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerine dair uygunluğunun değerlendirilmesinde, 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Bakanlık, 8 inci maddede belirtilen faaliyetleri yerine getirmek üzere atanan onaylanmış kuruluşları, bu kuruluşların atandıkları kapsamı ve Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numaraları hakkında Komisyonu ve üye ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bilgilendirir.

(2) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların atanmasında Ek-5’te yer alan asgari kriterleri uygular. Onaylanmış kuruluşların bu kriterlere karşılık gelen uyumlaştırılmış standartlara uyum sağlamaları halinde, Ek-5’te yer alan kriterlere uyum sağladıkları kabul edilir.

(3) Bakanlık, ilgili kuruluşun ikinci fıkrada yer alan kriterleri artık karşılamadığını tespit etmesi halinde, durumu Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla üye ülkelere ve Komisyona bildirir ve bu kuruluşun onaylanmış kuruluş statüsünü kaldırır.

(4) Onaylanmış kuruluşlar ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla ilgili diğer konularda, Bakanlık 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği hükümlerini uygular.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 12/A – (1) Bu Yönetmelik, (AB) 2013/813 sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca değiştirilmiş olan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri hakkında 21/5/1992 tarihli ve 92/42/AET sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 21/04/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/6/2008

26897

Bu Yazıyı Paylaşın