İran’dan Yapılan İthalatlara İlişkin Ödemeler

 

4684
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Özelgeleri
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
TARİH : 06.04.2015
SAYI : 70903105-165.01.02[20]-E.33390
KONU : İthalat Bedeli Transferi hk.
…………………….

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin çoğunlukla İran devletinin iştiraki olan firmalardan ithal ettiği bakır, çinko ve alüminyum gibi ürünlerin bedellerinin İran’a uygulanan uluslararası müeyyidelerden dolayı İran’a para transferi yapılamaması nedeniyle İran’daki satıcı firmalar tarafından düzenlenen satış faturalarının üzerinde belirtilen firmaların yurt dışındaki hesaplarına transfer edilmesi suretiyle ödendiği belirtilerek, söz konusu transferlerin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) uygulaması açısından peşin ödeme olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat bedelinin Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, uluslararası müeyyideler nedeniyle bankacılık sisteminin çalışmadığı İran’dan yaptığınız ithalatlara ilişkin ithalat bedelini banka üzerinden para transferi yoluyla ödemeniz fiilen ve hukuken mümkün olmadığından, satıcı firmaların satış faturaları üzerinde transferin yapılacağı firmanın unvanı ve banka hesap bilgilerini ayrıntılı olarak göstermesi ve ithalat bedelini faturada yer alan ihracatçının gösterdiği yurt dışındaki hesaplara gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer ettiğinizi fatura ve ödemeye ilişkin belgeleri ibraz etmek suretiyle ilgili gümrük idaresine tevsik etmeniz kaydıyla söz konusu transferin peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bu Yazıyı Paylaşın