Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/45)

02 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31677

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “en az 0,5 dekar alanda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına “ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm illerde” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki cümle ve aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “0,5” ibaresi “0,3” olarak değiştirilmiştir.

“Ancak tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişilerin bu durumu belgelendirmeleri halinde ikametgâh ve başvuruya konu faaliyet alanına bakılmaksızın hibe başvurusu kabul edilir.”

“Ancak nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim yerlerinde yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinin bağlı olduğu belediyeden alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazıyı sunması halinde yapı ruhsatı istenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda 3083 sayılı Kanun kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge istenmez.”

“t) Tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişiler hariç yatırımcının belde, kırsal alan veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması ve başvuruya konu faaliyetin bu alanlar dışında olması.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 1/7/2022’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 1/7/2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre verilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/11/2020 31311
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/2/2021 31398
2- 9/10/2021 31623
Bu Yazıyı Paylaşın