altinoz.com.tr

Kendisine Tebliğ Edilen Evrakı Almayan Memura Disiplin Cezası Verilemez

 

T.C.
DANIŞTAY
Onikinci Dairesi
Esas No : 2016/919
Karar No : 2016/3523
Tarih : 02.06.2016
ÖZET :
  • TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA EDEN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEYECEĞİ

İÇTİHAT METNİ

İstemin Özeti : …. olarak görev yapan davacının, kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 8.5.2007 tarihli ve 176 sayılı işleminin iptali ile işlem sebebiyle kesilen teşvik ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının kendisine tebliğ edilmek istenen evrakları almaktan imtina ettiğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu görülmesine karşın, ilgilinin tebligattan imtina etmesinin bir hak olması karşısında bu hakkın kullanılmasının disipline aykırı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiilleri ile görevi arasında başarı ve performans yönünden bir ilişkinin bulunmaması karşısında, teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, davacının kesilen teşvik ikramiyesi sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yolunda Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararına uyularak Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 15/05/2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi …. Düşüncesi: Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci ve Onbirinci Dairelerince, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun Ek 1. maddesi uyarınca yapılan müşterek toplantıda işin gereği görüşüldü:

KARAR ve SONUÇ :

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 02/06/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.