Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında İdari Gerekliliklerin Belirlenmesine Dair Tebliğ (2017/656/AB) (SGM: 2021/26)

23 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31698 (Mükerrer)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) tarafından belirlenen çerçevenin tamamlanmasına yönelik idari şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)’te belirtilen, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan ve anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kategorilerdeki tüm motorları ve bu makinaların motorlarından kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 388 inci maddelerine ve 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmeliğe (2016/1628/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından 2016/1628/AB Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak;

  1. a) 97/68/AT Yönetmeliği: 2016/1628/AB Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmakla birlikte söz konusu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde beliritilen süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanmasına devam olunan 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’ni,
  2. b) 2016/1628/AB Yönetmeliği: 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmeliği (2016/1628/AB),
  3. c) 2017/654/AB Tebliği: 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliği (2017/654/AB) (SGM: 2021/24),

ç) 2017/655/AB Tebliği: 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliği (2017/655/AB) (SGM: 2021/25),

  1. d) Ayarlanabilir parametre: Enjeksiyon zamanlaması ve yakıt ikmal hızı ile ilgili parametrelerle sınırlı olmamak kaydıyla, ayarlanabilen ve ayarlanırsa emisyon testi veya normal kullanımda çalışma sırasında emisyonları veya motor performansını etkileyebilecek her cihazı, sistemi veya tasarım unsurunu,
  2. e) Duvar akışlı partikül arıtma sistemi: Tüm egzoz gazının, katı maddeyi filtreleyen bir duvar içinden akmaya zorlandığı bir partikül arıtma sistemini,
  3. f) IMI: İç piyasa veri tabanını,

ifade eder.

Bilgi klasörü ve bilgi dokümanı şablonları

MADDE 5 – (1) İmalatçılar, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 22 nci maddesine uygun olarak bilgi klasörleri ve bilgi dokümanları sunarken, bu Tebliğin Ek-I’inde belirtilen şablonları kullanır.

(2) RLL kategorisindeki motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen mevcut bilgi dokümanları veya 97/68/AT Yönetmeliğinin XII’nci Ekinde belirtilen denk bir tip onayına ait bilgi dokümanı 2016/1628/AB Yönetmeliğine uygun olarak tip onayı amacıyla sunulabilir.

(3) Özel Amaçlı Motorlar (SPE) için 97/68/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen mevcut bilgi dokümanları veya 97/68/AT Yönetmeliğinin XII’nci Ekinde belirtilen denk bir tip onayına ait bilgi dokümanı, 2016/1628/AB Yönetmeliğine uygun olarak tip onayı amacıyla sunulabilir.

(4) NRSh kategorisindeki motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen mevcut bilgi dokümanları veya 97/68/AT Yönetmeliğinin XII’nci Ekinde belirtilen denk bir tip onayına ait bilgi dokümanı, 2016/1628/AB Yönetmeliğine uygun olarak tip onayı amacıyla sunulabilir.

Uygunluk beyanı şablonları

MADDE 6 – (1) İmalatçılar, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 32 nci maddesine uygun olarak uygunluk beyanları teslim ederken, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen şablonları kullanır.

Motorların işaretlenmesine ilişkin şablonlar

MADDE 7 – (1) İmalatçılar, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine uygun olarak bir motora işaretler basarken, bu Tebliğin Ek-III’ünde belirtilen şablonları kullanır.

AB tip onayı sertifikası şablonları

MADDE 8 – (1) Onay kuruluşu olan Bakanlık, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine uygun olarak AB tip onayı sertifikaları düzenlerken, bu Tebliğin Ek- IV’ünde belirtilen şablonu kullanır.

AB tip onayı sertifikasının numaralandırılma sistemi

MADDE 9 – (1) Onay kuruluşu, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine uygun olarak AB tip onayı sertifikaları numaralandırırken, bu Tebliğin Ek-V’inde belirtilen uyumlaştırılmış numaralandırma sistemini kullanır.

Tek test raporu formatı

MADDE 10 – (1) Teknik servisler, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde ve 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasında ve 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen test raporlarını hazırlarken, bu Tebliğin Ek-VI’sında belirtilen tek formatı kullanır.

(2) RLL kategorisindeki motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen mevcut test raporları, testin yapıldığı tarihten beri ne temel şartların ne de test prosedürlerine ilişkin şartların değişmiş olması koşuluyla 2016/1628/AB Yönetmeliğine uygun olarak tip onayı amacıyla sunulabilir. Yüzde yük ve güç arasındaki ve 97/68/AT Yönetmeliğinin III’üncü Ekinin 3.7.1.4 Bölümünde verilen test çevriminin mod numarası için ağırlık faktörü ile 2017/654/AB Tebliğinin XVII’nci Ekinin 1. Açıklayıcı Ekindeki F test çevrimi için ilgili mod numarası arasındaki fark, bu amaç doğrultusunda önemli sayılmaz.

(3) Özel amaçlı motor emisyon sınır değerlerini sağlayan motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen mevcut test raporları veya 97/68/AT Yönetmeliğinin XII’nci Ekinde belirtilen denk bir tip onayına ait test raporu, testin yapıldığı tarihten beri ne temel şartların ne de test prosedürlerine ilişkin şartların değişmiş olması koşuluyla 2016/1628/AB Yönetmeliğine uygun olarak tip onayı amacıyla sunulabilir.

(4) NRSh emisyon sınır değerlerini sağlayan motorlar için 97/68/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen mevcut test raporları, testin yapıldığı tarihten beri ne temel şartların ne de test prosedürlerine ilişkin şartların değişmiş olması koşuluyla 2016/1628/AB Yönetmeliğine uygun olarak tip onayı amacıyla sunulabilir.

2016/1628/AB Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen motor listesi formatı

MADDE 11 – (1) İmalatçılar, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca motor listesi sunarken, bu Tebliğin Ek-VII’sinde belirtilen formatı kullanır.

IMI aracılığıyla veri paylaşımına ilişkin şablonlar ve veri yapısı

MADDE 12 – (1) Onay kuruluşu, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca IMI aracılığıyla veri paylaşımı için bu Tebliğin Ek-VIII’inde belirtilen şablonları ve veri yapılarını kullanır.

IMI’nin mevcut ulusal veri tabanları ile bağlanmasına ilişkin teknik şartlar ve prosedürler

MADDE 13 – (1) Onay kuruluşu, diğer onay kuruluşlarıyla veya Komisyon ile bu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştirdiği AB tip onaylarına ilişkin veri ve bilgi paylaşımını, IMI aracılığıyla elektronik formatta yapar.

Motor tiplerinin ve motor ailelerinin ve onların çalışma modlarının tanımlanmasına ilişkin parametreler

MADDE 14 – (1) İmalatçılar, 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının amaçları doğrultusunda, motor tiplerini ve motor ailelerini ve onların çalışma modlarını tanımlarken, bu Tebliğin Ek-IX’unda belirtilen parametreleri kullanır.

Onaysız değişikliğin önlenmesine ilişkin teknik ayrıntılar

MADDE 15 – (1) 2016/1628/AB Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının amaçları doğrultusunda, imalatçılar, onaysız değişikliğin önlenmesi için bu Tebliğin Ek-X’unda belirtilen teknik ayrıntıları uygular.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar için Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili İdari Gereklilikleri Hakkında (AB) 2016/1628 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan, (AB) 2018/988 sayılı Tüzük ile değişik, 19/12/2016 tarihli ve (AB) 2017/656 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın