Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30285

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/7/2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyon üyeleri; MİGEM ve MTA Genel Müdürlüklerinin her birinden önerilecek iki aday arasından seçilecek birer üyeden toplam iki üye, BDDK ve TBB tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, SPK ve BİST tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Harita, Metalürji mühendisi olup Komisyona üye olmak isteyenlerin MİGEM’de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuru yapması halinde bu komite tarafından önerilecek meslek odasına kayıtlı sekiz aday arasından seçilecek dört üye, TOBB tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye olmak üzere üç yıllık süreler için Bakanın seçtiği ve atadığı toplam dokuz üyeden oluşur. Bir üye en fazla iki defa atanabilir. Komisyona aday gösterilmemesi halinde o pozisyona Bakan tarafından doğrudan üye ataması yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ayrıca, etik kurallara ve Komisyonun mahremiyetine, görev yetki ve sorumluluklarına uygun davranış sergilemediği değerlendirilen Başkan ve üyeler, Komisyon üye sayısının üçte ikisinin teklifi ve Bakan onayı ile görevlerinden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Kendi görev alanındaki uluslararası kuruluşlara, üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) UMREK’in mali işleri dâhil her türlü sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük bünyesinde kurulan UMREK sekretaryası tarafından yürütülür. UMREK bünyesinde aşağıdaki çalışma grupları teşkil edilir ve çalışma gruplarında UMREK ve/veya uluslararası çatı raporlama kuruluşlarının üyesi ulusal raporlama kuruluşlarından Yetkin Kişi unvanını almış uzmanlar da çalıştırılabilir.

  1. a) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu,
  2. b) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Komisyon faaliyetleri için Genel Müdürlük personeli çalıştırılabilir ve/veya hizmet alımı yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/7/2017

30135

Bu Yazıyı Paylaşın