Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB)

02 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30258

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kablolu taşıma tesisatına ait alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasına, serbest dolaşımına ve yeni kablolu taşıma tesisatının tasarımına, yapımına ve hizmete alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, insan taşımak üzere tasarımlanmış yeni kablolu taşıma tesisatını, yeniden ruhsatlandırma gerektiren kablolu taşıma tesisatına ait değişiklikleri ve kablolu taşıma tesisatına ait alt sistemler ile emniyet aksamlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamındaki asansörleri,

b) Tarihi, kültürel veya miras olarak sınıflandırılan, 1/1/1986 tarihinden önce hizmete alınan ve halen faal olan ve tasarım ile yapım açısından önemli herhangi bir değişikliğe uğramamış olan, bu tür kablolu taşıma tesisatları için özellikle tasarlanmış olan alt sistemleri ve emniyet aksamları da dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,

c) Tarım veya ormancılık amaçlı tesisatları,

ç) Yalnızca malların ve özel olarak belirlenmiş kişilerin taşınması amacıyla dağ evleri ve kulübelerine hizmet veren kablolu taşıma tesisatlarını,

d) Kişilerin taşınması amacına yönelik olmayan, yalnızca dinlence ve eğlence amacıyla tasarlanan yerleşik ve seyyar araçları,

e) Madencilik tesisatlarını ve sınai amaçlar için kullanılan diğer yerleşik endüstriyel tesisatları,

f) Kullanıcıları veya taşıyıcıları su yolu ile taşınan tesisatları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî olarak kabulünü,

c) Alt sistem: Bir kablolu taşıma tesisatına yerleştirilmesi amaçlanan Ek-I’de listelenen bir sistemi veya bunların kombinasyonunu,

ç) Alt yapı: Her bir kablolu taşıma tesisatı için özel olarak tasarımlanan ve mahallinde inşa edilen, sistemin plan ve verilerini dikkate alan ve kablolu taşıma sisteminin yapımı ve işletilmesi için gereken, içerisine temellerin de dâhil olduğu bir istasyon yapısı veya hat boyunca uzanan bir yapıyı,

d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) “CE” işareti: İmalatçı tarafından alt sistem veya emniyet aksamının “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunun gösterildiği işareti,

f) Dağıtıcı: Bir alt sistemi veya emniyet aksamını, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Emniyet aksamı: Yolcuların, işleten personelin veya üçüncü tarafların güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokan bir arıza nedeniyle bir güvenlik işlevini yerine getirmek üzere bir alt sisteme veya kablolu taşıma tesisatına yerleştirilmesi amaçlanan herhangi bir teçhizat parçasını veya cihazı,

ğ) Geri çağırma: Kablolu taşıma tesisatından sorumlu kişiye ulaşmış olan bir alt sistemin veya emniyet aksamının iadesini amaçlayan her türlü önlemi,

h) Hizmete alma: Bir kablolu taşıma tesisatının, kişileri taşıma amacıyla ilk kez faaliyet göstermesini,

ı) İktisadi işletmeci: Bir alt sistemin veya emniyet aksamının imalatçısını, yetkili temsilcisini, ithalatçısını ve dağıtıcısını,

i) İmalatçı: Bir alt sistemi veya emniyet aksamını imal eden ya da tasarlanmış veya imal edilmiş alt sisteme veya emniyet aksamına sahip olan ve kendi adı veya ticari markası altında bu alt sistemi veya emniyet aksamını pazarlayan veya bir kablolu taşıma tesisatına bunları dahil eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) İşletilebilme: Tasarım ve yapımda etkisi olan ve kablolu taşıma tesisatının emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli olan bütün teknik şartları ve tedbirleri,

k) İthalatçı: Bir alt sistemi veya emniyet aksamını yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Kablolu taşıma tesisatı: İnsan taşımak amacıyla tasarımlanan, imal edilen, kurulan ve hizmete alınan, altyapı ve alt sistemlerden oluşan, çekme işleminin bir seyahat hattı boyunca yerleştirilmiş kablolar aracılığıyla sağlandığı bütün bir yerleşik sistemi,

m) Kablolu tren: Yerde bulunan veya sabit yapılar ile desteklenen bir hat boyunca bir veya daha fazla kablo vasıtasıyla çekilen taşıyıcıların bulunduğu bir kablolu taşıma tesisatını,

n) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

o) Piyasaya arz: Bir alt sistemin veya emniyet aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ö) Piyasada bulundurma: Bir alt sistemin veya emniyet aksamının ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

p) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir alt sistemin veya emniyet aksamının piyasada bulunmasını önlemek amacıyla alınan her türlü önlemi,

r) Sürdürülebilirlik: Tasarım ve yapımda etkisi olan ve kablolu taşıma tesisatının güvenle işleyebilmesi için planlanan bakım için gereken bütün teknik şartları ve tedbirleri,

s) Teknik Şartname: Bir kablolu taşıma sistemi, altyapı, alt sistem veya emniyet aksamı için karşılanması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan dokümanı,

ş) Teleferik: Taşıyıcıların bir veya daha fazla kablo vasıtasıyla askıda tutulduğu ve ileriye doğru itildiği bir kablolu taşıma tesisatını,

t) Teleski: Uygun gereçlere sahip yolcuların hazır bir hat boyunca çekildikleri bir kablolu taşıma tesisatını,

u) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ü) Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir alt sistemin veya emniyet aksamının temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını tarif eden süreci,

v) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere bir alt sistem veya emniyet aksamı ile ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

y) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

z) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

aa) Yetkili temsilci: İmalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasada Bulundurma, Hizmete Alma, Temel Gerekler, Serbest Dolaşım,

Emniyet Analizi ve Emniyet Raporu, Ruhsatlandırma ve İşletim

Alt sistem ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulması

MADDE 5 – (1) Alt sistemler ve emniyet aksamları ancak bu Yönetmeliğe uygun oldukları takdirde piyasada bulundurulur.

Kablolu taşıma tesisatının hizmete alınması

MADDE 6 – (1) Bakanlık, 10 uncu madde uyarınca, kablolu taşıma tesisatının ancak bu Yönetmelik şartlarına uygun olması halinde hizmete alınmasını ve kullanım amacına uygun olarak düzgün şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve işletildiğinde kişilerin sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayan usulleri belirlemek üzere gerekli her türlü önlemi alır.

(2) Bakanlık, 10 uncu madde uyarınca, kablolu taşıma tesisatına yerleştirilen alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının, ancak bu Yönetmelik ile uyumlu kablolu taşıma tesisatı kurulmasını ve kullanım amacına uygun olarak düzgün şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve işletildiğinde kişilerin sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayan usulleri belirlemek üzere gerekli her türlü önlemi alır.

(3) Referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartlara veya söz konusu standartların bir bölümüne uygunluk gösteren kablolu taşıma tesisatının, bu standartlar veya bunların bir bölümüne ilişkin Ek-II’de yer alan temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

(4) Kablolu taşıma tesisatlarının bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir yolla değiştirilmesi anlamına gelmemesi kaydıyla bu Yönetmelik, kişilerin özellikle çalışanların söz konusu kablolu taşıma tesisatını kullanırken korunmalarını sağlamak üzere Bakanlığın gerekli gördüğü şartları belirleme yetkisini etkilemez.

Temel gerekler

MADDE 7 – (1) Kablolu taşıma tesisatı ve bu tesisata ilişkin alt yapı, alt sistemler ve emniyet aksamları Ek-II’de yer alan temel gerekleri yerine getirir.

Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının serbest dolaşımı

MADDE 8 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğe uygunluk gösteren alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasını yasaklamaz, kısıtlamaz veya engellemez.

Planlanmış kablolu taşıma tesisatı için emniyet analizi ve emniyet raporu

MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından ulusal hukuka uygun olarak belirlenen kablolu taşıma tesisatından sorumlu olan kişi, planlanmış kablolu taşıma tesisatının emniyet analizini yapar veya yaptırır.

(2) Her bir kablolu taşıma tesisatı için yapılması gereken emniyet analizi;

a) Öngörülen tüm çalışma biçimlerini dikkate alır,

b) Bilinen veya yerleşik bir yöntem izler,

c) Son teknolojiyi ve söz konusu tesisatın karmaşıklığını dikkate alır,

ç) Kablolu taşıma tesisatının tasarımında ve yapılandırılmasında yeterli güvenlik koşullarını sağlamak üzere yerel çevresinin ve en olumsuz durumların hesaba katılmasını sağlar,

d) Tasarım, yapım ve hizmete alınma açısından kablolu taşıma tesisatının tüm güvenlik koşullarını ve dış faktörleri dikkate alır,

e) Geçmiş tecrübelerden yararlanılarak kablolu taşıma tesisatının çalışması esnasında ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesini mümkün kılar.

(3) Emniyet analizi aynı zamanda emniyet tertibatlarını ve bu tertibatların kablolu taşıma tesisatı üzerindeki etkilerini ve harekete geçirdiği alt sistemleri de kapsar. Bu durumda söz konusu emniyet tertibatlarının;

a) Güvenliği garanti altına alan bir alt çalışma modunda veya hata koruma durumundan birisinde kalmak için tespit edilen ilk arızaya veya hataya karşı tepki verebilmesi gerekir,

b) Yedeklenmesi ve izlenmesi gerekir, ya da

c) Arıza ihtimalleri değerlendirilebilecek şekilde ve etkileri açısından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlayan emniyet tertibatlarına eşdeğer standartta olması gerekir.

(4) Emniyet analizi, risklerin ve tehlikeli durumların envanterini çıkarmak, bu risklerle başa çıkmak üzere öngörülen önlemler konusunda tavsiyede bulunmak ve kablolu taşıma tesisatına eklenecek alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının listesini oluşturmak üzere kullanılır.

(5) Emniyet analizinin sonucu bir emniyet raporunda yer alır.

Kablolu taşıma tesisatının ruhsatlandırılması

MADDE 10 – (1) Bakanlık, kablolu taşıma tesisatının yapımı ve hizmete alınması için ruhsatlandırılmasına ilişkin usulleri belirler.

(2) Bakanlık tarafından ulusal hukuka uygun şekilde belirlenen ve kablolu taşıma tesisatından sorumlu olan kişi, 9 uncu maddede belirtilen emniyet raporunu, AB uygunluk beyanı ile alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının uygunluğuna ilişkin diğer belgelerin yanı sıra kablolu taşıma tesisatının özelliklerine ilişkin belgeleri, kablolu taşıma tesisatı için ruhsatlandırma işlemini yapacak merci veya kuruluşa gönderir. Kablolu taşıma tesisatına ilişkin belgeler ayrıca kablolu taşıma tesisatının işletimine yönelik kısıtlamalar da dâhil olmak üzere tesisatın hizmet vermesi, denetimi, ayarlanması ve bakımı için gerekli koşulları ve tüm ayrıntıları da içerir. Bu belgelerin birer kopyası kablolu taşıma tesisatında muhafaza edilir.

(3) Mevcut tesisatın önemli özelliklerinde, alt sistemlerinde veya emniyet aksamlarında hizmete alınma için ilgili merci veya kuruluş tarafından yeniden ruhsatlandırılmasını gerektiren değişiklikler yapılması durumunda, söz konusu değişiklikler ve bu değişikliklerin bir bütün olarak kablolu taşıma tesisatı üzerindeki etkileri Ek-II’de belirtilen temel gerekleri karşılar.

(4) Bakanlık, kullanım amacına uygun olarak düzgün şekilde kurulması durumunda kişilerin sağlığına, can ve mal güvenliğine karşı risk teşkil etmeyen ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk gösteren kablolu taşıma tesisatının yapımını ve hizmete alınmasını, bu Yönetmelik kapsamında yer alan gerekçelerle yasaklamak, kısıtlamak veya engellemek için birinci fıkrada atıfta bulunulan usulleri kullanmaz.

(5) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının serbest dolaşımını yasaklamak, kısıtlamak veya engellemek için birinci fıkrada atıfta bulunulan usulleri kullanmaz.

Kablolu taşıma tesisatlarının işletimi

MADDE 11 – (1) Bakanlık bir kablolu taşıma tesisatının, ancak emniyet raporunda belirtilen şartları sağlaması halinde işletimde kalmasına izin verir.

(2) Bakanlık, ruhsatlandırılmış olan ve amacına uygun şekilde kullanılan bir kablolu taşıma tesisatının, kişilerin sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etmesi durumunda, söz konusu kablolu taşıma tesisatının işletim koşullarını kısıtlamak veya işletimini yasaklamak üzere gereken tüm önlemleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) İmalatçı, alt sistemleri veya emniyet aksamlarını piyasaya arz ederken veya bir kablolu taşıma tesisatına yerleştirirken söz konusu alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının Ek-II’de yer alan temel gereklere uygun şekilde tasarlanmalarını ve imal edilmelerini sağlar.

(2) Alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının imalatçısı Ek-VIII’de belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede ifade edilen uygunluk değerlendirme yöntemini gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar. Bir alt sistemin veya emniyet aksamının uygulanabilir gerekliliklere uygun olduğunun bu fıkrada belirtilen yöntem ile kanıtlanması halinde imalatçı, bir AB uygunluk beyanı düzenler ve “CE” işaretini ürüne iliştirir.

(3) İmalatçı, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını, alt sistemin veya emniyet aksamının piyasaya arzından itibaren otuz yıl süreyle muhafaza eder.

(4) İmalatçı, seri üretim için kullanılan prosedürün bu Yönetmeliğe uygun olmasını sağlar. Alt sistemin veya emniyet aksamının tasarım veya karakteristiğindeki değişiklikler ile alt sistemin veya emniyet aksamının uygunluğunun beyan edildiği uyumlaştırılmış standartlar veya diğer teknik şartnamelere ilişkin değişiklikler yeterli düzeyde dikkate alınır.

(5) Bir alt sistemde veya emniyet aksamında oluşan risklere yönelik olarak uygun görülmesi durumunda imalatçı, yolcuların, işleten personelin ve üçüncü tarafların sağlık ve güvenliğini korumak üzere piyasada bulundurulan alt sistemleri veya emniyet aksamlarını numune üzerinden test eder, uygunluk göstermeyen alt sistemlere ve emniyet aksamlarına yönelik şikâyetleri inceler ve gerekli olan durumlarda, yapılan şikâyetlerin, uygunsuz alt sistemin ve emniyet aksamının ve geri çağrılan alt sistemin ve emniyet aksamının kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirir.

(6) İmalatçı, piyasaya arz ettiği alt sistemin veya emniyet aksamının üzerinde bir tip, parti veya seri numarasının veya belirtilmesini sağlayan diğer unsurların bulunmasını sağlar. Bir alt sistemin veya emniyet aksamının boyutunun veya niteliğinin izin vermediği durumlarda, imalatçı, gerekli bilgilerin paket üzerinde veya söz konusu alt sisteme veya emniyet aksamına eşlik eden bir belge üzerinde yer almasını sağlar.

(7) İmalatçı, ismini, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve kendisiyle iletişim kurulabilecek posta adresini alt sistemin veya emniyet aksamının üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda paket üzerinde veya söz konusu alt sisteme veya emniyet aksamına eşlik eden bir belge üzerinde belirtir. Adres, imalatçı ile iletişime geçilebilecek tek bir noktayı ifade eder. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur. Bir internet sitesi adresi belirtmesi durumunda, imalatçı, söz konusu internet sitesinde yer alan bilgilerin erişilebilir ve güncel olmasını sağlar.

(8) İmalatçı, alt sistemin veya emniyet aksamının yanında Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir dilde hazırlanmış AB uygunluk beyanının bir kopyasının, gerekli talimatların ve güvenlik bilgilerinin bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgilerinin açık, anlaşılabilir ve kavranabilir olması gerekir. Ancak çok sayıda alt sistemin veya emniyet aksamının tek bir kullanıcı veya iktisadi işletmeciye teslim edildiği durumlarda, ilgili parti veya sevkiyatın yanında AB uygunluk beyanının tek bir kopyasının bulunması yeterli kabul edilir.

(9) Piyasaya arz edilen bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, imalatçı, derhal söz konusu alt sistemin veya emniyet aksamının gereken uygunluğu sağlaması, gerektiğinde piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için lazım olan düzeltici önlemleri alır. Bunun yanı sıra, bir alt sistemin veya emniyet aksamının risk teşkil etmesi durumunda imalatçı, bilhassa uygunsuzluk ve alınan her türlü düzeltici önlem konusunda gerekli olan detayları vererek bu hususta Bakanlığı ve kablolu taşıma tesisatından sorumlu olan kişiyi derhal bilgilendirir.

(10) İmalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun olduğunu kanıtlamak üzere gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe ve/veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler basılı veya elektronik ortamda sunulur. İmalatçı, piyasaya arz edilen alt sistemin veya emniyet aksamının yarattığı risklerin ortadan kaldırılması için alınan her türlü tedbir konusunda talebi olması halinde, Bakanlık ile işbirliği yapar.

Yetkili temsilci

MADDE 13 – (1) İmalatçı, yazılı bir sözleşme ile yetkili temsilci atayabilir. Ancak 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile teknik dosyanın oluşturulmasına dair yükümlülük yetkili temsilcinin görev alanına dâhil değildir.

(2) Yetkili temsilci, imalatçı ile yaptığı sözleşmede belirtilen görevleri yerine getirir. Bu sözleşme asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının piyasaya arzından itibaren otuz yıl boyunca Bakanlığa sunmak üzere hazır bulundurmak.

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri sunmak.

c) Talep üzerine yetkili temsilcinin yetkisi kapsamındaki alt sistemlerin ya da emniyet aksamlarının yarattığı risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü faaliyette Bakanlıkla işbirliği yapmak.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) İthalatçı, sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı, bir alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasaya arz etmeden önce 19 uncu maddede belirtilen uygunluk değerlendirme yönteminin imalatçı tarafından yerine getirilmesini sağlar. İthalatçı, imalatçının teknik dosya hazırlamasını, alt sistemin ya da emniyet aksamının “CE” işareti taşımasını, AB uygunluk beyanının bir kopyasının, kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin ve gerekli görülmesi halinde diğer lazım olan dokümanların bu sistem ve cihazlarla birlikte bulunmasını ve imalatçının 12 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen gerekliliklere uymasını sağlar.

(3) İthalatçı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının Ek-II’de belirtilen ve bu alt sisteme ya da emniyet aksamına uygulanabilen temel gereklere uygun olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerektiği hallerde, uygun hale getirilinceye kadar bu alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasaya arz edemez. Ayrıca alt sistemin ya da emniyet aksamının risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçı bu durumları imalatçıya ve Bakanlığa bildirir.

(4) İthalatçı, ismini, tescilli ticari unvanını ya da tescilli ticari markasını ve posta adresini alt sistemin ya da emniyet aksamının üzerine, bunun mümkün olmaması halinde ambalajın üzerine veya alt sistemin ya da emniyet aksamının yanında sunulan dokümanların üzerine yerleştirir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur. Bir internet sitesi adresi belirtilmesi durumunda, ithalatçı söz konusu internet sitesinde yer alan bilgilerin erişilebilir ve güncel olmasını sağlar.

(5) İthalatçı alt sistemin veya emniyet aksamının yanında Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin bulunmasını sağlar.

(6) İthalatçı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının kendi sorumluluğu altındayken, depolama ve taşıma koşullarının, Ek-II’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(7) Bir alt sistemde veya emniyet aksamında oluşan risklere yönelik olarak uygun görülmesi durumunda ithalatçı, yolcuların, işleten personelin ve üçüncü tarafların sağlık ve güvenliğini korumak üzere piyasada bulundurulan alt sistemi veya emniyet aksamını numune üzerinden test eder, uygunluk göstermeyen alt sisteme veya emniyet aksamına yönelik şikâyetleri inceler, gerekli olan durumlarda, yapılan şikâyetlerin, uygunsuz alt sistemin ve emniyet aksamının ve geri çağrılan alt sistemin ve emniyet aksamının kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirir.

(8) Piyasaya arz edilen bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, ithalatçı, derhal söz konusu alt sistemin veya emniyet aksamının gereken uygunluğu sağlaması, gerektiğinde piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için lazım olan düzeltici önlemleri alır. Bunun yanı sıra, bir alt sistemin veya emniyet aksamının risk teşkil etmesi durumunda ithalatçı, bu alt sistemi veya emniyet aksamını piyasada bulundurduğu için bilhassa uygunsuzluk ve alınan her türlü düzeltici önlem konusunda gerekli olan detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(9) İthalatçı, Bakanlığın talebi üzerine, alt sistemin ya da emniyet aksamının piyasaya arz edilmesinden itibaren otuz yıl boyunca AB uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder ve teknik dosyayı hazır bulundurur ve talebi üzerine teknik dosyayı Bakanlığa sunar.

(10) İthalatçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine bir alt sistemin veya emniyet aksamının uygunluğunu kanıtlamak üzere gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe ve/veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler basılı veya elektronik ortamda sunulur. İthalatçı, piyasaya arz ettiği alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının yarattığı risklerin ortadan kaldırılması için alınan her türlü tedbir konusunda talebi olması durumunda Bakanlık ile işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Dağıtıcı, bir alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasada bulundururken bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda özenle hareket eder.

(2) Dağıtıcı, bir alt sistemi ya da bir emniyet aksamını piyasada bulundurmadan önce bu alt sistemin ya da emniyet aksamının “CE” işareti taşıdığını, AB uygunluk beyanının bir kopyasının, kullanım kılavuzunun, güvenlik bilgilerinin ve duruma uygun diğer gerekli dokümanların, Türkçe veya Bakanlık tarafından kabul edilebilecek bir dilde, bu alt sistem ve emniyet aksamı ile beraber sunulduğunu ve imalatçı ile ithalatçının sırasıyla 12 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları ile 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygunluğunu doğrular. Dağıtıcı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının Ek-II’de belirtilen yürürlükteki temel gereklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, uygun hale getirilinceye kadar bu alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasada bulundurmaz. Ayrıca bir alt sistemin ya da emniyet aksamının risk taşıması durumunda, dağıtıcı, bu durumu Bakanlığın yanı sıra imalatçıya veya ithalatçıya da bildirir.

(3) Dağıtıcı, bir alt sistemin ya da emniyet aksamının kendi sorumluluğu altındayken depolama ve taşıma koşullarının, Ek-II’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(4) Piyasada bulunan bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bilmesi gereken dağıtıcı, söz konusu alt sistemi veya emniyet aksamını uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için lazım olan düzeltici önlemleri derhal alır. Ayrıca bir alt sitemin veya emniyet aksamının risk ihtiva ettiği hallerde dağıtıcı, özellikle uygunsuzluk durumu ve alınan her türlü düzeltici önlem konusunda detayları ile birlikte Bakanlığı ivedilikle bilgilendirir.

(5) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine bir alt sistemin veya emniyet aksamının uygunluğunu kanıtlamak üzere gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri temin eder. Söz konusu bilgi ve belgeler, basılı veya elektronik ortamda sunulur. Dağıtıcı, piyasada bulundurduğu alt sistemin veya emniyet aksamının oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması için alınan her türlü tedbir hakkında talebi olması durumunda Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçıya ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 16 – (1) Bir ithalatçı ya da dağıtıcı, bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, kendi adı ya da ticari markası altında bir alt sistemi veya emniyet aksamını piyasaya arz etmesi, ya da hali hazırda piyasaya arz edilmiş olan bir alt sistemde veya emniyet aksamında bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu etkileyebilecek şekilde değişiklik yapması halinde imalatçı olarak değerlendirilirler ve imalatçının 12 nci maddede belirtilen yükümlülüklerine tabi olurlar.

İktisadi işletmecilerin belirtilmesi

MADDE 17 – (1) İktisadi işletmeciler talep üzerine;

a) Kendilerine bir alt sistemi ya da emniyet aksamını sağlayan herhangi bir iktisadi işletmeci,

b) Kendileri tarafından bir alt sistem ya da emniyet aksamının sağlandığı kablolu taşıma tesisatı kurulumundan sorumlu herhangi bir iktisadi işletmeci ve kişi,

hakkındaki bilgiyi Bakanlığa sunar.

(2) İktisadi işletmecilerin, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, alt sistemi ya da emniyet aksamını tedarik ettikleri tarihten itibaren otuz yıl boyunca ve alt sistemi ya da emniyet aksamını başkasına sağladıkları tarihten itibaren otuz yıl boyunca sunabilir durumda olmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alt Sistemlerin ve Emniyet Aksamlarının Uygunluğu

Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının uygunluk varsayımı

MADDE 18 – (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan alt sistem ya da emniyet aksamının, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek-II’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 19 – (1) İmalatçı, bir alt sistemi ya da emniyet aksamını piyasaya arz etmeden önce uygunluk değerlendirme işlemini, bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak alt sisteme ya da emniyet aksamına uygular.

(2) Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının uygunluğu, imalatçının tercihine bağlı olarak aşağıda yer alan herhangi bir uygunluk değerlendirme işlemi ile değerlendirilir:

a) Ek-III’te belirtilen AB tip incelemesi (Modül B, ürün tipi) aşağıdakilerden herhangi biri ile beraber kullanılır:

1) Ek-IV’te belirtilen üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk (Modül D).

2) Ek-V’te belirtilen alt sistemin ya da emniyet aksamının doğrulanmasına dayalı tipe uygunluk (Modül F).

b) Ek-VI’da belirtilen birim doğrulamasına dayalı uygunluk (Modül G).

c) Ek-VII’de belirtilen tam kalite güvencesi ile birlikte tasarım incelemesine dayalı uygunluk (Modül H1).

(3) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin kayıtlar ve yazışmalar, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde hazırlanır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 20 – (1) Bir alt sisteme ya da emniyet aksamına ait AB uygunluk beyanı, Ek-II’de yer alan temel gereklerin karşılandığını ifade eder.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-IX’da yer alan içeriğe göre düzenlenir ve Ek-III ilâ Ek-VII arasında yer alan hususları ihtiva eder ve sürekli olarak güncellenir. Bu beyan alt sistemle ve emniyet aksamıyla birlikte bulunur ve Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Türkçe’ye veya başka bir dile tercüme edilir.

(3) Bir alt sistemin ya da emniyet aksamının, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Söz konusu beyan, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını düzenlemekle, alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğin ortaya koyduğu gerekliliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmiş sayılır.

“CE” işaretine ilişkin genel kurallar

MADDE 21 – (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olarak iliştirilir.

“CE” işaretinin iliştirilmesine dair genel kurallar ve şartlar

MADDE 22 – (1) “CE” işareti, alt sistemin ya da emniyet aksamının üzerine veya bir bilgi plakasının üzerine görünür, okunabilir ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Bunun mümkün olmadığı veya alt sistemin ya da emniyet aksamının yapısı gereği garanti edilemediği durumlarda ise “CE” işareti, ambalaj üzerine ve beraberinde sunulan belgeler üzerine iliştirilir.

(2) “CE” işareti, alt sisteme ya da emniyet aksamına piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(3) “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol sürecinde yer alan onaylanmış kuruluşa ait kimlik kayıt numarası yer alır. Bu kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi ya da vereceği talimatlar doğrultusunda imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen “CE” işareti ve kimlik kayıt numarasının yanında, özel bir risk veya kullanımı gösteren diğer herhangi bir işaret de yer alabilir.

(5) Bakanlık, “CE” işareti ile ilgili yürürlükte olan mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması için bir mekanizma kurar ve “CE” işaretinin uygun olarak kullanılmaması hâlinde gerekli tedbirleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bildirim

MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşları, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 24 – (1) Bakanlık, 29 uncu maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, bildirimi ve gözetimi için gerekli prosedürleri düzenlemek ve uygulamaktan sorumlu yetkili kuruluştur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şekilde,

b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi ile ilgili kararı alacak idari personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak uzman personelin farklı olması sağlanacak biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabetçi olarak sunulmayacağı bir biçimde,

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,

e) İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan yeteri sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,

yürütülür.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 26 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını değerlendirme, bildirim ve gözetim yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri sağlar.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haiz olur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, değerlendirdiği alt sistemden ve emniyet aksamından veya işletmeden bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş olması gerekir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği alt sistemin veya emniyet aksamının tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden bir mesleki veya ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, monte edeni, satın alanı, mal sahibi, kullanıcısı veya kullanımını sürdüren kişi veya bu kişinin temsilcisi olamaz.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durum, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan kullanımını veya kişisel amaçlarla kullanımını engellemez.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının tasarımında, imalatında veya inşasında, pazarlanmasında, montajında, kullanımında veya bakımında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Gerçekleştirecekleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağımsızlığını ya da mesleki gerekliliklerini yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir faaliyette bulunamaz. Bu hususlar özellikle de danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, şubesinin, temsilciliğinin veya yüklenicisinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendisi tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini veya tarafsızlığını etkilemesini önlemesi gerekir.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve onun personelinin, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetini yürütür ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını veya uygunluk değerlendirme kuruluşunun kararlarını etkileyebilecek, bilhassa faaliyetlerinin sonuçlarından menfaati olan kişi veya gruplarla ilgili özellikle mali olmak üzere tüm teşvik veya baskılarından uzak olması gerekir.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin kendisi tarafından yapılması veya söz konusu faaliyetlerin kendi adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda, Ek-III ilâ Ek-VII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemleri tarafından kendisine yüklenen ve hakkında yetkilendirilmiş olduğu tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği bütün alt sistem veya emniyet aksamı türü ve kategorisi için ve her uygunluk değerlendirme işlemi için her zaman kendi yetki ve sorumluluğu altında aşağıda belirtilen unsurları hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun tecrübeye sahip personeli.

b) Uygunluk değerlendirme işleminin şeffaflığını ve yeniden yapılmasını sağlayacak şekilde yürütülen uygunluk değerlendirmesine uygun olarak yöntemlerin tanımı, onaylanmış kuruluş olarak yürütülen görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun politikaları ve işlemleri.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu alt sistemin veya emniyet aksamının teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli usulü.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme faaliyeti ile bağlantılı teknik ve idari görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmek için gerekli bütün ekipmanlara, tesislere ve araçlara sahip olması gerekir.

(12) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelin;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun bildirildiği kapsamla ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsayan yeterli teknik ve mesleki eğitime,

b) Yaptıkları değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli bilgi birikimi ve bu değerlendirmeleri yapmak için yeterli yetkiye,

c) Ek-II’de yer alan temel gereklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlara ve AB mevzuatı ile ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgiye ve bunların idrakine,

ç) Uygunluk değerlendirme işleminin yerine getirildiğini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,

sahip olması gerekir.

(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı güvence altına alınır.

(14) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(15) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(16) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri haricinde, Ek-III ila Ek-VII arasında yer alan veya ilgili mevzuatın herhangi bir hükmü kapsamında görevlerini yerine getirirken edindiği tüm bilgilere ilişkin mesleki gizliliğe uyar ve mülkiyet haklarını korur.

(17) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve Onaylanmış Kuruluşlar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme işleminde görev alan personelinin bu faaliyetlere katılımı için söz konusu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve bu gurubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan idari kararları ve dokümanları genel kılavuz olarak kullanılır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı

MADDE 28 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterler, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri kapsıyorsa ve uygunluk değerlendirme kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa söz konusu kuruluşun 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 29 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme işlemi ile ilgili belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde, bunların 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu duruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin tüm sorumluluğu üstlenirler.

(3) Faaliyetler, ancak müşterinin uygun görmesi halinde bir şube, temsilcilik veya yüklenici tarafından yürütülür.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-III ilâ Ek-VII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.

Bildirim başvurusu

MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu, uygunluk değerlendirme işlemleri, uygunluk değerlendirme modülü veya modülleri ve kuruluşun yetkin olduğunu ileri sürdüğü alt sisteme/emniyet aksamına veya alt sistemlere/emniyet aksamlarına ilişkin bir açıklamanın yanısıra mevcut olması halinde söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan ve TÜRKAK tarafından yayımlanan bir akreditasyon sertifikası ile birlikte yapılır.

Bildirim süreci

MADDE 31 – (1) Bakanlık yalnızca, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri sağlayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirimde, uygunluk değerlendirme işlemleri, uygunluk değerlendirme modül veya modülleri ve ilgili alt sistem/emniyet aksamı veya alt sistemler/emniyet aksamlarına ilişkin tüm ayrıntılar ve yetkinliğe dair kanıtlar yer alır.

(4) Bildirim tarihinden sonraki iki hafta içerisinde Komisyon ve üye ülkeler tarafından itiraz edilmemesi durumunda kuruluş, Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir. Sadece böyle bir kuruluş, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir.

(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildiriminden sonra ortaya çıkan herhangi bir değişikliği Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası

MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile birlikte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Komisyon tarafından verilen tek bir kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.

Bildirimlerdeki değişiklikler

MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bahsi geçen yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin veya gereklilikleri karşılamamasının önemine göre onaylanmış kuruluşun faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, bu durum hakkında Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.

(2) Faaliyetinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetini kendi isteği ile sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını ve talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 34 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine ilişkin temel oluşturan veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna dair tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya üye ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Ek-III ilâ Ek-VII’de belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirirler.

(2) Uygunluk değerlendirmesi, iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu alt sistem veya emniyet aksamının teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütür. Bu durumda uygunluk değerlendirme kuruluşları bu Yönetmelik kapsamındaki alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, Ek-II’de belirtilen temel gereklerin veya uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik özelliklerin imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve sertifika ya da onay kararını yayımlamaz.

(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertifikasının veya onay kararının verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde, alt sistemin veya emniyet aksamının ilgili gerekleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, imalatçıdan gerekli olan düzeltici her türlü tedbirin alınmasını ister ve gereken hallerde uygunluk sertifikasını veya onay kararını askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, tüm sertifikaları veya onay kararlarını uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararına itiraz

MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar kendi kararlarına karşı bir itiraz yönteminin bulunmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüğü

MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;

a) Bir sertifikanın veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunu,

b) Görevlendirme kapsamına veya şartlarına etki eden her durumu,

c) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi talebini,

ç) Talep üzerine, bildirildikleri kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetleri,

Bakanlığa bildirirler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar olumsuz sonuçları ve talep üzerine olumlu sonuçlara ilişkin gerekli bilgiyi, aynı alt sistemleri ve emniyet aksamlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş olan diğer onaylanmış kuruluşlara sağlarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 38 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların Komisyon tarafından ilgili AB mevzuatı kapsamında oluşturulan kablolu taşıma tesisatı onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına, doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Alt Sistemlerin ve Emniyet Aksamlarının Piyasa Gözetimi ve

Denetimi ve Korunma Önlemleri Prosedürü

Alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 39 – (1) Bakanlık, alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının piyasa gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini uygular.

Ulusal düzeyde risk taşıyan alt sistemlere veya emniyet aksamlarına yönelik işlemler

MADDE 40 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan alt sistemin veya emniyet aksamının insan sağlığı ve güvenliğinin veya mal güvenliğinin korunmasına yönelik risk teşkil ettiğine dair yeterli sebep bulunması halinde, söz konusu alt sistemi veya emniyet aksamını, bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gerekleri kapsayacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutar. İlgili iktisadi işletmeci gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar.

(2) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerlendirme sürecinde, alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olmadığına karar vermesi durumunda, ivedilikle ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu alt sistemin veya emniyet aksamının ilgili gereklere uygun hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için riskin büyüklüğü ile orantılı makul bir süre vererek uygun düzeltici önlemlerin alınmasını talep eder ve konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(3) İkinci fıkrada yer alan önlemler, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri dâhilinde uygulanır.

(4) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmeciden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(5) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm alt sistemlere ve emniyet aksamlarına ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(6) İlgili iktisadi işletmecinin ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbiri almaması halinde, Bakanlık, alt sistemin veya emniyet aksamının piyasada bulundurulmasını kısıtlanması veya yasaklanması veya piyasadan geri çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli tüm tedbirleri alır.

(7) Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen bilgilendirme, özellikle uygunsuz alt sistemin veya emniyet aksamının tanımlanması için gerekli olan ayrıntılı verileri, alt sistemin veya emniyet aksamının menşeini, iddia edilen uygunsuzluğu ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ile niteliği yanında iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık uygunsuzluğun, alt sistemin veya emniyet aksamının kişilerin sağlığı ya da güvenliği veya mülkiyetin korunmasına ilişkin gereklilikleri karşılayamamasından veya 18 inci maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlardaki eksikliklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını özellikle belirtir.

(9) Bakanlık, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili alt sistemin veya emniyet aksamının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

(10) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir üye ülke veya Komisyon tarafından 7 nci fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(11) Bakanlık, söz konusu alt sistem veya emniyet aksamı ile ilgili olarak, alt sistemin veya emniyet aksamının piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri prosedürü

MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen tedbire karşı AB üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Mevzuatına uygun olduğu halde risk taşıyan alt sistemler veya emniyet aksamları

MADDE 42 – (1) 40 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan bir değerlendirmede bir alt sistemin veya emniyet aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliği ile mülkiyetin korunması yönünden risk taşıdığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık, söz konusu alt sistemin ya da emniyet aksamının, riskin niteliğine bağlı olarak piyasaya sürülmesinden itibaren bu riski taşımaması, bu alt sistemin ya da emniyet aksamının piyasadan çekilmesi veya piyasadan toplatılması hususlarında gerekli önlemleri makul bir sürede almasını iktisadi işletmeciden talep eder.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bütün alt sistemlere veya emniyet aksamlarına ilişkin her türlü uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen düzeltici tedbire ilişkin Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme mevcut bütün ayrıntıyı, özellikle ilgili alt sistemin veya emniyet aksamının tanımlanması için gerekli olan veriyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin tanımı ile ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerecek şekilde yapılır.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 43 – (1) 40 ıncı maddede belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla Bakanlık, aşağıda yer alan uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzlukların giderilmesini talep eder:

a) “CE” işaretinin, CE İşareti Yönetmeliğine uygun olmayacak bir şekilde alt sisteme veya emniyet aksamına iliştirilmiş olması.

b) “CE” işaretinin, alt sisteme veya emniyet aksamına iliştirilmemiş olması.

c) Üretim kontrol sürecinde yer alan onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasının 22 nci maddeye aykırı olacak şekilde iliştirilmesi veya iliştirilmemiş olması.

ç) AB uygunluk beyanının alt sistem veya emniyet aksamı ile birlikte bulunmaması.

d) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması.

e) AB uygunluk beyanının doğru biçimde düzenlenmemiş olması.

f) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya tamamlanmamış olması.

g) 12 nci maddenin yedinci fıkrası ya da 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin eksik veya hatalı olması ya da hiç bulunmaması.

ğ) 12 nci ve 14 üncü maddelerde belirtilen diğer herhangi bir idari yükümlülüğün karşılanmaması.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, piyasada bulundurulan alt sistemin ya da emniyet aksamının kısıtlanmasını ya da yasaklanmasını sağlayacak tüm önlemleri alır ya da bunların piyasadan çağrılmasını veya geri çekilmesini sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri

MADDE 44 – (1) Bakanlık Komisyon tarafından kurulan kablolu taşıma tesisatı komitesinin çalışmalarına katılım sağlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal edilmesi durumunda, iktisadi işletmecilere yönelik 4703 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımları, etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygular.

(2) İdari yaptırımlara ilişkin hükümler 21/3/2018 tarihi itibarıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından Komisyona bildirilir. Ayrıca bu hükümleri etkileyen temel değişiklikler de gecikmeksizin Komisyona bildirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik, 2000/9/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran ve kablolu taşıma tesisatına ilişkin 9/3/2016 tarihli 2016/424/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Geçici hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) kapsamında yer alarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve 21/4/2018 tarihinden önce piyasaya arz edilen alt sistemler ya da emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasını engellemez.

(2) Bakanlık, İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) kapsamında yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ya da 21/4/2018 tarihinden önce kurulan kablolu taşıma tesisatlarının hizmete alınmasını engellemez.

(3) Emniyet aksamları için İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) kapsamında yayımlanan sertifikalar ve onay kararları bu Yönetmelik kapsamında da geçerlidir.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) 12 nci maddesi uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 23 ilâ 38 inci maddeleri arasında yer alan maddeleri yayımı tarihinde,

b) 45 inci maddesinin ikinci fıkrası 21/3/2018 tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise 21/4/2018 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın