altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04 Eylül 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30878 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “sayısı” ibaresi “sayısının yetersiz olması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı başlık altında yer alan 702430 kodlu Pulmoner rehabilitasyon işleminin göğüs hastalıkları uzman hekimleri, 702500 kodlu Yutkunma rehabilitasyon işleminin KBB uzman hekimleri tarafından yapılması durumunda verilen bu hizmetler hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.4.4.I numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.4.4.I – Göz hastalıkları branşına ait işlemler”

b) Dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“SUT eki EK-2/B Listesindeki 602200,616510,616520, 616550,616780, 616790, 616800,616810 kodlu işlemler ile EK-2/C Listesindeki P602200, P616510, P616520, P616550, P616780, P616790, P616800, P616810 kodlu işlemlerin yapılması halinde ise her bir işlem için hekim çalışma saatinden 60 dakika düşülerek yeni günlük muayene sayısı hesaplanır. SUT eki EK-2/B Listesindeki 602200, 616510, 616520, 616550, 616780, 616790, 616800, 616810 kodlu işlemler ile EK-2/C Listesindeki P602200, P616510, P616520, P616550, P616780, P616790, P616800, P616810 kodlu işlemlerden bir göz hastalıkları uzman hekimi günlük en fazla toplam 8 adet, bir sağlık hizmeti sunucusu ise en fazla toplam 16 adet Kuruma fatura edebilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.5.3.A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.5.3.A-1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ibaresi “Ankara Şehir Hastanesi” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2.5.3.A-2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin” ibaresi “Ankara Şehir Hastanesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “firmalarca bayilerinin de” ibaresi “firmalarının da” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin on birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kurumca iade alman DO 1009, DO1017 ve DO 1071 SUT kodlu cihazlara ilişkin bakım ve onarım ihtiyacı olması halinde; garanti süresi içerisinde olan cihazların bakım ve onarımı sağlanıncaya kadar satışı yapan firma hastalara ücretsiz yedek cihaz temin etmek zorundadır. Garanti süresi dışında olan cihazlarda ise bakım ve onarım sağlanıncaya kadar Kurumun ilgili birimi varsa stoktan hastaya yedek cihaz temini yapacak olup, stoklarda bulunmadığında bakım ve onarım hizmeti satın alman firma tarafından hastalara ücretsiz yedek cihaz temin edilir.”

Tamamı için tıklayınız.