Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30345

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i), (n), (ö), (p), (r), (ş), (t), (ü), (v), (çç), (dd), (ee), (ff), (gg), (jj), (kk), (ll), (nn), (oo), (pp) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlara ek olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek bölümlerden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartı aranır.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(3) Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek adaylar için KPSS ve ALES notu istenmemesi durumunda ön başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (12) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“12) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e girmeye de hak kazanan adaylardan süresi içerisinde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,”

“ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS ve ALES notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.’’

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

  1. a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
  2. b) Kendisinden istenileni kavrama,
  3. c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

  1. d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek ihtisas gerektiren branşlarda istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için yukarıdaki kriterlere ek olarak mesleki bilgi düzeyi kriteri de uygulanır ve mesleki bilgi kriteri kırk puan, diğer beş kriterin her biri oniki puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.’’

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS ve ALES notu istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.’’

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘ç) Birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek bölümlerden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartı aranır.’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(3) Adayların KPSS taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak kontenjanın en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek adaylar için KPSS notu istenmemesi durumunda ön başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.’’

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın astsubaylığa istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

  1. a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
  2. b) Kendisinden istenileni kavrama,
  3. c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

  1. d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek ihtisas gerektiren branşlarda istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için yukarıdaki kriterlere ek olarak mesleki bilgi düzeyi kriteri de uygulanır ve mesleki bilgi kriteri kırk puan, diğer beş kriterin her biri oniki puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.’’

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS notu istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.’’

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/11/2016 29882
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/4/2017 30042
2- 24/6/2018

30106

Bu Yazıyı Paylaşın