Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 157)

29 Kasım 2023 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32384

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 157

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 92 nci maddesinin başlığı “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Dış İlişkiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Avrupa Birliği” ibaresi ile aynı fıkranın (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,

ğ) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planlan ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kuram ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

h) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Bakanlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

ı) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek,

i) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde operasyonel programlan hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

j) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın