altinoz.com.tr

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 33)

19 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30750

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 33

MADDE 1- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek.”

MADDE 2-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansının faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynaklan yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir.”

MADDE 3-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

18 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI