altinoz.com.tr

30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2019 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1001)

19 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30750

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1001

30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

18/4/2019 TARİHLİ VE 1001 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Parasal limit

MADDE 1- (1) 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından anılan Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 20 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmetlerin cinsi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamında anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

LİSTE

Sıra Numarası Malzeme ve Hizmetin Cinsi

1. Silah ve mühimmat,

2. Yiyecek ve içecek malzemeleri,

3. Askeri giyim ve kuşam malzemeleri (5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan)

4. Kişisel teçhizat malzemeleri (sırt çantası, mühimmat yeleği, kompozit başlık, matara, hedik, kayak takımı, vb. malzemelerden 5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan)

5. Üzerine silah monte edilemeyecek nitelikte olan araçlar (binek otomobil, hizmet ve yük aracı, ambulans vb.) ile bunlara ait ihtiyaç fazlası yedek parçalar,

6. İlaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (Yeşil reçete ile satılanlar hariç)

7. Sağlık cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parça,

8. Bando malzemeleri,

9. Canlı hayvan (at, köpek vb.) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemesi,

10. Ofis ve kırtasiye malzemeleri,

11. Döşeme ve demirbaş malzemeleri,

12. Spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti vb.),

13. Temizlik sarf malzemeleri,

14. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve sarf malzemeleri,

15. Televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz), belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait yedek parçalar (5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan)

16. Eğitim ve eğitim yardımcı malzemeleri,

17. Dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve yedek parçaları,

18. Resmi Olmayan Askeri Yayınlar (ROAY), kitap, dergi ve broşür,

19. Mutfaklarda kullanılan makine, teçhizat ve bunlara ait yedek parçalar,

20. Tabak, bardak, sürahi gibi, krom çelik, cam, porselen vb. sofra malzemeleri,

21. Komple jeneratör ve yedek parçaları,

22. Tarihi değeri olmayan ve sergilenmek üzere talep edilen her türlü giyim kuşam malzemesi, teçhizat, kılıç ve meç,

23. Kâğıt üzerine basılan ve sayısal ortamlarda bulunan harita (Gizlilik dereceli olanlar hariç),

24. Arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik ekipman ve malzemeler,

25. Akaryakıt (Tatbikat, görev veya ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen veya acil durumlarda, yabancı ülkelere ait kara, deniz ve hava taşıtlarına verilmek üzere) ve yakacak,

26. Hava meydanı/liman kolaylık hizmetleri,

27 Gazlar (oksijen, asetilen vb.),

28. Botlar (plastik, şişme, fleksiglas, ahşap, metal vb.),

29. Boya ve kimyevi malzeme (patlayıcı madde hariç),

30. Deniz taşıtlarına (motorlu/motorsuz) ve hava taşıtlarına (uçak, helikopter, İHA vb.) ait yedek parçalar,

31. Seyrüsefer (deniz/hava) cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar,

32. Sergi amaçlı ve eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere talep edilen, gayri askeri hale getirilmiş, faal olarak kullanılmayacak olan her türlü kara, deniz ve hava aracı ve destek teçhizatı ile bunların sergilenmesinde/ eğitim yardımcısı olarak kullanılmasında ihtiyaç duyulacak yedek parçalar,

33. Danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,

34. Mayınlı sahaların/tarlaların keşfi ve temizlenmesi, patlayıcı maddelerin/şüpheli cisimlerin keşfi ve zararsız hale getirilmesi maksadıyla uzman ekip ve malzeme desteği sağlanması.

Not 1: Üçüncü taraf kısıdına tabi malzemenin hibesi, ilgili ülkeden transfer müsaadesi alınmasını müteakip yapılacaktır.

Not 2: Listede bulunan malzeme ve hizmetin hibe işlemleri, Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınmasını müteakip yapılacaktır.