altinoz.com.tr

Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

13 Eylül 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31243

Fenerbahçe Üniversitesinden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fenerbahçe Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bilim, yenilikçilik ve teknoloji transferi konularındaki birikimlerini merkezi bir yapı altında toplayarak, bilgiyi yeni ve rekabetçi ürünlere dönüştürmek, katma değer yaratmak, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek.

b) Üniversite ve sanayi iş birliklerini geliştirmek.

c) Öğretim üyelerine, öğrencilere, toplumun farklı kesimlerine yönelik girişimcilik eğitimleri vermek.

ç) Araştırma yapan bilim insanları ve sanayi işletmelerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlamak.

d) Bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji transferi sağlayarak, bilgi birikimini artırmak, teknoloji ve yenilikçi düşüncenin gelişmesi kültürünü oluşturmak ve böylece uluslararası alanda ülkenin rekabet gücünü artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite – sanayi iş birliğini teşvik etmek.

b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak.

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Girişimcilik, projelere destek, fikri mülkiyet hakları, lisanslama konularında eğitimler vermek, bu amaçla kongre, seminer, çalıştay, kurs gibi ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, katılımcılara ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika veya katılım belgesi vermek.

d) Araştırma sonucu elde edilen bulguları rapor, makale, kitap, dergi ve benzeri şekillerde yayımlamak.

e) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlamak.

f) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama ve akademik girişimciliği teşvik etmek.

g) Fikri ve sınai mülkiyet hakları politikasını yönetmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ulaşım, projelendirme, yürütme, izleme gibi hizmetleri sağlamak.

h) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve girişimcilik konularındaki çalışmaları, etkinlikleri ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak bunların koordinasyonunu sağlamak.

ı) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Herhangi bir nedenle Müdür altı aydan fazla görevi başında bulunmaz ise görevi sona erer ve yerine aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

e) Merkezin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeli olarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek, gerektiğinde proje koordinatörlerini görevlendirmek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Alınan kararları Rektör onayından sonra uygulamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları Merkez faaliyetlerine katkısı olacak ve fakültelerin yönetim kurulları tarafından önerilen Mühendislik Fakültesinden iki, diğer fakültelerden birer üye ile istekli olan Üniversite öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin öğretim üyeleri, kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, konuda uzmanlığı olan kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalarda edinilen her türlü araç gereç, demirbaş ve sarf malzemesi Merkeze ait olup, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.